Bolagsordning

Bolagsordning antagen vid extra bolagstämma 2014-04-22.

§1. Firma

Bolagets firma är Mackmyra Svensk Whisky AB (publ).

§2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gävle kommun. Bolagsstämma kan avhållas, förutom i Gävle, även i Stockholm.

§3. Verksamhet

Bolaget ska driva tillverkning och partihandel av spritdrycker, konsult och utbildningsverksamhet, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske genom lottning.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000. Aktierna ska utges i två serier – serie A och serie B. A-aktierna ska medföra en (1) röst under det att B aktierna ska medföra en tiondels (1/10) röst. A-aktierna kan utges till ett antal av högst 400 000 och B-aktierna till ett antal av högst 31 600 000.

§6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs varje år på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7. Revisor

För granskning av Bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor, eller registrerat revisionsbolag, med högst en revisorssuppleant.

§8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska göras genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska aktieägare vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan hos Bolaget den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren i förväg anmält antalet biträden till Bolaget. Sådan anmälan ska göras senast då anmälan för aktieägares deltagande vid bolagsstämma ska vara gjord.

§9. Årstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

§10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.