|     English / Swedish

Bolagsstämmor

2023

 

Extra bolagsstämma 2023-11-14
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till beslut om godkännande av närståendetransaktion
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Bilaga – Bolagsordning
Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner av serie TO1A
Bilaga B – Villkor för teckningsoptioner av serie TO1B
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av units
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § ABL
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL
Revisorsyttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § ABL
Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § ABL                                         
Protokoll extra bolagsstämma 2023-11-14
Fortsatt stämma 2023-06-02
Protokoll fortsatt stämma 2023-06-02
Årsstämma 2023
Kallelse till årsstämma 2023
Fullmaktsformulär 2023
Förslag till emissionsbemyndigande
Protokoll årsstämma 2023

2022

Extra Bolagsstämma 2022-09-29
Kallelse till Extra bolagsstämma 2022
Fullmaktsformulär 2022
Styrelsens förslag till godkännande av ränteändringsavtalet
Styrelsens förslag till godkännande av ersättningsavtalet
Protokoll extra bolagsstämma 2022-09-29
Årsstämma 2022
Kallelse till Årsstämman 2022
Fullmaktsformulär 2022
Förslag till emissionsbemyndigande
Förslag till förändring av bolagsordningen 
Valberedningens förslag till Styrelse enl pkt 9-11 i Kallelsen
Protokoll bolagsstämma 2022

 

2021

Årsstämma 2021
Kallelse till Årsstämman 2021
Fullmaktsformulär
Förslag till emissionsbemyndigande
Protokoll bolagsstämma 2021

 

2020

Extra bolagsstämma 2020-11-13
Kallelse till extra bolagsstämma 2020
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse enligt ABL 14 _8 och 15_8
Revisorns yttrande enl ABL 14_8 och 15_8 
Förslag till beslut om lån från aktieägare och redogörelse för lånet
Förslag till beslut om emission av konvertibler K23
Styrelsens redogörelse enl ABL 15_9
Revisorns yttrande ABL 15_10
Bilaga A K23 Teckningslista
Bilaga B K23 Villkor
Förslag till beslut om Teckningsoption
Protokoll extra bolagsstämma 2020-11-13
Årstämma 2020
Fullmaktsformulär
Kallelse till årsstämma 2020
Förslag till beslut om emission av konvertibler K22
Bilaga A K22
Bilaga B K22
Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
Villkor för teckningsoptioner
Förslag till emissionsbemyndigande
Styrelsens redogörelse enl ABL 15_9 
Revisorns yttrande enl ABL 15_10 
Protokoll årsstämma signerat 20200617

 

2019

Årsstämma 2019
Fullmaktsfomulär
Kallelse till årsstämma 2019
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Protokoll årsstämma signerat 190618
Extra bolagsstämma 2019-05-29
Fullmaktsformulär
Kallelse till extra bolagsstämma den 29 maj 2019
Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (A- och B-aktier)
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ och 7§
Revisorns yttrande enl ABL 13_6
Revisorns yttrande enl ABL 13_8
Protokoll från extra stämma 190527
Bilaga 1 – Röstlängd från extra stämma 190529

2018

Årsstämma 2018
Föreslagen ny bolagsordning
Nomineringskommitténs förslag till beslut inför bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB
Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Signerat protokoll, Årsstämma 180602
Kallelse till årsstämma 2018
Kallelse till årsstämma 2018
Fullmakt
Protokoll från extra bolagsstämma 2018-02-21
Protokoll från extra bolagsstämma 2018-02-21
Inför extra bolagsstämma 2018-02-21
Kallelse
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma den 21 februari 2018
Förslag till beslut om företrädesemission
Bilaga A Villkor K21
Förslag till beslut om emission av konvertibler – K21 (incitamentsprogram)
Förslag till beslut om riktad nyemission
Styrelsens redogörelse enligt ABL 13 7
Styrelsens redogörelse enligt ABL 13 6 och 15 8
Revisorns Yttrande enligt ABL 13 8
Revisorns Yttrande enligt ABL 13 6 och 15 8

2017

Protokoll från årsstämma 2017-05-20
Protokoll från årsstämma 2017-05-20
Bilaga 1 – Årsstämma 2017-05-20
Bilaga 2 – Årsstämma 2017-05-20
Bilaga 3 – Årsstämma 2017-05-20
Årsstämma 2017
Förslag till emissionsbemyndigande
Förslag till emission av konvertibler K20
Bilaga A K20
Bilaga B K20
Styrelsens redogörelse enligt 15 kap 9 § ABL K20
Revisorsyttrande enligt 15 kap 10 § ABL K20
Kallelse
Fullmaktsformulär

2016

Protokoll från extra bolagsstämma 2016-08-24
Protokoll från extra bolagsstämma 2016-08-24
Bilaga 1 – Röstlängd
Bilaga 2 – Förslag till företrädesemission
Bilaga 3 – Återkallande av och beslut om nytt emissionsbemyndigande
Inför extra bolagsstämma
Kallelse
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma
Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission
Styrelsens förslag till återkallande och beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL
Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § ABL
Revisorns yttrande enligt 13 kap 8 § ABL
Protokoll från årsstämma 2016-05-14
Protokoll från årsstämma 2016-05-14
Bilaga 1 – Årsstämma 2016-05-14
Bilaga 2 – Årsstämma 2016-05-14
Inför årsstämman 2016
Kallelse
Fullmaktsformulär
Förslag till emissionsbemyndigande
Nomineringskommitténs förslag till punkterna 9-11

2015

Protokoll från årsstämma 2015-05-30
Protokoll från årsstämma 2015-05-30
Bilaga 1 – Årsstämma 2015-05-30
Bilaga 2 – Årsstämma 2015-05-30
Bilaga 3 – Årsstämma 2015-05-30
Bilaga 4 – Årsstämma 2015-05-30
Inför årsstämman 2015
Kallelse
Fullmaktsformulär
Förslag till företrädesemission
Styrelsens redogörelse enligt 15 kap 8§
Styrelsens redogörelse enligt 15 kap 9§
Revisorns yttrande enligt  15 kap 8 §
Revisorns yttrande enligt  15 kap 10 §
Godkännande av beslut om emission av konvertibler
Omräkningsvillkor konvertibler
Förslag till emissionsbemyndigande

2014

Protokoll från årsstämma 2014-05-17
Protokoll från årsstämma 2014-05-17
Bilaga 1 – Röstlängd vid årsstämma 2014-05-17
Bilaga 2 – Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Inför årsstämman 2014
Kallelse
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Nomineringskommitténs förslag till punkterna 9-11
Ladda ned fullmaktsformulär för årsstämman här
Protokoll från extra bolagsstämma 2014-04-22
Protokoll från extra bolagsstämma 2014-04-22
Bilaga 1 – Extra bolagsstämma 2014-04-22
Bilaga 2 – Extra bolagsstämma 2014-04-22
Bilaga 3 – Extra bolagsstämma 2014-04-22
Inför extra bolagsstämma
 Kallelse
Fullmakt för ombud till extra bolagsstämma 22:a april 2014
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL
– Revisorsyttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL
Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning
Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

2013

Protokoll årsstämma den 4 maj 2013
Bilaga 2 årsstämma 2013
Bilaga 3 årsstämma 2013
Bilaga 4 årsstämma 2013
Bilaga 5 årsstämma 2013
Bilaga 6 årsstämma 2013
Bilaga 7 årsstämma 2013
 Bilaga 8 årsstämma 2013