|     English / Swedish

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen av Mackmyra sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen nedan och övriga tillämpliga regler. Bolagets revisorer, som utses av bolagsstämman, granskar Bolagets redovisning och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Bolaget.
Nomineringskommittén, utsedd av Huvudägarna, bereder förslag till bolagsstämman inför bland annat val av styrelse och revisorer, samt ersättning till detsamma. Ersättningskommittén, utsedd av styrelsen, bereder förslag till styrelsen inför bland annat ersättning till verkställande ledning och årlig löneram för Bolaget.
Styrelsen håller fyra ordinarie och ett konstituerande möte per år, samt extra möten efter behov. Den operativa styrningen av Bolaget sker genom den verkställande direktören och av denne ledda verkställande ledningen. Mackmyra tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning, men har som ambition att successivt anpassa sin bolagsstyrning (under en treårsperiod) för att senare kunna följa koden i alla dess delar.

Organisationsnummer

Bolagets organisationsnummer är 556567-4610. Bolaget registrerades vid
Patent och Registreringsverket den 9 mars 1999. Bolagets associationsform
regleras av aktiebolagslagen.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningarna har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.