|     English / Swedish

Mackmyra offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units
[ 2023-11-16]

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION. Mackmyra Svensk Whisky AB (”Mackmyra” eller ”Bolaget”), har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om upp till 101,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen den 12 oktober 2023 och som godkändes av extra bolagsstämma den 14 november 2023. Prospektet har idag, den 16 november 2023, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 16 november 2023, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mackmyra.se, på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se och på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Information om Företrädesemissionen kommer att göras tillgänglig på Bolagets och Mangold Fondkommission AB:s hemsida i samband med att teckningsperioden inleds.

Mackmyra avser genomföra en partiellt säkerställd företrädesemission av units, ingår avtal om brygglån samt utvärderar en nedskrivning
[ 2023-10-12]

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.  12 oktober 2023 Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en partiellt säkerställd företrädesemission av högst 36 345 596 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 2,79 SEK per unit (motsvarande 0,31 SEK per aktie) under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 74,1 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt personer ur styrelsen uppgår till cirka 26,4 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen och garantiåtagande, genom bottengaranti, med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 29,4 MSEK, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen (”Bottengarantin”). Bolaget har även ingått en toppgaranti om cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen (”Toppgarantin”). Toppgarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte blir tecknad till 20 706 922 units. Därutöver har Bolaget ingått en s.k. top-down-garanti om cirka 17,4 MSEK, motsvarande cirka 17,1 procent av Företrädesemissionen, med Bolagets största aktieägare Lennart Hero (”Top-down-garantin”). Top-down-garantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte fulltecknas. Genom tecknings- och garantiåtagandena är Företrädesemissionen därmed säkerställd till cirka 74,1 procent. Kallelse till extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen, som planeras att hållas den 14 november 2023, kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Mackmyra beslutar om en företrädesemission om cirka 52,9 MSEK, säkerställd upp till 85%. Mackmyra offentliggör samtidigt en ambition om att nå positivt EBITDA-resultat för helåret 2019.
[ 2019-05-10]

Styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av A- och B-aktier som vid full teckning tillför Bolaget cirka 52,9 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Mackmyra har erhållit teckningsåtaganden motsvarande 44 procent och garantiåtaganden motsvarande 41 procent, dvs. sammanlagt upp till 85 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Det säkerställda beloppet om cirka 45 MSEK bedöms, med ett relativt försiktigt antagande om försäljningstillväxt under kommande år, vara tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov åtminstone till och med fjärde kvartalet 2020. Ambitionen är dock, givet att kommande års högre interna försäljningsmål uppnås, att det säkerställda beloppet ska vara tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov fram till positivt kassaflöde. Genomförandet av Företrädesemissionen förutsätter att en extra bolagsstämma, som kommer att avhållas den 29 maj 2019, godkänner styrelsens emissionsbeslut. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs i dag genom separat pressmeddelande.   Mackmyra uttalar även härmed en ambition om att återigen visa positivt EBITDA-resultat vilket förväntas kunna ske för helåret 2019. Utfallet för det första kvartalet 2019 blir dock, enligt plan, ett omställningskvartal med en högst marginell tillväxt och ett försämrat EBITDA-resultat. Från det andra kvartalet 2019 förväntas dock en ökad tillväxt och att tydliga resultatförbättringar uppnås, främst på grund av en ökad försäljning på exportmarknaderna och minskade relativa omkostnader med anledning av ett tidigare implementerat effektivitetsprogram.