|     English / Swedish

Mackmyra beslutar om en företrädesemission om cirka 52,9 MSEK, säkerställd upp till 85%. Mackmyra offentliggör samtidigt en ambition om att nå positivt EBITDA-resultat för helåret 2019.
[ 2019-05-10]

Styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av A- och B-aktier som vid full teckning tillför Bolaget cirka 52,9 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Mackmyra har erhållit teckningsåtaganden motsvarande 44 procent och garantiåtaganden motsvarande 41 procent, dvs. sammanlagt upp till 85 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Det säkerställda beloppet om cirka 45 MSEK bedöms, med ett relativt försiktigt antagande om försäljningstillväxt under kommande år, vara tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov åtminstone till och med fjärde kvartalet 2020. Ambitionen är dock, givet att kommande års högre interna försäljningsmål uppnås, att det säkerställda beloppet ska vara tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov fram till positivt kassaflöde. Genomförandet av Företrädesemissionen förutsätter att en extra bolagsstämma, som kommer att avhållas den 29 maj 2019, godkänner styrelsens emissionsbeslut. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs i dag genom separat pressmeddelande.   Mackmyra uttalar även härmed en ambition om att återigen visa positivt EBITDA-resultat vilket förväntas kunna ske för helåret 2019. Utfallet för det första kvartalet 2019 blir dock, enligt plan, ett omställningskvartal med en högst marginell tillväxt och ett försämrat EBITDA-resultat. Från det andra kvartalet 2019 förväntas dock en ökad tillväxt och att tydliga resultatförbättringar uppnås, främst på grund av en ökad försäljning på exportmarknaderna och minskade relativa omkostnader med anledning av ett tidigare implementerat effektivitetsprogram.