|     English / Swedish

Wed, 24 Aug 2016 22:00:00 +0200

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MACKMYRA SVENSK WHISKY AB - BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION OCH EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Vid extra bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) den 24 augusti 2016  fattades beslut att genomföra nyemission med företrädesrätt samt beslut om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

MOTIV FÖR EMISSIONEN 

Motiven för företrädesemissionen är:

Rörelsekapital för etablering av den högre tillväxttakten
Försäljningen av antalet flaskor ökade med 57 % under första halvåret 2016 jämfört med samma period 2015. En riktigt hög tillväxt av flaskor kräver större rörelsekapital.

• Högre destilleringstakt för att säkra framtida efterfrågan.
Den högre försäljningen av flaskor ger ett behov av att öka destilleringen igen eftersom det annars kan det bli en brist i mognadslagren omkring år 2022 för yngre whisky som till exempel produkten MACK by Mackmyra. En jämn åldersmix är det bästa i längden. Minsta destilleringstakt de närmsta åren är balansdestillering*) + bedömd tillväxt av yngre whiskyprodukter.

• Minska lån
En del av det emitterade beloppet kommer användas att minska bolagets räntebärande skulder, vilket är en del i arbetet för att långsiktigt minska de finansiella kostnaderna. 

Detta är motiven till den nu beslutade företrädesemissionen om totalt cirka 15,4 MSEK.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har erhållits motsvarande hela emissionsbeloppet.

Informationsmemorandum inklusive villkor och anvisningar för emissionen kommer att offentliggöras genom pressrelease torsdagen den 1 september 2016 samt även finnas tillgängligt på bolagets hemsida.


EMISSIONSVILLKOR I SAMMANDRAG 

Nyemission med företrädesrätt
Ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 809 184 SEK genom nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Antal Aktier
Högst 1 809 184 nya B-aktier.

Företrädesrätt
Varje befintlig aktie i Mackmyra berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie med företrädesrätt. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt.

Teckningskurs
Teckningskursen i emissionen är 8,50 SEK per ny B-aktie.


INDIKATIV TIDPLAN 

Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen
Den 31 augusti 2016.

Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter
29 augusti 2016

Första dag för handel med aktier exklusive teckningsrätter
30 augusti 2016

Teckningstid
2 - 16 september 2016

Handel med teckningsrätter
2 – 14 september 2016

Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA)
2 september 2016 – registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket


TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIAVTAL
Aktieägarna Rolf Klingberg, Carl-Johan Kastengren och Håkan Johansson har tillsammans, genom ingående av teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna aktier i företrädesemissionen för ett sammanlagt belopp om 5 378 064 SEK, genom att i första hand teckna aktier med företrädesrätt i företrädesemissionen. Betalning för tecknade aktier kan erläggas kontant eller genom kvittning av fordringar mot bolaget. Därutöver har bolaget ingått två emissionsgarantiavtal, enligt vilka betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant, med W & L Blommor AB om 4 MSEK respektive med Kattson B.V. om 6 MSEK, vilket innebär att den föreslagna företrädesemissionen är fullt garanterad. Det utgår inte någon ersättning varken till de aktieägare som har ingått teckningsförbindelser eller till de garanter som har ingått emissionsgarantiavtal.


BESLUT OM ÅTERKALLANDE AV OCH BESLUT OM NYTT EMISSIONSBEMYNDIGANDE 
Bolagsstämman beslutade att återkalla beslut om emissionsbemyndigande fattat vid årsstämma den 14 maj 2016 och beslutade om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande. Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier av serie B kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget efter Bolagsverkets slutliga registrering av den av samma stämma beslutade företrädesemissionen (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning.

För ytterligare information hänvisas till bolagets hemsida; https://mackmyra.se/press/finansiell-information/


VIKTIG INFORAMTION 
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mackmyra.

Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mackmyra kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Mackmyra avser att offentliggöra omkring den 1 september 2016.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2016 kl. 22:00 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Pressrelease Extra Bolagsstämma 160824 (PDF)