|     English / Swedish

Fri, 20 Feb 2015 08:40:00 +0100

MACKMYRA GENOMFÖR GARANTERAD KONVERTIBELEMISSION OM 11,2 MSEK OCH SÖKER EN TRADE PARTNER

2014 års försäljning nådde inte upp till 2013 års nivå, men försäljningsminskningen av flaskor bromsades upp under fjärde kvartalet 2014. December månads Systembolagsförsäljning visade på en tydlig ökning jämfört med föregående år. Samtidigt dubblerades försäljningen på de prioriterade exportmarknaderna under 2014.

För att förstärka likviditeten, som påverkats negativt av den lägre försäljningen 2014, genomförs nu två riktade och garanterade emissioner av konvertibler som kommer tillföra bolaget totalt 11,2 MSEK under första kvartalet 2015.

Styrelse och ledning är av uppfattningen att vägen fram till positivt kassaflöde och resultat kan kortas av med hjälp av en trade partner som kan accelerera försäljningstillväxten utomlands. Bolaget arbetar därför aktivt med att hitta en trade partner som också kan gå in som delägare för att förstärka bolagets finansiella ställning.

- Intresset för New World Whisky har utvecklats starkt i världen de senaste åren och Mackmyra har där en spännande position, ett i jämförelse med konkurrenter ovanligt stort mognadslager och en whisky i världsklass. Kvaliteten bekräftas senast av utmärkelsen Wizard of Whisky’s Distiller of the Year 2015. Den positiva försäljningsutvecklingen i Tyskland, Frankrike och UK visar också att timingen nu är den rätta för att på allvar etablera den första svenska maltwhiskyn utomlands. Ett samarbete med en trade partner kan accelerera vår satsning och vi vet att det finns ett intresse eftersom vi under de senaste åren blivit kontaktade av några internationella aktörer, men det gäller att hitta helt rätt, säger Magnus Dandanell, VD och grundare.

Emissionerna riktas dels till en mindre grupp på förhand vidtalade investerare, K18, (högst 11,2 MSEK), dels till en styrelseledamot och en huvudägare i bolaget, K19, (högst 2,8 MSEK). Emissionen som riktas till på förhand vidtalade investerare har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2014. Emissionen som riktas till styrelseledamoten och en huvudägare i bolaget har beslutats av styrelsen och är villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande och kommer endast att fullföljas (helt eller delvis) om den förstnämnda emissionen, K18, inte fulltecknas.

Mackmyra har ingått teckningsförbindelser motsvarande 11 200 000 kronor.

Villkor för konvertibelemissionerna i sammandrag

Totalt konvertibla lån: 11 200 000 kr
Löptid: 3 år
Konverteringskurs: 14 kr
Ränta: Konvertiblerna skall löpa med en årlig ränta om åtta procent.
Teckningsperiod: 20-24 februari 2015.
Konverteringsperiod: Innehavaren av konvertibeln ska äga rätt att påkalla konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya aktier i bolaget (i) Under en period om tio bankdagar efter att bolaget har offentliggjort sin bokslutskommuniké under 2016 och under 2017, och (ii) under perioden 12 - 23 februari 2018 (oavsett om bolaget har offentliggjort någon bokslutskommuniké eller inte). 
Återbetalning i förtid: Bolaget äger rätt att återbetala hela eller delar av lånebeloppet i förskott under en period om tio bankdagar med början den första bankdagen efter att innehavarnas konverteringsperiod har löpt ut - dvs. tio bankdagar efter att bolaget har offentliggjort sin bokslutskommuniké under 2016 och under 2017. Om Bolaget avser att återbetala hela eller delar av lånet i förtid ska detta offentliggöras senast i samband med att bolagets bokslutskommuniké offentliggörs.    

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB. 

För mer information, kontakta:
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 80, ulf.soderlund@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Pressmeddelande konvertibelemission 2015-02-20 (PDF)