|     English / Swedish

Fri, 27 Apr 2018 12:00:00 +0200

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB(publ)

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma lördagen den 2 juni 2018 kl. 10:00 i Mackmyra Whiskyby, Kolonnvägen 2 i Gävle. Registrering och inpassering sker från och med kl. 09:00.

Styrelsen föreslår till årsstämman att bland annat besluta om att införa ett omvandlingsförbehåll i bolagets bolagsordning, innebärande att samtliga aktier av serie A under vissa förutsättningar ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Samt att besluta om bemyndigande för nyemission av aktier eller konvertibler i likhet med bemyndigandet från föregående års årsstämma. Som ny styrelseledamot efter Carl von Schantz, som inte är tillgänglig för omval, föreslås Adéle Robberstad.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

  •  dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 28 maj 2018,
  •  dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast tisdagen den 29 maj 2018.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post ir@mackmyra.se och i andra hand per post till Mackmyra Svensk Whisky AB, Kolonnvägen 2, 802 67 Gävle. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mackmyra.se senast från och med tre veckor före stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 29 maj 2018.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 28 maj 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2017

8. Beslut om: 

a)     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017

b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

c)     ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2017 

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna 

11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 

12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter 

13. Beslut om arvode till revisorn 

14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter 

15. Beslut om emissionsbemyndigande 

16. Beslut om bolagsordningsändring 

17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b) 

Till bolagsstämmans förfogande står överkursfond om 174 106 tkr (tusentals kronor), balanserat resultat om -105 106 tkr samt årets förlust om - 11 411 tkr. Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnas och att i ny räkning överföres 57 588 tkr.

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, beslut om arvode till styrelseledamöterna, val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter, beslut om arvode till revisorn, samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkterna 9-14)

Bolagets nomineringskommitté, bestående av Carl-Johan Kastengren (utsedd av grundarna), Håkan Johansson (utsedd av familjen Rolf Klingberg och grundarna) och Carl Klingberg (utsedd av familjen Rolf Klingberg), har anmält till styrelsen att man avser föreslå att bolagsstämman beslutar enligt följande.

Punkt 9: Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10: Styrelsearvode ska utgå med totalt 409 500 kronor (motsvarande nio prisbasbelopp) till styrelseledamöterna, varav 136 500 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och 45 500 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp) ska utgå till envar av övriga ledamöter.

Punkt 11: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av David Hedman, Carl-Johan Kastengren, Carl Klingberg, Annika Berg, Jörgen Andersson och Emma Strömfelt, samt nyval av Adéle Robberstad. Carl von Schantz har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

Adéle Robberstad är en entreprenör med över tjugofem års erfarenhet inom affärsutveckling, internationell försäljning och marknadsföring. Adéle har under senaste femton åren verkat inom vin- och spritindustrin med stort fokus på bland annat internationalisering. På meritlistan finns bl.a. roller som VD på Xanté Company, Peter F Heering och Maison Heinrich.

”Jag är övertygad om att Adéle, med sin gedigna erfarenhet inom internationalisering och export av vin- och spritvarumärken, skulle kunna tillföra mycket värdefull expertkompetens för Mackmyras fortsatta tillväxtresa utanför Sveriges gränser”, kommenterar Carl Klingberg styrelseordförande i Mackmyra.

Carl Klingberg föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Punkt 12: Antalet revisorer ska vara en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 13: Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall nomineringskommitténs förslag också blir bolagsstämmans val, det avser att utse auktoriserade revisorn Annika Wedin som huvudansvarig för revisionen.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier av serie B kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning.

Beslut om bolagsordningsändring (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

En ny § 6 (Omvandlingsförbehåll) föreslås införas i bolagets bolagsordning med följande lydelse.

”6 § Omvandlingsförbehåll 

Samtliga aktier av serie A ska omvandlas till aktier av serie B om det begärs av ägare av aktier av serie A med ett innehav som representerar minst 75 procent av samtliga aktier av serie A. Sådan begäran ska ställas skriftligen till styrelsen. Efter att ha mottagit en sådan begäran ska styrelsen därefter anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.” 

Nuvarande § 11 (Avstämningsförbehåll) föreslås ändras med följande nya lydelse.

”Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

Vidare föreslås att nuvarande §§ 6-11 omnumreras till följd av föreslagen ny § 6.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkten 15 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut enligt punkten 16 ska förslaget biträdas av (i) aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna, samt (ii) ägare till hälften av alla A-aktier i bolaget och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda A-aktierna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.mackmyra.se senast från och med tre veckor före stämman. Styrelsens fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängliga på motsvarande sätt senast från och med två veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

__________

Gävle i april 2018

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)

Styrelsen

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 12:00 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Release (PDF)