|     English / Swedish

Wed, 30 Dec 2020 14:00:00 +0100

Mackmyra offentliggör utfall avseende incitamentsprogram och konvertibelprogram

Mackmyra Svensk Whisky AB (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget genomfört överlåtelser av teckningsoptioner från det helägda dotterbolaget Mat & Upplevelser i Kungsbäck AB till vissa anställda inom Mackmyra samt dess dotterbolag. Totalt överläts 618 000 teckningsoptioner av det maximala antalet 650 000 teckningsoptioner, motsvarande ett utfall om 95 procent. Under samma period har samtliga 20 500 konvertibler i konvertibelprogram K23 till ett belopp om 2 050 000 kronor tecknats.

Incitamentsprogram 2020/2023

Extra bolagsstämma den 13 november 2020 beslutade att Bolaget ska emittera högst 650 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av en aktie av serie B i Mackmyra. Teckningsoptionerna kunde endast tecknas av Bolagets helägda dotterbolag Mat & Upplevelser i Kungsbäck AB, org.nr 556891-5242, som har rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till anställda inom Mackmyrakoncernen.

Totalt överläts 618 000 teckningsoptioner av 650 000 teckningsoptioner, motsvarande ett utfall om 95 procent. Överlåtelsepriset har fastställts till 0,4 kronor per teckningsoption och ger rätt att teckna en aktie till 8,95 kronor som motsvarar 125 procent av den volymviktade kursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market 16-27 november 2020.

Konvertibelprogram K23

På extra bolagsstämma den 13 november 2020 beslutades även att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 2 050 000 kronor genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsberättigade var konvertibelinnehavare i konvertibelprogram K21, vilka erlade betalning av teckande konvertibler genom kvittning av fordringar enligt konvertibelprogram K21. Lånet representeras av högst 20 500 konvertibler med ett nominellt belopp om 100 kronor vardera. Konvertiblerna medför rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona, till en konverteringskurs om 7,88 kronor, motsvarande 110 procent av den volymviktade kursen i bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market 16-27 november 2020. Teckningskursen för en konvertibel var 100 kronor vilket motsvarar konvertibelns nominella belopp, och utgör enligt styrelsens bedömning konvertibelns marknadsvärde.

Påkallande av konvertering kan äga rum under en tidsperiod om två månader från och med dagen efter att Bolaget har offentliggjort respektive kvartalsrapport samt bokslutskommuniké, under perioden från och med dagen för registrering hos Bolagsverket till och med den 15 november 2023. För det fall Bolaget inte har offentliggjort någon kvartalsrapport eller bokslutskommuniké ska konvertibelinnehavaren dock ha rätt att påkalla konvertering mellan den 16 november 2023 och den 23 november 2023. Lånet förfaller till betalning den 30 november 2023, i den mån konvertering inte har ägt rum under konverteringsperioden. Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 4 procent.

För mer inforamtion kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se
 

Om Mackmyra. Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: 08 – 528 00 399  E-post: info@fnca.se

Release (PDF)