|     English / Swedish

Fri, 08 Feb 2019 18:30:00 +0100

Mackmyra säkrar kortsiktig finansiering och redovisar verksamhetsstatus

Mackmyra kommer i bokslutskommunikén planerad att offentliggöras den 28/2 att redovisa Q4 2018 som det 16:e raka kvartalet med tillväxt. Tillväxten drivs av en stark utveckling i Tyskland och Storbritannien samt i den svenska fat-affären. Trots försäljningstillväxt på totalen begränsas ökningen genom klart lägre försäljning än förväntat på flera marknader, inte minst som en konsekvens av den långa och extremt heta sommaren 2018. Detta gav avtryck i försäljningssiffrorna för både Q2 och Q3. Försäljningen genom Systembolaget, Mackmyras i särklass största kund, har under året dessutom hämmats av det oklara läget gällande marknadsföringen i Sverige till följd av den pågående processen med Konsumentombudsmannen som tidigare informerats om.

Sammantaget når Mackmyra trots tillväxt för helåret 2018 inte den försäljningsnivå som planerats och som verksamheten organiserats utifrån, varför den ökning som varit i årets omkostnader tynger årets resultat och kassaflöde i större utsträckning än planerat. Just nu genomförs därför ett effektivitetsprogram som kommer att minska den relativa basen av omkostnader och därmed risken i verksamheten framöver.

Mackmyras kassaflöde belastas årligen med ca 17 MSEK avseende räntor och amorteringar på lån till bank och kreditinstitut. För att nå en position där verksamheten med eget kassaflöde ska kunna finansiera dessa betydande utbetalningar krävs fortsatt kostnadseffektiv tillväxt framöver.

Med denna bakgrund slutförs nu en detaljerad operationell och finansiell plan för den fortsatta resan till önskad position. Det kommer att krävas ytterligare kapitaltillskott för att ge utrymme och kraft att verkställa denna. Således kommer en kapitalanskaffning att vara nödvändig. Formen och storleken på denna avses att fastställas och kommuniceras under Q1 2019 med ett planerat genomförande från Q2 2019.

För att täcka Mackmyras kortsiktiga kapitalbehov har, som tidigare meddelats i delårsrapporten för Q3 2018, brygglån om 2,5 MSEK tagits upp under september 2018. Vidare har bolaget tagit upp brygglån om 2,0 MSEK i oktober 2018 samt 6,5 MSEK under februari 2019. Lånen har upptagits till marknadsmässiga villkor med en ränta om 5,85 % och förfaller till betalning 2019-12-31 med undantag för en mindre andel av lånet som förfaller 2019-06-30. Långivare är styrelseledamöterna och större aktieägarna Annika Berg och Carl-Johan Kastengren och styrelseledamot David Hedman (genom bolag) samt Håkan Johansson, W&L Kapitalförvaltning AB och Hans Bergengren som samtliga är större aktieägare i Mackmyra.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019 kl. 18:30 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Release (PDF)