|     English / Swedish

Sat, 02 Jun 2018 13:00:00 +0200

Mackmyra – Kommuniké från årsstämma 2018-06-02

Vid Mackmyra Svensk Whisky AB:s årsstämma som hölls den 2 juni 2018 i Mackmyra Whiskyby utanför Gävle fattades följande enhälliga beslut av företagets aktieägare:

Årsredovisning: Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition: Det beslutades att godkänna styrelsens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt 57 588 tkr, disponeras enligt följande: 57 588 tkr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet: Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter: Det beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan suppleant.

Styrelse- och revisorsarvode: Det beslutades att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 136 500 kr samt ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med 45 500 kr vardera. Det beslutades vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor: Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Carl Klingberg, Annika Berg, David Hedman, Carl-Johan Kastengren och Emma Strömfelt samt nyvaldes Adéle Robberstad och Peter Kollberg. Carl Klingberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, för närvarande med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande: I likhet med tidigare år fattades ett beslut om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om bolagsordningsändring: Bolagsordningen ändrades i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att omvandlingsförbehåll för A-aktier infördes.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.mackmyra.se

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2018 kl. 13:00 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Pressmeddelande Åsstämma 180602 (PDF)