|     English / Swedish

Tue, 18 Jun 2019 15:00:00 +0200

Kommuniké från årsstämma 2019-06-18 i Mackmyra

Vid Mackmyra Svensk Whisky AB:s årsstämma som hölls den 18 juni 2019 i Stockholm fattades följande enhälliga beslut av företagets aktieägare:

Årsredovisning: Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition: Det beslutades att godkänna styrelsens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt 70 061 tkr, disponeras enligt följande: 70 061 tkr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet: Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter: Det beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan suppleant.

Styrelse- och revisorsarvode: Det beslutades att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 139 500 kr samt ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med 46 500 kr vardera. Det beslutades vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor: Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Carl Klingberg, Annika Berg, David Hedman, Carl-Johan Kastengren, Emma Strömfelt, Adéle Robberstad, Peter Kollberg samt nyvaldes Håkan Johansson. Carl Klingberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, för närvarande med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande: Det beslutades om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.mackmyra.se

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Om Mackmyra: Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

PRM Kommunike från årsstämma (PDF)