|     English / Swedish

Fri, 28 Aug 2020 08:30:00 +0200

Bibehållen omsättning trots pandemi och nedstängning i Europa

RESULTATET I KORTHET
2020 2019 2020 2019 2019
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 21,7 20,6 39,7 40,0 90,2
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 5% 2% -1% 2% 5%
  Försäljning Flaskor, MSEK 10,9 12,5 20,8 26,1 58,1
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 8,1 8,1 16,3 13,9
  Försäljning Handsprit, MSEK 2,6 - 2,6 - 32,1
Bruttoresultat, MSEK 9,0 11,0 16,8 20,1 44,9
Bruttovinstmarginal, procent  42% 53% 42% 50% 50%
EBITDA, MSEK, justerad beräkning -2,9 0,3 -6,9 -1,5 -0,8
Rörelseresultat, MSEK -4,6 -1,3 -10,3 -4,9 -8,3
Finansnetto, MSEK -2,4 -2,8 -5,2 -5,7 -10,7
Skatt, MSEK 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
Resultat efter skatt, MSEK -7,1 -4,1 -15,6 -10,6 -19,3
Kassaflöde efter investeringar, MSEK 0,4 -1,0 -9,6 -7,7 -19,3
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,34 kr -0,29 kr -0,75 kr -0,75 kr -1,13 kr
 

Med beaktande av den nedstängning som vi bevittnat i Europa och de restriktioner att möta kunder som Mackmyra upplevt är det med stor tillfredställelse som vi uppvisar positiv tillväxt. Mackmyras normala försäljning av flaskor, fat och upplevelser har kompletterats med tillverkning och försäljning av handsprit som under kvartalet bidrog till att stärka kassaflöde och resultat. Åtgärder för att stärka kassaflödet har inneburit kraftigt minskad destillering, lättnader i amorteringar från våra kreditgivare samt utnyttjande av tillgängliga stöd från både svenska och utländska myndigheter, bland annat stöd för korttidspermittering och uppskjutna skatter.

  • Nettoomsättningen uppgick till 21,7 MSEK (20,6), en ökning med 5% (2).

  • Flaskförsäljningen i det första kvartalet minskade till 10,9 MSEK (12,5), vilket motsvarar en minskning med 13% (10). Minskningen är hänförlig till två olika händelser, dels nedstängningen i Europa som påverkar oss under kvartalet, framförallt i Tyskland minskar försäljningen kraftigt, och dels inom Travel Retail, Bordershops och Private Brand som inte genererar någon försäljning.

  • Försäljningen av Fat & Upplevelser har under kvartalet nått samma nivå som föregående år 8,1 MSEK (8,1). Efter det starka första kvartalet 2020 så mattades försäljningen av fat under inledningen av kvartalet för att under början på sommaren utvecklas väl. Fatförsäljningen i Tyskland och Storbritannien har påbörjats och vi ser en kontinuerlig försäljning hittills över året, även om det är på en låg nivå.

  • För att överbrygga de förväntade minskningarna i omsättning och bruttovinst till följd av covid-19 så fattades beslut att i mindre skala tillverka och sälja handsprit. Försäljningen har uppgått till ca 2,6 MSEK. Då marknadsförutsättningarna har förändrats så kommer dock stora delar va detta projekt att avvecklas under tredje kvartalet.

  • Mackmyras satsningar på digitala kanaler under våren har möjliggjort möten med många nya kunder. Digitala provningar har genomförts på den svenska, tyska och brittiska marknaden. Försäljningen i vår brittiska internetbutik har växt kraftigt och väl kompenserat den nedstängning som skett hos andra kunder i Storbritannien.

  • Försäljningen i restaurangen och antalet provningar har halverats under kvartalet. Dock har restaurangen under sommaren visat en god återhämtning.

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

Bruttoresultatet uppgick till 9,0 MSEK (11). Det försämrade bruttoresultatet beror på den minskande omsättningen av flaskor och den låga marginalen på handspritsaffären samt en låg försäljning på marknader utanför Sverige där marginalen är bättre. Även produktmixen med hög andel av lågmarginalprodukter påverkar oss negativt. Kvartalets rörelseresultat uppgick till -4,6 MSEK (-1,3).  EBITDA uppgick till -2,9 MSEK (0,3) och resultatet efter skatt uppgick till -7,1 MSEK (-4,1).

Kassaflödet efter investeringar uppgick för det andra kvartalet till 0,4 MSEK (-1,0). Med besparingar, minskad destillering samt ökade kortfristiga skulder till bland annat Skatteverket så har Mackmyra lyckats hålla kassaflödet positivt för kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q2

Den 17 juni hölls Mackmyras årsstämma på Epicenter i Stockholm. Stämman beslutade att minska antalet styrelseledamöter med två personer med följden att Emma Strömfeldt och Annika Berg lämnade styrelsen. Övriga ledamöter omvaldes. Vidare fattades bl.a. beslut om ett incitamentsprogram med teckningsoptioner för personer verksamma i bolaget samt ett sedvanligt emissionsbemyndigande för styrelsen.

Mackmyra lanserade ”Mackmyra Frihet”, ett paket med 6 whiskyflaskor som pryds av samma sex bilder som Mackmyra fälldes för i Patent- och Marknadsdomstolen gällande användning i sociala medier. Domen är överklagad.

Ett av de två befintliga konvertibellånen på totalt 1,9 MSEK har under perioden återbetalats.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

Mackmyra står bakom det svenska bandet Mando Diaos samlarutgåva – ”I solnedgången” Single Cask whisky. Utgåvan är en del av Mackmyras Private cask-utbud, där bandet har valt ut ett fat med rökigt receptet, lagrat på ett 200-liters ex-bourbonfat. Utgåvan I solnedgången lanserades den 14 juli i Systembolagets beställningssortiment. Namnet på utgåvan är hämtat från bandets nya album ”I solnedgången”.

Mackmyra lanserade Moment 22, som är en reinkarnation av destilleriets allra första exklusiva serie Preludium, som satte Sverige på den internationella whiskykartan. Mackmyra Moment 22 fanns under en kort period till försäljning via Systembolagets webbsortiment men blev snabbt slutsåld.

För mer inforamtion kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 08:30 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

Release (PDF)