|     English / Swedish

Thu, 01 Feb 2018 15:45:00 +0100

MACKMYRA PLANERAR FÖR KAPITALANSKAFFNING OM UPP TILL 27 MSEK MED TECKNINGSFÖRBINDELSER OM 21 MSEK.

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB beslutar om riktad nyemission om upp till ca 16 MSEK med stöd av bemyndigande. Vidare föreslår styrelsen till extra bolagsstämma den 21 februari 2018 att besluta om: riktad nyemission om upp till ca 5 MSEK, företrädesemission om upp till ca 4 MSEK samt incitamentsprogram i form av emission av konvertibler till företagets anställda om upp till ca 2 MSEK.  Kapitalanskaffningen som helhet summerar i upp till ca 27 MSEK före emissionskostnader med en teckningskurs om 14,50 kr för såväl företrädesemissionen som för de båda riktade emissionerna. Skriftligt avtal om teckningsförbindelser har träffats med samtliga tilltänkta tecknare i de båda riktade emissionerna vilka sammanlagt uppgår till ca 21 MSEK.

Styrelsen meddelar även att bokslutskommunikén för 2017 tidigareläggs till den 19 februari 2018 samt att ägare av konvertibla skuldebrev i bolaget förklarat sin avsikt om att konvertera lån motsvarande drygt 11 MSEK till aktier.

Bakgrund

Utvecklingen i Mackmyra har under de senaste åren varit positiv och tillsammans med det fjärde kvartalet 2017 har bolaget uppvisat 12 raka kvartal med tillväxt sedan vändningen 2014 och ett kontinuerligt förbättrat resultat och kassaflöde. Styrelsen bedömer förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling i bolaget som goda.

Företaget är dock fortfarande i en kraftig tillväxtfas där framtida försörjning av förstklassig svensk single malt whisky behöver säkerställas utifrån en stadigt ökande efterfrågan både i Sverige och Europa av företagets produkter, varför styrelsen bedömer att destilleringstakten bör ökas ytterligare.

Vidare amorteras löpande betydande belopp på företagets lån till banker och kreditinstitut, amorteringarna för 2018 uppgår preliminärt till närmare 12 MSEK. Att dessutom konvertibla skuldebrev av betydande belopp konverteras till aktier förväntas innebära att befintliga lån minskas med närmare 23 MSEK under 2018.

För att möjliggöra en höjning av destilleringstakten i kombination med nödvändiga amorteringar och för att förstärka bolagets rörelsekapital för att skapa en buffert för verksamhetens naturliga säsongsvariationer genomförs nu en kapitalanskaffning om upp till ca 27 MSEK.

Att intresset varit stort hos ett flertal professionella investerare som valt att förbinda sig till att delta i de planerade riktade emissionerna möjliggör inte bara en mycket kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt att likviditeten snabbt kan förstärkas, utan även att ägarbasen i bolaget breddas. Ingen ersättning har utgått för teckningsförbindelserna.

En fulltecknad kapitalanskaffning kommer att finansiera fortsatt tillväxt för Mackmyra och inte minst viktigt, ge förutsättningar för ett fortsatt förbättrat finansnetto vilket är en viktig nyckel för att uppnå en god och uthållig lönsamhet i företaget.

Med denna bakgrund har styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB idag den 1 februari 2018 fattat beslut om följande:

Styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB har fattat beslut om att, inom ramen för styrelsens emissionsbemyndigande, genomföra en riktad nyemission om ca 16 MSEK. 

Nyemissionen (riktad emission 1) sker till en teckningskurs om 14,50 kronor per B-aktie och avser totalt högst 1 094 342 B-aktier med en maximal utspädning om ca 8,6 %. Emissionen riktas till: Accrelium AB med högst 172 413 B-aktier, W & L Kapitalförvaltning AB, med högst 70 206 B-aktier, Rot-Us Invest AB, med högst 206 896 B-aktier, Lena Lager, med högst 206 896 B-aktier, Hans Bergengren, med högst 137 931 och Lennart Hero, med högst 300 000 B-aktier. Teckning ska ske senast den 6 februari 2018 och betalning ska ske senast den 9 februari 2018 kontant eller genom kvittning. Vid full teckning tillförs bolaget 15 867 959 kronor före emissionskostnader. Skriftligt avtal om teckningsförbindelse har träffats med samtliga tilltänkta tecknare.

Teckningskursen har fastställts efter förhandling med de tilltänkta tecknarna. Styrelsen bedömer att teckningskursen motsvarar marknadsvärdet för aktien med avdrag för sedvanlig emissionsrabatt och nivån motsvarar teckningskursen i den företrädesemission som föreslås extra bolagsstämma den 21 februari 2018. Rabatten motsvarar drygt 5 % från genomsnittet av, den vid varje handelsdag noterade genomsnittliga volymviktade aktiekursen för de senaste 30 handelsdagarna, för bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North.

Skälet till att styrelsen beslutar om emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna bredda ägarbasen i bolaget, stärka bolagets finansiella ställning på ett kostnadseffektivt sätt samt för att snabbt kunna stärka bolagets likviditet.

Vidare har styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB idag den 1 februari 2018 även fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma den 21 februari för beslut om nedan.  

Styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB föreslår till extra bolagsstämma den 21 februari 2018 att fatta beslut om följande:

1. En riktad nyemission om ca 5 MSEK.

Nyemissionen (riktad emission 2) föreslås ske till en teckningskurs om 14,50 kronor per B-aktie och avse totalt högst 355 171 B-aktier med en maximal utspädning om ca 3,0 %. Emissionen föreslås riktas till Anette Johansson med högst 182 758 B-aktier, Gillesvik Holding AB med högst 68 965 B-aktier samt till Carl-Johan Kastengren med högst 103 448 B-aktier. Teckningstiden föreslås vara från den 21 februari 2018 till och med den 26 februari 2018 med betalning kontant eller genom kvittning senast den 1 mars 2018. Vid full teckning av nyemissionen tillförs bolaget 5 149 980 kronor före emissionskostnader. Skriftligt avtal om teckningsförbindelse har träffats med samtliga tilltänkta tecknare.

Teckningskursen har fastställts efter förhandling med de tilltänkta tecknarna. Styrelsen bedömer att teckningskursen motsvarar marknadsvärdet för aktien med avdrag för sedvanlig emissionsrabatt och nivån motsvarar teckningskursen i den företrädesemission som föreslås extra bolagsstämma den 21 februari 2018. Rabatten motsvarar drygt 5 % från genomsnittet av, den vid varje handelsdag noterade genomsnittliga volymviktade aktiekursen för de senaste 30 handelsdagarna, för bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North.

Styrelsen har beslutat att föreslå att bolagsstämman beslutar om emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att kunna fullgöra en överenskommelse med tecknare i samband med lån till bolaget, för att tillsammans med övriga emissioner som föreslås bolagsstämman kunna stärka bolagets finansiella ställning på ett kostnadseffektivt sätt och för att snabbt kunna stärka bolagets likviditet.

2. En företrädesemission om ca 4 MSEK.

Nyemissionen (företrädesemissionen) föreslås ske till en teckningskurs om 14,50 kronor per B-aktie och avse högst 275 262 B-aktier med en maximal utspädning om ca 2,3 %. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid 1 befintlig aktie ska berättiga till 1 teckningsrätt och 42 teckningsrätter berättiga till teckning av 1 ny aktie av serie B. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 3 991 299 kronor före emissionskostnader.

De aktier som emitteras i ovan beskrivna riktad emission 1 samt riktad emission 2, berättigar inte till deltagande i företrädesemissionen.

Företrädesemissionen kommer att genomföras enligt följande tidplan:

26 februari: Sista dag för handel med Mackmyras aktie med rätt att erhålla teckningsrätter

27 februari: Första dag för handel med Mackmyras aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter

28 februari: Avstämningsdag

Runt den 28 februari: Publicering av informationsmemorandum

2 - 16 mars: Teckningsperiod

2 - 14 mars: Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North

2 mars och fram tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket: Handel i betald tecknad aktie (BTA) på Nasdaq First North

21 mars: Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i företrädesemissionen  

Informationsmemorandum för företrädesemissionen

Runt den 28 februari 2018 kommer ett Memorandum publiceras som lämnar mer utförlig information om den planerade företrädesemissionen, dess bakgrund och status i bolaget. 

3. En emission av konvertibler (incitamentsprogram till företagets anställda) om ca 2 MSEK.

Nyemissionen (konvertibelemissionen) föreslås avse konvertibla lån om maximalt 2,050 MSEK och riktas till företagets anställda samt även vissa andra kontrakterade nyckelpersoner. Bolagets styrelsemedlemmar är inte teckningsberättigade. Konverteringskursen ska motsvara 110 % av genomsnittet av den vid varje handelsdag noterade genomsnittliga volymviktade aktiekursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North under en period om de tio sista handelsdagarna som infaller i teckningsperioden för den företrädesemission som föreslås samma bolagsstämma. Konvertiblernas löptid ska vara 3 år med kvartalsvis ränteutbetalning och en årlig ränta om ca 5,5 %. Deltagarna är garanterade en lägsta tilldelning motsvarande ett nominellt belopp om 50 000 kronor, ingen deltagare har rätt att erhålla konvertibler med ett nominellt belopp överstigandes 500 000 kronor. Det högsta antal B-aktier som kan emitteras totalt uppgår till 205 000 med en maximal utspädning om ca 1,7 %.

Syftet med incitamentsprogrammet är dels att skapa möjligheter för bolaget att behålla anställda i bolaget eller i något av dess dotterföretag samt även vissa andra kontrakterade nyckelpersoner, dels att stimulera intresse för verksamheten och dess resultatutveckling genom erbjudande om ett långsiktigt ägarengagemang. Vidare bedömer styrelsen att ett incitamentsprogram kommer att öka de berörda personernas känsla av samhörighet med bolaget. Incitamentsprogrammet kommer dessutom att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital.

Kostnaden för programmet förväntas uppgå till ca 75 000 kronor och utspädningen förväntas ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal. Teckningstiden föreslås vara 1 mars 2018 till och med den 28 mars 2018.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt anför styrelsen följande. Styrelsen har bedömt att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de Teckningsberättigade förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget. Teckningskursen för konvertiblerna har, med beaktande av räntesättningen, bedömts motsvara ett marknadsvärde.

En fulltecknad kapitalanskaffning enligt vad som beskrivs ovan innebär emission av högst 1 929 775 nya B-aktier och en utspädning av maximalt ca 14,3 %.

Vidare vill styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB informera om följande:

Avsiktsförklaringar om konvertering av konvertibellån K18 och K19, återbetalning av konvertibellån K15,K16 och K17.

Avsiktsförklaringar om att konvertera utestående konvertibellån (K18 och K19) till aktier alternativt att förnya motsvarande belopp i ny konvertibel, har tecknats med samtliga ägare till de konvertibler som förfaller den 28 februari 2018. Ovan nämnda konvertibellån uppgår till 11,2 MSEK och är fördelade mellan tre konvertibelägare. Vidare har dessa tre konvertibelägare meddelat Mackmyra att de dem emellan överenskommit att konvertera sina andelar av lånet i sin helhet till aktier. Påkallande av konvertering kan göras mellan den 12 och den 23 februari 2018. Detta innebär, förutsatt att det verkställs, att räntebärande lån om 11,2 MSEK omvandlas till eget kapital vilket kommer att leda till tydligt minskade finansiella kostnader för bolaget. Konverteringskursen är preliminärt 13,72 kronor/aktie.

Utestående konvertibellån (K15, K16 och K17) som uppgår till ca 4,4 MSEK som varit i Norrlandsfondens ägo, förföll den 31 januari 2018 och kommer inte att förlängas eller konverteras.

Tidigareläggning av bokslutskommuniké för 2017

Bokslutskommunikén för 2017 kommer att publiceras den 19 februari 2018 med syfte att offentliggöra den innan den nu planerade extra bolagsstämman den 21 februari 2018.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid Pressmeddelande 2018-02-01 med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mackmyra. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mackmyra kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Mackmyra avser att offentliggöra omkring den 28 februari 2018. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning

i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 15:45 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Mackmyra finansiering 180201 (PDF)