|     English / Swedish

Fri, 01 Jul 2022 08:55:00 +0200

Mackmyra offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Mackmyra Svensk Whisky AB (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier, som beslutades av styrelsen i Bolaget den 2 juni 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 75 procent där cirka 65,3 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 3,2 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och cirka 6,5 procent tecknades av emissionsgaranter.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 28 juni 2022. Det slutliga utfallet visar att totalt 15 576 684 aktier har tecknats genom Företrädesemissionen och Bolaget tillförs således cirka 46,7 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 3 juni 2022 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 15 576 684, från 20 768 912 aktier till 36 345 596 aktier, fördelat på 414 000 A-aktier och 15 162 684 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 15 576 684,00 SEK, från 20 768 912,00 SEK till 36 345 596,00 SEK.

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTA till aktier, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 28, 2022.

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare, Mangold Fondkommission AB och Formue Nord Markedsneutral A/S lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 12 procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 5 juli 2022. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 3,0 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 963 453 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Mackmyra i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.


Denna information är sådan som Mackmyra Svensk Whisky är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-01 08:55 CET.

För mer information kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69,  johan.larsson@mackmyra.se

Om Mackmyra Svensk Whisky AB

Mackmyra grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare. Bolaget har framgångsrikt lanserat den första svenska single maltwhiskyn i form av personliga 30-litersfat och single maltwhisky på flaska. Verksamheten bedrivs i Mackmyra Whiskyby utanför Gävle, med vissa funktioner lokaliserade i Stockholm och även genom dotterbolaget Mackmyra Swedish Whisky GmbH med säte i Lübeck samt Mackmyra Swedish Whisky Ltd med säte i Birmingham.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Mackmyra i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB
+46 8-5030 1550
ca@mangold.se
www.mangold.se

Mackmyra Svensk Whisky AB - Offentliggörande av utfall PRM 20220701 (PDF)