|     English / Swedish

Mon, 16 May 2016 08:45:00 +0200

MACKMYRA SVENSK WHISKY AB - ÅRSSTÄMMA 2016-05-14

Vid Mackmyra Svensk Whisky AB:s årsstämma som hölls den
14 maj 2016 i Mackmyra Whiskyby utanför Gävle beslutade aktieägarna följande:

Årsredovisning: Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition: Det beslutades att godkänna styrelsens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt 80 150 tkr, disponeras enligt följande: 80 150 tkr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet: Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter: Det beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan suppleant.

Styrelse- och revisorsarvode: Det beslutades att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 132 900 kr samt ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med 44 300 kr vardera. Det beslutades vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor: Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Carl Klingberg, Carl-Johan Kastengren, David Hedman, Annika Berg och Carl von Schantz och nyvaldes Jörgen Andersson. Carl Klingberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, för närvarande med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande: I likhet med tidigare år fattades ett emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.mackmyra.se

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, ir@mackmyra.se

Om Mackmyra 
Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whisky-expeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Välkommen till Mackmyra Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Mackmyra årsstämma 2016-05-14 (PDF)