|     English / Swedish

Thu, 01 Feb 2018 15:45:00 +0100

MACKMYRA SVENSK WHISKY AB KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har beslutat kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 21 februari 2018. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller extra bolagsstämma onsdagen den 21 februari 2018 kl. 13.30 i Mackmyra whiskyby, Kolonnvägen 2, 802 67 Gävle. Registrering och inpassering sker från och med kl. 13.00.

DEN SOM ÖNSKAR DELTA I STÄMMAN SKA

 •  dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 februari 2018,
 •  dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 16 februari 2018.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post ir@mackmyra.se och i andra hand per post till Mackmyra Svensk Whisky AB, Kolonnvägen 2, 802 67 Gävle. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mackmyra.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 februari 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om företrädesemission av aktier
 8. Beslut om riktad nyemission av aktier
 9. Beslut om emission av konvertibler – K21(incitamentsprogram)
 10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut 

Beslut om företrädesemission av aktier (punkten 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt i huvudsak följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 275 262 kronor genom nyemission av högst 275 262 aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona per aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid 1 befintlig aktie ska berättiga till 1 teckningsrätt och 42 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 1 ny aktie av serie B.

3. Teckningskursen ska vara 14,50 kronor per aktie.

4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 28 februari 2018.

5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 2 mars 2018 till och med den 16 mars 2018.

6. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

7. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

8. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

9. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant.

10. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkten 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier enligt i huvudsak följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 355 171 kronor genom nyemission av högst 355 171 aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona per aktie.

2. Nyemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsberättigade ska vara Carl-Johan Kastengren, som ska ha rätt att teckna högst 103 448 B-aktier, Gillesvik Holding AB, som ska ha rätt att teckna högst 68 965 B-aktier, samt Anette Johansson, som ska ha rätt att teckna högst 182 758 B-aktier.

3. För det fall någon av tecknarna inte tecknar samtliga sina aktier ska de andra tecknarna ha rätt att överteckna och tilldelas ytterligare aktier inom ramen för emissionens högsta belopp. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

4. Teckningskursen ska vara 14,50 kronor per aktie.

5. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 21 februari 2018 till och med den 26 februari 2018. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6. Teckning ska ske på teckningslista.

7. Betalning för aktier ska erläggas senast den 1 mars 2018. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning.

8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen har beslutat att föreslå att bolagsstämman beslutar om emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att kunna fullgöra en överenskommelse med tecknare i samband med lån till bolaget, för att tillsammans med övriga emissioner som föreslås bolagsstämman kunna stärka bolagets finansiella ställning på ett kostnadseffektivt sätt och för att snabbt kunna stärka bolagets likviditet.

Teckningskursen motsvarar teckningskursen i den företrädesemission som föreslås extra bolagsstämma den 21 februari 2018.

Beslut om emission av konvertibler – K21(incitamentsprogram) (punkten 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av konvertibler enligt i huvudsak följande.

Bakgrund

Motiv för incitamentsprogram

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har för närvarande inte några pågående aktierelaterade incitamentsprogram. Styrelsen har emellertid bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att samtliga anställda som regelmässigt har en sysselsättningsgrad om minst 50 procent i bolaget eller i något av dess dotterföretag samt även vissa andra kontrakterade nyckelpersoner görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds att förvärva konvertibler i ett nytt incitamentsprogram.

Syftet med incitamentsprogrammet är dels att skapa möjligheter för bolaget att behålla anställda som regelmässigt har en sysselsättningsgrad om minst 50 procent i bolaget eller i något av dess dotterföretag samt även vissa andra kontrakterade nyckelpersoner dels att stimulera nämnda personers intresse för verksamheten och dess resultatutveckling genom erbjudande om ett långsiktigt ägarengagemang. Vidare bedömer styrelsen att ett incitamentsprogram kommer att öka de berörda personernas känsla av samhörighet med bolaget. Incitamentsprogrammet kommer dessutom att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital.

Programmets kostnad och värdering av konvertibler

Konvertiblerna ska förvärvas av de anställda och andra kontrakterade nyckelpersoner för marknadsvärdet. BDO har utfört en preliminär värdering av konvertiblerna baserat på beräkning enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Den preliminära värderingen har gjorts utifrån en antagen aktiekurs vid utställandet om 15,10 kronor, en antagen konverteringskurs om 16,61 kronor samt en antagen volatilitet om 20 procent, varvid optionsmomentets värde preliminärt har fastställts till ca 8,406 kronor per konvertibelpost om 100 kronor. Erläggande av marknadsvärdet sker genom räntenedsättning under konvertiblernas löptid.

Konvertiblerna betraktas som överlåtbara värdepapper och är inte knutna till anställningen eller uppdraget på ett sådant sätt att sociala avgifter ska utgå, varför några kostnader för sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Med anledning därav saknas behov av att säkra (hedge) programmet. Utspädningen förväntas ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

Kostnaden för programmet beräknas uppgå till ca 75 000 kronor. 

Frågans beredning

Förslaget till bolagsstämman har beretts av bolagets ersättningskommitté, tillsammans med externa rådgivare. Beslut rörande den slutliga utformningen av programmet fattades av styrelsen den 1 februari 2018.

Förslag

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen för bolaget att bolagsstämman beslutar att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 2 050 000 kronor, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom emission av högst 20 500 konvertibler om nominellt 100 kronor vardera eller multiplar därav till konvertering av aktier av serie B i bolaget, i enlighet med följande villkor.

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från      aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma samtliga anställda som regelmässigt      har en sysselsättningsgrad om minst 50 procent i bolaget eller i något av      dess dotterföretag samt även vissa andra kontrakterade nyckelpersoner, upp      till 40 anställda och en konsult, de "Teckningsberättigade". Bolagets styrelsemedlemmar är inte      Teckningsberättigade.

2. Konvertiblerna ska medföra rätt till konvertering till      aktier av serie B i bolaget med ett nuvarande kvotvärde om 1 krona.      Konverteringskursen ska motsvara 110 procent av genomsnittet av den vid      varje handelsdag noterade genomsnittliga volymviktade aktiekursen för      bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North under en period om de tio      sista handelsdagarna som infaller i teckningsperioden för den      företrädesemission som föreslås samma bolagsstämma. Den framräknade      konverteringskursen ska avrundas till närmast hela öre, varvid ett halvt      öre avrundas nedåt. Konverteringskursen får inte fastställas till ett      lägre belopp än 10 kronor. Bolagets aktiekapital kan genom konvertering      ökas med högst 205 000 kronor.

3. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta som ska      räknas fram baserat på marknadsräntan och justeras med en sänkning      relaterad till konvertibelns marknadsvärde enligt värderingsformeln Black      & Scholes (ju högre marknadsvärde på konvertibeln desto större      sänkning i relation till marknadsräntan). Om optionsmomentets värde uppgår      till estimerat ca 8,406 kronor per konvertibelpost om 100 kronor (se      grunden för beräkningen under ovan rubrik ”Programmets kostnad och      värdering av konvertibler)      kommer den årliga räntan uppgå till 5,5 procent. Räntan ska utgå från och      med utbetalningsdagen för konvertibellånet. Räntan ska betalas kvartalsvis      i efterskott den 31 mars, 30 juni, 30 september respektive 31      december. Upplupen ränta berättigar inte till konvertering.

4. Teckningskursen för en konvertibel ska motsvara konvertibelns nominella belopp.

5. Konvertiblerna ska tecknas på separat teckningslista från och med den 1 mars 2018 till och med den 28 mars 2018. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6. Tilldelning ska ske enligt följande. Samtliga teckningsberättigade garanteras en minsta tilldelning om konvertibler med ett nominellt belopp om 50 000 kronor.

7. Om konvertibelemissionen övertecknas ska tilldelning i första hand ske till samtliga tecknares garanterade andel alternativt det lägre belopp som tecknats av en tecknare, och i andra hand i förhållande till tecknarnas teckning utöver det garanterade beloppet och, om detta inte är möjligt, genom lottning. Ingen tecknare ska dock ha rätt att tilldelas konvertibler med ett nominellt belopp överstigandes 500 000 kronor.

8. Påkallande av konvertering kan äga rum under tre skilda tidsperioder om två månader från      och med dagen efter att bolaget offentliggjort bokslutskommunikén för      2018, 2019 respektive 2020. För det fall bolaget inte har offentliggjort      någon bokslutskommuniké för 2020 innan den 31 mars 2021 ska      konvertibelinnehavaren dock ha rätt att påkalla konvertering under en      tidsperiod mellan den 1 till och med 14 april 2021. Lånet förfaller till      betalning den 30 april 2021 i den mån konvertering inte har ägt rum under      konverteringsperioderna.

9. Aktie som tillkommit på grund av konvertering ska      medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för      utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i den av      Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

10. Betalning av konvertiblerna ska göras kontant till av      bolaget anvisat konto, senast den 28 mars 2018. Styrelsen har rätt att      besluta om förlängning av betalningstiden.

11. Eftersom konverteringskursen inte kan understiga 10      kronor, innebär full konvertering och en konverteringskurs om 10 kronor      per aktie av serie B, att det registrerade aktiekapitalet maximalt kan öka      med 205 000 kronor motsvarande en utspädningseffekt om ca 1,74 procent av det      totala antalet aktier och ca 1,44 procent av det totala antalet röster i      bolaget efter registrering. Vid teckning av samtliga konvertibler upptar      bolaget konvertibla lån om 2 050 000 kronor.

12. De konvertibla fordringarna ska i händelse av bolagets      likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur bolagets      tillgångar efter bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides med      andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda      detta lån. Bolaget har rätt att ikläda sig förpliktelser som i händelse av      bolagets likvidation eller konkurs medför rätt till betalning ur bolagets      tillgångar före de konvertibla fordringarna.

13. Konvertiblerna omfattas av sedvanliga villkor,      innefattandes bland annat omräkningsvillkor som ska tillämpas vid vissa      bolagsåtgärder.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande. Som redovisat under rubriken "Motiv för incitamentsprogram" har styrelsen bedömt att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de Teckningsberättigade förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget. Teckningskursen för konvertiblerna har, med beaktande av räntesättningen, bedömts motsvara ett marknadsvärde.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

För giltiga beslut enligt punkterna 8-9 ska förslagen biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ och 15 kap 8 § aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.mackmyra.se senast från och med två veckor före stämman och dagen för stämman. Kopia av handlingarna kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_________________________

Gävle i februari 2018

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)

Styrelsen

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 kl. 15:45 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Mackmyra 180201 kallelse till extra bolagsstämma (PDF)