|     English / Swedish

Thu, 29 Sep 2022 18:00:00 +0200

Kommuniké från extra bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) den 29 september 2022

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) höll under torsdagen den 29 september 2022 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.mackmyra.se.

Godkännande av avtal om ersättning för ställda säkerheter

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den första närståendetransaktionen med aktieägaren Lennart Hero enligt i huvudsak följande.

Bakgrund

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra”) och Lennart Hero träffade den 27 oktober 2020 en överenskommelse om ett låneavtal (”Låneavtalet”) innebärande att Lennart Hero har lånat ut 140 miljoner kronor till bolaget.

I samband med upprättande av Låneavtalet har parterna varit överens om att Mackmyra ska byta transaktionsbank från Handelsbanken till SEB.

Som villkor för att lämna Mackmyra en checkkredit och ställa bankgaranti för alkoholskatt har SEB begärt säkerheter i form av pantbrev, företagsinteckning samt personlig borgen från Lennart Hero. Bolaget har den 16 december 2021 ingått avtal med Lennart Hero om ersättning för de av honom ställda säkerheterna (”Ersättningsavtalet”). Avtalet var villkorat av bolagsstämmans godkännande.

Som ersättning för Lennart Heros åtagande ska Mackmyra årligen betala Lennart Hero enligt nedan:

  • Ersättning för personlig borgen utgår årligen med 3,0 % av borgensbeloppet
  • Ersättning för pantbrev utgår årligen med 0,75 % av det pantsatta beloppet

Total årlig ersättning beräknas således till 213 750 kronor.

Godkännande av avtal om ändring av räntevillkor

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den andra  närståendetransaktionen med aktieägaren Lennart Hero enligt i huvudsak följande.

Bakgrund

Enligt Låneavtalet är räntan för lånet rörlig. Mot bakgrund av nu stigande marknadsräntor har Mackmyra och Lennart Hero träffat avtal om att ändra räntevillkoren i Låneavtalet (”Ränteändringsavtalet”). Ränteändringsavtalet var villkorat av bolagsstämmans godkännande.

Ränteändringsavtalet huvudsakliga villkor

Mackmyra och Lennart Hero har kommit överens om att räntevillkoren i Låneavtalet ändras så att rörlig ränta i Låneavtalet från och med 1 oktober 2022 ersätts med en fast årsränta om 4,5 %.

Den fasta årsräntan om 4,5 % ska gälla under Låneavtalets hela löptid om parterna inte överenskommer om annat.

Total årlig ränta beräknas således till cirka 6,3 miljoner.

Utöver ovan och som ersättning för räntebindningen ska Mackmyra betala en engångsersättning om 1 614 600 kronor till Lennart Hero.

För mer information kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se

Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser

PRM - Stämmokommuniké 20220929 (PDF)