|     English / Swedish

Thu, 27 Aug 2015 08:50:00 +0200

KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2015

RESULTAT I KORTHET

2015 2014 2015 2014 2014
Nyckeltal apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår
Nettoomsättning, MSEK 19,3 19,7 35,7 30,3 68,1
Omsättningstillväxt -2% -23% 18% -20% -17%
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 15,1 15,1 28,9 23,4 52,1
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 0% -25% 23% -22% -19%
  Försäljning Flaskor, MSEK 9,1 9,0 15,7 13,5 30,0
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 5,8 6,1 12,9 9,7 21,9
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 7,6 10,6 15,0 16,6 31,3
Bruttovinstmarginal före underabsorption procent 50% 70% 52% 71% 60%
Avgår: underabsorption -2,3 -2,5 -5,5 -5,2 -11,4
Bruttoresultat, MSEK 5,3 8,1 9,5 11,4 19,9
Bruttovinstmarginal, procent 35% 54% 33% 49% 38%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK -1,9 -2,1 -4,4 -7,1 -13,9
Rörelseresultat, MSEK -4,1 -4,2 -8,9 -11,3 -22,4
Resultat efter skatt, MSEK -6,3 -6,4 -13,8 -15,5 -32,4
Antal aktier efter full utspädning
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -1,5 -6,4 -3,6 -15,4 -27,0
Mognadslager, bokfört värde, MSEK 173,4 169,8 173,4 169,8 173,1
Finansiell nettoskuld exklusive konvertibla skuldebrev, MSEK 153,4 146,5 153,4 146,5 159,4
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,76 kr -1,04 kr -1,68 kr -1,89 kr -4,90 kr
 • Försäljningen uppgick i andra kvartalet till 15,1 MSEK vilket var i nivå med motsvarande period föregående år. Försäljningen till Mackmyras prioriterade exportländer visade en fortsatt positiv utveckling i kvartalet.
 • Kassaflödet före räntekostnader och amorteringar uppgick till 0,6 MSEK (-4,2). Kassaflödet efter investeringar förbättrades i kvartalet med 4,9 MSEK jämfört med föregående år och uppgick till -1,5 MSEK (-6,4). Det förbättrade kassaflödet reflekterar genomförda kostnadsbesparingar och den fortsatt låga destilleringstakten.
 • Mackmyra har under kvartalet drivit verksamheten med betydligt mindre resurser än under motsvarande period föregående år. Medelantalet anställda var 34 personer jämfört med 44 personer föregående år och övriga rörelsekostnader var 23 procent lägre än föregående år.
 • Kvartalets buteljering av tidigare sålda kundfat ligger på en fortsatt hög nivå och ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Detta ger en fortsatt bra spridning av Mackmyra bästa whisky. 
 • Den företrädesemission som genomfördes under juni månad tecknades till 88 procent och tillförde Mackmyra 9,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden har erhållits under juli månad 2015.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Årsstämman beslutade den 30 maj 2015 att, i enlighet med styrelsens förslag, genomföra en företrädesemission om cirka 11 MSEK.
 • Mackmyra Brukswhisky lanserades i den nya förpackningen även på Mackmyras utlandsmarknader. 
 • Svensk Ek, en uppdatering av Den Första Utgåvan, lanserades under april månad.
 • Sommartid, den senaste buteljeringen i Mackmyras serie säsongwhisky, lanserades på Systembolaget den 8 maj. Systembolaget hade beställt 10 000 flaskor och försäljningen utvecklades väl i kvartalet.
 • Mackmyradagen genomfördes under två dagar, den 29-30 maj, i Mackmyra Whiskyby.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Företrädesemissionen tecknades till 88 procent och tillförde Mackmyra 9,8 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB. 


För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se 
Ulf Söderlund, CFO, 026-541 880, ulf.soderlund@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Pressrelease Q2 2015 (PDF)
Mackmyra Q2 rapport 2015 (PDF)