|     English / Swedish

Thu, 01 Sep 2016 08:45:00 +0200

MACKMYRA OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM INFÖR FÖRETRÄDESEMISSION

Ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mackmyra.se/finansiell-information/emissioner

EMISSIONSVILLKOR I SAMMANDRAG

 Nyemission med företrädesrätt

Ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 809 184 SEK genom nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. 

Antal aktier
Högst 1 809 184 nya B-aktier.

Företrädesrätt
Varje befintlig aktie i Mackmyra berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie med företrädesrätt. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt.

Teckningskurs
Teckningskursen i emissionen är 8,50 SEK per ny B-aktie. Kursen 8,50 kr är ett genomsnitt av slutkurserna tre månader innan styrelsen fattade beslutet att föreslå emissionen och därefter ytterligare reducerad med en rabatt på cirka 10 procent.


TIDPLAN

Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen
31 augusti 2016

Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter
29 augusti 2016

Första dag för handel med aktier exklusive teckningsrätter
30 augusti 2016

Teckningstid
2 – 16 september 2016

Handel med teckningsrätter
2 – 14 september 2016

Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA)
2 september 2016 – registrering av de nya B-aktierna hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser och garantiavtal

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har erhållits motsvarande hela emissionsbeloppet om cirka 15,4 MSEK.


INFORMATIONSMEMORANDUM

Ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mackmyra.se/finansiell-information/Emissioner


VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mackmyra. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mackmyra kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Mackmyra offentliggör i detta pressmeddelande.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2016 kl. 08:45 CEST.


Om
Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Pressrelease_160901 (PDF)
Mackmyra Memo light 160901 (PDF)