|     English / Swedish

Tue, 14 Nov 2023 08:30:00 +0100

Q3 -förbättrat rörelseresultat och historisk lansering

Rörelseresultat för Q3 är fortsatt negativt men uppvisar en markant förbättring jämfört med Q3 föregående år. ”Det har varit en period av förändring för Mackmyra, med en ny styrelse och ledning. Omtaget markerar början på att säkerställa Mackmyras långsiktiga lönsamhet. Vi har inte undvikit de utmaningar som vår organisation har stött på. I stället har vi vidtagit kraftfulla åtgärder för att föra Mackmyra mot en lönsam framtid. Genomförandet av en omorganisation och effektiva kostnadsminskningar har varit en viktig del av vår strategi för att skapa en mer hållbar och lönsam verksamhet.  I mitten av september presenterade vi med stolthet lanseringen av Sveriges första 20-åriga single malt whisky. Detta historiska ögonblick markerar inte bara en viktig milstolpe för destilleriet, utan cementerar även Mackmyra som den svenska pionjären som har banat väg för Sverige som en producent av sprithantverk i världsklass.”

  • Nettoomsättningen uppgår under det tredje kvartalet till 17,9 MSEK (18,9) en försämring med 7%.
  • Bruttoresultatet uppgår under det tredje kvartalet till 9,9 MSEK (9,3) en förbättring med 0,6 MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgår under det tredje kvartalet till -1,6 MSEK (-2,7), en förbättring med 1,1 MSEK.
  • EBITDA uppgår under det tredje kvartalet till -2,4 MSEK (-2,5), en förbättring med 0,1 MSEK.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det tredje kvartalet till -4,2 MSEK (-6,7) en förbättring med 2,5 MSEK.
  • Resultat per aktie före full utspädning uppgår under det tredje kvartalet till -0,1 SEK (-0,2) en förbättring med 0,1 SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q3

Mackmyra Svensk Whisky erhöll under början av augusti ett positivt utfall på ett försäkringsärende avseende fat som ej höll rätt kvalitetsnivå på grund av produktionsbrister hos underleverantör. Utfallet gav en positiv likviditetseffekt om ca 3,5 MSEK och förbättrar nettoomsättningen med motsvarande belopp.  

Mackmyra Svensk Whisky AB informerade den 16 augusti 2023, att till följd av den vikande konjunkturen med bland annat höjda räntor och stigande inflation har bolagets försäljning försvagats vilket har resulterat i att likviditeten har blivit ansträngd. Mackmyras styrelse fattade därför beslut om att inleda ett effektiviserings- och kostnadsbesparingsprogram. Inom ramen för detta program kommer, bland annat, en omstrukturering att genomföras som innebär en neddragning av personal inom koncernen med ca 20 %. Förhandlingar med berörda fackförbund skedde under augusti och september.

Mot bakgrund av konsekvenserna av Aktiemarknadsnämndes avslag för dispens av Lennart Heros budplikt samt bolagets försvagade försäljning inleder Mackmyra omgående arbetet med en nyemission för att stärka bolagets likviditet och finansiella ställning. Nyemissionen planeras att genomföras under Q4 2023.

Mackmyra Svensk Whisky presenterade i mitten av september stolt lanseringen av Sveriges första 20-åriga single malt whisky. Detta historiska ögonblick markerar inte bara en viktig milstolpe för destilleriet, utan cementerar även Mackmyra som den svenska pionjären som har banat väg för Sverige som en producent av sprithantverk i världsklass.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER Q3

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB beslutade den 12 oktober 2023 att genomföra en partiellt säkerställd företrädesemission av högst 36 345 596 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 2,79 SEK per unit (motsvarande 0,31 SEK per aktie) under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Företrädesemissionen omfattas till cirka 74,1 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt personer ur styrelsen uppgår till cirka 26,4 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen och garantiåtagande, genom bottengaranti, med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 29,4 MSEK, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått en toppgaranti om cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte blir tecknad till 20 706 922 units. Därutöver har Bolaget ingått en s.k. top-down-garanti om cirka 17,4 MSEK, motsvarande cirka 17,1 procent av Företrädesemissionen, med Bolagets största aktieägare Lennart Hero. Top-down-garantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte fulltecknas. Genom tecknings- och garantiåtagandena är Företrädesemissionen därmed säkerställd till cirka 74,1 procent.

Styrelsen har, med anledning av företrädesemissionen, beslutat kallat till en extra bolagsstämma den 14 november 2023.

VD-ORD

Jag välkomnar er till vår delårsrapport för Q3 med ödmjukhet och stolthet över våra framsteg och de beslut som har fattats under det senaste kvartalet. Som ni vet har det varit en period av förändring för Mackmyra, med en ny styrelse och ledning. Detta omtag markerar början på att säkerställa Mackmyras långsiktiga lönsamhet.

Vi har inte undvikit de utmaningar som vår organisation har stött på. I stället har vi vidtagit kraftfulla åtgärder för att föra Mackmyra mot en lönsam framtid. Genomförandet av en omorganisation och effektiva kostnadsminskningar har varit en viktig del av vår strategi för att skapa en mer hållbar och lönsam verksamhet. Denna process har inte varit enkel, men den kommer att leda till betydande förbättringar av vår likviditet och resultat redan under det kommande årets första kvartal.

Åtgärderna har hjälpt oss att optimera vår organisation och skapa en mer rimlig kostnadsmassa. Vi har bibehållit det friska och fundamentala med Mackmyra, inklusive våra nyckelkompetenser och våra mycket motiverade medarbetare vilka samtliga bär det unika "Mackmyrahjärtat."

Förutom omorganisationen arbetar vi med en förbättrad kapitalstruktur, vilket kommer att bidra till en mer effektiv verksamhet framåt. Kapitalstrukturen utgör en viktig del av vår strategi för att skapa en solid grund för våra framtida tillväxtmöjligheter. Kombinationen av omorganisationen, kostnadsöversyn och en mer optimerad kapitalstruktur är en betydande milstolpe, såväl för bolaget som för dess investerare.

Under kvartalet har vi etablerat en tydligare kärnproduktportfölj genom Svensk Ek och Svensk Rök och introducerat en ny design som syftar till att öka igenkänning och stärka vårt varumärke. Denna strategiska inriktning kommer att verka som en röd tråd genom hela vår produktportfölj, inklusive våra fat och flaskor.

Trots de utmaningar som den rådande ekonomiska situationen har medfört, vill jag understryka att Mackmyra fortfarande är hängivet att producera och erbjuda högkvalitativa whiskyupplevelser av världsklass. En av kvartalets mest anmärkningsvärda händelser är lanseringen av vår och Sveriges första 20-åriga whisky,  Mackmyra 001, som ägde rum i september. Denna historiska händelse representerar respekt för  vårt förflutna och förtroende för vår framtid. Intresset för utgåvan var överväldigande. Buteljerna sålde slut på under två minuter, vilket är en tydlig indikation på varumärkets attraktionskraft.

Det är också värt att notera att vår kvalitet och smak fortsätter att belönas med utmärkelser, fantastiska recensioner och ökad uppmärksamhet. Under kvartalet tilldelades Svensk Rök titeln "Bästa nordiska whisky" i en blindprovning där juryn utgjordes av de mest framstående svenska experterna i branschen, i regi av Allt om Whisky och Malter Magasin. Dessutom tog Mackmyra Ambassadör hem bronset i samma kategori.

Under kvartalet har vi inlett ett spännande samarbete med Stockholms Bränneri. Vår tyska säljorganisation representerar dem på den tyska marknaden, vilket är en win-win-situation. Det ger oss möjlighet att med en bredare portfölj nå nya målgrupper och samtidigt sprida ut kostnader, vilket stärker vår närvaro och effektivitet på marknaden.

Efter kvartalet har vi fortsatt starkt med bland annat lanseringen av Rabadam Gin och Mackmyra Identitet, vilka båda slagit igenom stort både försäljningsmässigt och genom fantastiska recensioner.

Vårt 25-årsjubileumsfirande kommer att vara en central del av vårt program för det kommande året. Det är en tidpunkt för att fira vårt förflutna och samtidigt blicka framåt mot en ljusare framtid. En omfattande lanseringsplan för både flaskor och fat kommer att prägla året, tillsammans med flera stora evenemang, inklusive Mackmyradagarna som under nästkommande år utvidgas till två dagar.

Vi har stark tilltro till att de åtgärder vi har vidtagit, tillsammans med vår hängivenhet gentemot våra investerare och ambassadörer, kommer att leda oss åter mot lönsam tillväxt.

Tack för ert fortsatta förtroende och engagemang i Mackmyra.


Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-14 08:30 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrick Björsjö, tf VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Thérèse Brandt, CFO, 0708-52 10 54, therese.brandt@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Q3 2023 PRM (PDF)
Q3 2023 Mackmyra (PDF)