|     English / Swedish

Fri, 30 Aug 2019 08:45:00 +0200

Q2 – Viktiga framsteg under försiktig tillväxt

2019 2018 2019 2018 2018
RESULTATET I KORTHET april-juni april-juni jan-juni jan-juni Helår
Nettoomsättning exklusive   alkoholskatt, MSEK 20,6 20,3 40,0 39,4 86,2
Omsättningstillväxt exklusive   alkoholskatt 2% 7% 2% 10% 6%
Försäljning Flaskor, MSEK 12,5 11,4 26,1 23,8 53,3
Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 8,1 8,9 13,9 15,6 32,9
Bruttoresultat, MSEK 11,0 12,0 20,1 21,7 43,9
Bruttovinstmarginal,   procent 53% 59% 50% 55% 51%
EBITDA, MSEK -0,9 -1,6 -4,1 -1,9 -6,8
Rörelseresultat, MSEK -1,3 -1,9 -4,9 -2,7 -8,4
Finansnetto, MSEK -2,8 -2,5 -5,7 -5,4 -10,6
Skatt, MSEK 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
Resultat efter skatt, MSEK -4,1 -4,4 -10,6 -8,1 -19,2
Kassaflöde efter   investeringar, MSEK -1,0 -6,2 -7,7 -13,9 -14,7
Resultat per aktie före full   utspädning, SEK -0,29 kr -0,34 kr -0,75 kr -0,66 kr -1,49 kr
2019 års andra kvartal blev Mackmyras artonde kvartal i rad med omsättningstillväxt. Första kvartalets starka avslut fortsatte delvis in i andra kvartalet men en viss avmattning under andra halvan. Nettoomsättningen uppgick till 20,6 MSEK (20,3). Kvartalet, liksom det första halvåret, präglas av en ojämn utveckling mellan olika marknader. Tillväxten i kvartalet är till stor del hänförlig till ökad försäljning inom Private Brand samt den fortsatt positiva utvecklingen i Storbritannien, men den tyngs också av ett betydligt sämre kvartal i bland annat Tyskland. Omsättningen från fat har utvecklats väl men fjolårets fina försäljning i samband med öppningen av Hällsnäs whiskylager är svår att nå utan motsvarande lansering. Omsättningen av såväl flaskor som Fat & Upplevelser minskar något i Sverige. Den totala nettoomsättningen ökade med 2 % (7), varav flaskor ökade med ca 10 % (-16) medan försäljningen av Fat och Upplevelser minskade mot föregående års andra kvartal -9 % (+65). Ackumulerad försäljningstillväxt uppgår till 2% (10).
  •  Mackmyras prioriterade exportmarknader, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, växer sammanlagt med 10 % (-7) under kvartalet. Frankrike visar åter en stabil försäljning och tillväxt 110% (-70). Tyskland tappar mot ett bra kvartal under föregående år -26 % (40). Under kvartalet har dock ett par större order tecknats, där leveransen hamnar under Q3. Etableringen av eget dotterbolag i Storbritannien har under det andra kvartalet fortsatt visa ökande försäljning.
  •  Kvartalets försäljning till Systembolaget minskar till stor del förklarat av en förändrad periodicitet av årets produktsläpp. Inom ramen för vårt säsongssortiment lanserade vi i mars Äppelblom med stor framgång vilket stärkte Q1-siffrorna, våren 2018 släpptes motsvarande produkt, Gruvguld, i Q2. På motsvarande sätt fanns två nya momentprodukter under Q2 2018 vilket under Q2 2019 motsvarats av endast en produkt, släppt sista dagarna i kvartalet. I år har vi valt att göra en momentprodukt mindre till fördel för AI-whiskyn, med lansering i augusti. Ginförsäljningen ökar i jämförelse med Q1, men når inte riktigt föregående års siffror vilket förklaras av att Kreatör [jin] under Q2 2018 stod på hyllan i ett relativt stort antal Systembolagsbutiker. Dock har Mackmyra under kvartalet framgångsrikt introducerat Ginfat vars omsättning vida överstiger försäljningen av ginflaskor. Den generella trenden för Single Malt Whisky på Systembolaget är positiv med en ökning om ca 4 % för det första halvåret (varav minskande försäljning i Q1 och ökande i Q2). Systembolagets försäljning av gin under årets första halvår ökade med 14 %.
  •  Omsättningen från Fat och Upplevelser minskade med -9 % (65%) i det andra kvartalet. Både Fat och Upplevelser visar bra siffror men under 2018 genomfördes en försäljningsmässigt mycket lyckad lansering av Mackmyras nya Whiskylager i Hällsnäs utanför Göteborg, som vi inte klarar att matcha försäljningsmässigt under kvartalet. Mackmyra har under 2019 ersatt Mackmyra dagen med en jubileumsturné som sträcker sig över sommaren, med evenemang knutna till våra whiskylager runt om i landet.
UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE
Det andra kvartalet 2019 innebar en marginell resultatförbättring i jämförelse med föregående år. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4,1 MSEK (-4,4) och innebar en förbättring med 0,3 MSEK. Bruttoresultatet uppgick till 11 MSEK (12,0), EBITDA uppgick till -0,9 MSEK (-1,6) och rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK (-1,9). Den reducerade bruttovinsten är främst hänförlig till den starka fatförsäljningen under Hällsnäs lanseringen under 2018, fat har en markant bättre bruttovinst än flaskor. Kassaflödet efter investeringar uppgick för det andra kvartalet till -1,0 MSEK (-6,2). Som nämndes i delårsrapporten för det första kvartalet förväntas de kontrollerade kostnadsneddragningar som genomförts inom ramen för det tidigare kommunicerade effektivitetsprogrammet bidra till förbättrat resultat och kassaflöde vilket ger genomslag under det andra kvartalet. Bland annat uppgår kostnaderna för Försäljning och Administration till 12,3 MSEK, mot 14,0 under andra kvartalet 2018, vilket är en förbättring på 1,7 MSEK.
Väsentliga händelser under Q2
I april meddelades att Mackmyra tillsammans med Microsoft och Fourkind skapar världens första whisky framtagen med AI (Artificiell Intelligens) som Master Blender. Whiskyn och projektet presenterades på den stora tech-konferensen The Next Web den 9-10 maj i Amsterdam, där den rönte stor uppmärksamhet.
I slutet av juni lanserades Moment Skogshallon. Innehållet är en elegant Single malt whisky, delvis lagrad på ex-bourbonfat mättade med vin från svenska vilda hallon, whiskyn är destillerad på Mackmyra Bruk, lagrad i Bodås Gruva och har buteljerats i en mycket begränsad upplaga.
Under de sista dagarna i juni lanserades Mackmyras Webshop i Storbritannien. Ett begränsat sortiment av både flaskor och fat finns tillgängligt samt möjligheten till förhandsorder av Mackmyras mycket omskriva AI-Whisky. Leverans från Webshopen sker via en tredjepartslösning i Storbritannien och vi har möjlighet att leverera till ett femtiotal länder till att börja med. Vi följer försäljningsutvecklingen noga.
I maj beslutade Mackmyras styrelse, villkorat av en extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, om genom-förandet av en företrädesemission om upp till 52,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen var säkerställd upp till ca 85% av emissionsbeloppet. En extra bolagsstämma, genomförd i Stockholm den 29 maj, fastställde därefter styrelsens beslut om att genomföra företrädesemissionen, vilken med en sista teckningsdag den 25 juni, tecknades till 95%. Därmed tillfördes bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare utställda brygglån.
I maj meddelades att Björn Biberg avgår på egen begäran som CFO för att ta sig an motsvarande uppdrag hos Systemintegratören NetNordic Sverige. Till ny CFO utses Anders Holst som arbetar för Mackmyra sedan ett drygt år tillbaks och under denna tid bland annat haft rollen som tillförordnad CFO under Björn Bibergs tidigare föräldraledighet. Anders är Civilekonom från Stockholms Universitet och har tidigare bland annat arbetat som CFO på Lensway Group, som Redovisningschef på Adidas Nordic samt som Ekonomichef på Diesel Sweden.
I juni meddelade Mackmyra att ett nära samarbete inletts med Varalövs Tunnfabrik som ska tillverka destilleriets whiskyfat av svensk ek. Samarbetet förenar Mackmyras upptäckarglädje, experimentlusta och whiskyframställning på fina svenska råvaror med Varalövs gedigna hantverkstradition sedan 1879.
Under hösten 2018 fyllde vi ett fåtal fat med vår gin och lät våra kunder boka en låda med fatlagrad gin. Efter 6 månader buteljerades faten och nu har flaskorna med Mackmyras första fatlagrade gin provsmakats med ett fantastiskt resultat. Under våren erbjöd vi våra fatägare som tömde sitt fat att återfylla det med gin och intresset har varit stort. Även provningar med gin har genomförts under kvartalet och försäljningen har tagit bra fart.
Den 18 juni hölls Mackmyras årsstämma på Epicenter i Stockholm. På stämman omvaldes sittande styrelse med nyval av Håkan Johansson samt beslutades bland annat om sedvanligt emissionsbemyndigande.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg,  för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 08:45 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

Q2 2019 (PDF)
Q2-19 - Press release (PDF)