|     English / Swedish

Wed, 24 Aug 2016 18:00:00 +0200

REKORDVOLYMER FÖR MACKMYRAS FLASKOR

RESULTAT I KORTHET

  2016 2015 2016 2015 2015
Nyckeltal apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 16,7 15,1 31,1 28,9 62,1
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 11% 0% 8% 23% 19%
  Försäljning Flaskor, MSEK 11,3 9,1 21,0 15,7 37,5
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 5,4 5,8 10,1 12,9 24,3
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 8,6 7,6 15,5 15,0 32,8
Bruttovinstmarginal före underabsorption, procent  51% 50% 50% 52% 53%
Bruttoresultat, MSEK 6,0 5,3 10,8 9,5 21,5
Bruttovinstmarginal, procent  36% 35% 35% 33% 35%
     
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och underabsorption, MSEK -0,8 -1,9 -2,9 -4,4 -4,4
Underabsorption och avskrivningar -3,0 -2,7 -5,5 -6,3 -12,9
Rörelseresultat, MSEK -3,8 -4,1 -8,4 -8,9 -17,3
Räntekostnader, MSEK -3,1 -2,1 -6,0 -4,8 -8,6
Skatt, MSEK - - - - -0,1
Resultat efter skatt, MSEK -6,9 -6,3 -14,4 -13,8 -26,1
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -4,0 -1,5 -11,9 -3,6 -7,0
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,76 kr -0,76 kr -1,59 kr -1,68 kr -3,19 kr

Försäljningen av Mackmyras flaskor fortsatte att öka i kvartalet och visade en tillväxt med 24 procent till 11,3  MSEK. Försäljningen till Systembolaget ökade med 19 procent och försäljningen till Mackmyras prioriterade exportmarknader mer än fördubblades i kvartalet.

Försäljningen av Fat och Upplevelser uppgick i kvartalet till 5,4 MSEK (5,8).

Andra kvartalets totala försäljning ökade därmed med 11 procent jämfört med föregående år och uppgick till 16,7 MSEK (15,1), varav försäljningen av flaskor utgjorde 68 procent (60).

 • Andra kvartalet visade på 64 800 sålda flaskor (46 800) vilket historiskt är den högsta volymen Mackmyra uppnått under årets andra kvartal. Antal sålda flaskor 12 månader rullande nådde därmed en ny rekordnivå och uppgick vid utgången av andra kvartalet till 256 000 flaskor vilket var en ökning med hela 50 procent jämfört med motsvarande 12 månaders period föregående år.
 • Försäljningen till Mackmyras prioriterade exportmarknader Tyskland, Storbritannien och Frankrike uppgick i kvartalet till 2,7 MSEK vilket var en ökning med 134 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Dessa marknader utgjorde därmed 24 procent av den totala flaskförsäljningen i kvartalet.
 • Försäljningen till Systembolaget utvecklades starkt i kvartalet och ökade med 19 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet sålda flaskor ökade med 53 procent främst till följd av de volymer som MACK by Mackmyra tillfört i kvartalet.
 • Segmentet Private Brand blir allt mer betydelsefullt. I kvartalet såldes totalt ca 7 700 flaskor, främst av Motörhead Whisky, till en extern samarbetspartner för vidareförsäljning till Systembolaget och exportmarknaden.  
 • Fatförsäljningens relativa andel av den totala försäljningen minskar. Under kvartalet utgjorde Flaskor 68 procent (60) samt Fat och Upplevelser 32 procent (38) av nettoomsättningen exklusive alkoholskatt. Den löpande försäljningen av fat ligger på ungefär samma nivå som motsvarande period förra året. Mackmyra strävar efter att utveckla faterbjudandet för att kunna matcha tillväxten på flaskor bättre.
 • Den kraftiga försäljningsökningen av flaskor har medfört ett ökat behov av rörelsekapital vilket belastat kassaflödet i perioden.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Försäljningen till Mackmyras prioriterade exportmarknader ökade med 134 procent till 2,7 MSEK.
 • Antal sålda flaskor på årsbasis (rullande 12 månader) uppgick vid utgången av första kvartalet till 256 000 flaskor vilket var en ny rekordnivå och en ökning med 50 procent jämfört med motsvarande 12 månaders period föregående år.
 • MACK by Mackmyra var den tredje mest sålda single malt whiskyn i antal flaskor på Systembolaget under andra kvartalet 2016.
 • Det helägda dotterbolaget Mackmyra Swedish Whisky GmbH har under andra kvartalet erhållit rätten att distribuera produkten Motörhead Whisky i Tyskland.
 • Säsongswhiskyn Blomstertid lanserades på Systembolaget den 6 maj.
 • Vid årsstämman den 14 maj nyvaldes Jörgen Andersson som ordinarie styrelseledamot. Jörgen har lång erfarenhet av chefsbefattningar inom mode och retail, såsom 20 år på H&M där han bland annat har arbetat som global marknadschef och varit ansvarig för varumärken och affärsutveckling.
 • Den 18 mars 2009 besöktes Mackmyra av Kung Carl XVI Gustaf. Moment XVI är resultatet från den dagens destillering lagrad på fat av svensk ek. Moment XVI lanserades i Systembolagets beställningssortiment den 1 juni 2016.
 • Mackmyra har under sommaren erbjudit sina Ambassadörer att reservera 200 liters whiskyfat från 2007, vilka kan buteljeras till och med 2022 som Sveriges första 15-åriga single malt whisky. Erbjudandet har fått en lyckad start.
 • International Spirits Challenge har i kvartalet belönat Blomstertid med guldmedalj.


HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV KVARTALET

 • Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma den 24 augusti för beslut om en fullt ut garanterad företrädesemission, se även nedan.
 • I tävlingen The World Whisky Masters arrangerad av magasinet The Spirit Business belönades Svensk Rök med guldmedalj i klassen Europe - Single Malt Super Premium. Magasinet rankar även Svensk Rök som en av “Top 10 best value for money world whiskies”.


STYRELSEN FÖRESLÅR EN GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM TOTALT CIRKA 15,4 MSEK

Inför den extra bolagsstämman den 24 augusti har Mackmyras styrelse föreslagit en företrädesemission om cirka 15,4 MSEK. Emissionen är till fullo garanterad.

Det inkomna kapitalet ska i första hand användas för att:

1)     Högre tillväxt av flaskor kräver större rörelsekapital

Under det första halvåret 2016 ökade Mackmyras flaskförsäljning i antal flaskor med 57 % jämfört med samma period 2015.

2)    Destilleringstakten behöver ökas

Den högre försäljningen av flaskor gör att destilleringstakten behöver ökas igen eftersom det annars kan det bli en brist i mognadslagren omkring år 2022 för yngre whisky som till exempel produkten MACK by Mackmyra.

3)    Minska lån

En del av det emitterade beloppet kommer användas till att minska lånen.

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB. 


För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2016 kl. 18:00 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Pressrelease Q2 2016 (PDF)
Mackmyra Kvartalsrapport Q2 2016 (PDF)