|     English / Swedish

Fri, 18 Feb 2022 08:30:00 +0100

Q4 – Stark avslutning på året och avsevärd resultatförbättring

Mackmyra avslutar 2021 mycket starkt med en tillväxt i kvartalet om 13%. Bland annat bidrar en väldigt stark december-försäljning via Systembolaget till detta – jämfört med december 2020 ökade försäljningen dit med hela 54%. För helåret 2021 så når Mackmyra en tillväxt om 8,4% (exkl handspritsaffären 2020). Bruttomarginalen har stärkts avsevärt med 4%-enheter och därtill så minskar rörelsekostnaderna med 8,1 MSEK vilket är i linje med den besparingsplan som kommunicerats. Totalt sett innebär detta att Mackmyra når en rörelseresultatsförbättring med 13,5 MSEK.

 

  • Nettoomsättningen uppgår under det fjärde kvartalet till 27,8 MSEK (24,8) en förbättring med 13%.

Ackumulerat uppgår nettoomsättningen till 91,5 MSEK (88,5) en förbättring med 3%.

  • Bruttoresultatet uppgår under det fjärde kvartalet till 13,1 MSEK (12), en förbättring med 1,1 MSEK.

Ackumulerat uppgår bruttoresultatet till 44,1 MSEK (38,7) en förbättring med 5,4 MSEK.

  • Rörelseresultatet uppgår under det fjärde kvartalet till -1,1 MSEK (-4,5), en förbättring med 3,4 MSEK.

Ackumulerat uppgår rörelseresultatet till -5,2 MSEK (-18,7) en förbättring med 13,5 MSEK.

  • Justerat EBITDA uppgår under det fjärde kvartalet till 0,8 MSEK (-2,3), en förbättring med 3,1 MSEK.

Ackumulerat uppgår justerat EBITDA till 0,6 MSEK (-11,5). en förbättring med 12,1 MSEK.

  • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det fjärde kvartalet till 7,4 MSEK (-0,9).

Ackumulerat uppgår kassaflödet till -8,0 MSEK (-8,8).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q4

Den 17 november introducerar Mackmyra en ny utgåva i den exklusiva serien Moment, en hyllning till originaldestilleriet på Mackmyra Bruk men också ett avstamp mot framtiden. Moment Brukswhisky DLX II är en single malt whisky som sedan destilleringen på Mackmyra Bruk fått mogna i Bodås Gruva. Utgåvan är en extra lyxig version av Mackmyras klassiska Brukswhisky.

Den 9 december lanserar Mackmyra i samarbete med mode - och livsstilskonceptet Grandpa whiskyn Eken. Whiskyn är en single malt som har lagrats på amerikanska ekfat i 13 år. Receptet är framtaget av Grandpas personal med vägledning av Mackmyras whiskyexperter. Grandpa har döpt sin whisky till Eken, en hyllning till deras hemstad Stockholm och ett namn som tydliggör dryckens lagring på just ekfat. Whiskyn har gjorts i en begränsad upplaga om 784 flaskor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER Q4

Den 26 januari lanserar lanserar Mackmyra whiskyn Karaktär Carl Hamilton. I denna utgåva möts Jan Guillous romanfigur Carl Hamilton och Mackmyras prisbelönta whisky. En elegant och sofistikerad whisky präglad, precis som Hamilton av USA och Sverige, lagrad på amerikanska bourbonfats och fat av robust svensk ek. Karaktären har precis som whiskyn mognat med värdighet och är högaktuell genom nya boken, Den som dödade helvetets änglar, filmatiseringar med premiär senare i vår och nu även en whisky. Whiskyn finns i en begränsad upplaga om 3000 flaskor. 

VD-ORD

Mackmyra avslutar 2021 mycket starkt med en tillväxt i kvartalet om 13%. Bland annat bidrar en väldigt stark december-försäljning via Systembolaget till detta – jämfört med december 2020 ökade försäljningen dit med hela 54%. För helåret 2021 så når Mackmyra en tillväxt om 8,4% (exkl handspritsaffären 2020). Bruttomarginalen har stärkts avsevärt med 4%-enheter och därtill så minskar rörelsekostnaderna med 8,1 MSEK vilket är i linje med den besparingsplan som kommunicerats. Totalt sett innebär detta att Mackmyra når en rörelseresultatsförbättring med 13,5 MSEK.

När även det fjärde kvartalet läggs till handlingarna så kan Mackmyra se tillbaka på ett år med tillväxt i såväl flask- som fat affären. Flaskor växer med 9,6% och till detta bidrar ett flertal faktorer – våra egna marknader Sverige (huvudsakligen Systembolaget) växer med 15%, Tyskland 13% och Storbritannien 23%. De två största exportmarknaderna Taiwan och Frankrike (som drivs av importörer) har under året befäst sina ställningar med stabil omsättning, och som ny tillväxtmarknad har Ryssland tillkommit.

Fataffären (Reserve) har under helåret 2021 växt med 12,8% till ca 30 MSEK. Det är fortfarande främst i Sverige som denna produkt är signifikant, men satsningar under året på att stärka försäljningsresurserna i Tyskland och Storbritannien har gjorts och viss tillväxt, dock från låga nivåer, kan skönjas. Försäljningen av Reserve är mycket beroende av det personliga kundmötet och det är viktigt att minnas att de omfattande pandemirestriktioner som funnits under i princip hela 2021 på alla dessa tre marknader har varit mycket hämmande.

Som jag tidigare har kommunicerat så är en bärande del på vägen mot lönsamhet en förstärkt bruttomarginal. Under 2021 har bruttomarginalen ökat med 4%-enheter till 48%. Detta har skett genom framförallt ett omfattande arbete med vårt sortiment och en medveten premiumisering av detsamma. Detta arbete fortsätter under 2022 och innefattar ompositionering av en del befintliga produkter (exempelvis Brukswhisky som blivit Brukswhisky 2008 Vintage), utfasning av mindre lönsamma produkter, lansering av nya och lönsammare produkter (bland annat våra lyckade samarbeten med till exempel Jaktia och Grandpa). En aktiv generell prishöjningsstrategi är också en del av arbetet med bruttomarginalen. I tillägg till det beskrivna arbetet med vår produktmix har vi också under 2021 fortsatt arbetet med marknadsmixen, vilket innebär ett medvetet försäljningsarbete riktat mot marknader där prisbilden är högre.

Under 2021 har Mackmyra bedrivet ett konsekvent arbete med kostnadsbesparingar. Totalt har rörelsekostnaderna sänkts med 8,1 MSEK genom bland annat effektivisering av organisation, processer och administration. Besparingarna är helt i linje med vad som tidigare kommunicerats. Rörelsekostnaderna som andel av försäljningen har gått ner från 65% till 54%. Arbetet med att skapa en effektivare organisation har inte bara inneburit att vi blivit färre medarbetare utan vi har även fått möjlighet att välkomna ett antal nya medarbetare som under året tillfört bolaget nya kunskaper, kompetenser och erfarenheter.

Den 23 december kom Högsta domstolen (HD) med sin dom i processen mot Konsumentombudsmannen (KO). Tyvärr innebar domen att Mackmyra förlorade tvisten. Domen är ett bakslag för hela den svenska alkoholindustrin och den innebär i praktiken en exportrestriktion då svenska företag måste följa den mycket restriktiva ”bildregeln” (som tvisten gällt) även i marknadsföring i andra EU-länder. Som motiv till detta anges skyddet av den svenska folkhälsan. Hur den svenska folkhälsan däremot skulle gynnas av att exempelvis tyska alkoholföretag marknadsför sig i Sverige enligt tysk lag är inget som HD i sin, tyvärr mycket torftigt formulerade, dom går in på. Den svenska alkoholindustrin bör nu göra gemensam sak och driva frågan om Sveriges oproportionerliga regelverk vidare. I vilken form detta kommer att ske får jag återkomma till.

Sammanfattningsvis lämnar Mackmyra 2021 bakom sig med stora resultatmässiga förbättringar. Vår resa mot lönsamhet har bara börjat, men vi kan som ett lag med stolthet se tillbaka på ett år som i form av fortsatt kraftig påverkan av pandemin inte gav oss något gratis men där vi trotsade förutsättningarna och levererade.


Denna information är sådan som Mackmyra Svensk Whisky är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-18 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se
 

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida.

https://mackmyra.se/press/finansiell-information/

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel. +46850301550 eller CA@mangold.se

Q4 2021 Mackmyra (PDF)
Q4 2021 PRM (PDF)