|     English / Swedish

Wed, 11 May 2022 19:30:00 +0200

Kommuniké från Mackmyra Svensk Whisky AB (publ):s årsstämma den 11 maj 2022

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) höll under onsdagen den 11 maj 2022 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.mackmyra.se.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2021.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att bolaget ska ha en revisor för tiden till och med nästa årsstämma.

Stämman beslutade om omval av Carl Klingberg, Carl-Johan Kastengren, Peter Kollberg, Adéle Robberstad och Mikael Dugge Engström samt nyval av Mikael Mossvall som styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare om omval av Carl Klingberg till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden till och med nästa årsstämma, ska utgå med sammanlagt 386 400 kronor (motsvarande åtta prisbasbelopp), att fördelas så att 144 900 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och att 48 300 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp) ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå utav Lennart Hero, utsedd av Lennart Hero, Håkan Johansson, utsedd av familjen Håkan Johansson, Carl-Johan Kastengren, utsedd av Carl-Johan Kastengren och Carl Klingberg, utsedd av Carl Klingberg med närstående, med Carl-Johan Kastengren som valberedningens ordförande.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För mer information kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

https://mackmyra.se/press/finansiell-information/

Om Mackmyra Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även ekologisk gin. Välkommen till Mackmyra.

Stämmokommuniké - Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) PRM (PDF)