|     English / Swedish

Wed, 05 Jun 2019 09:51:17 +0200

Mackmyra offentliggör prospekt

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("Mackmyra" eller "Bolaget") publicerar härmed prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 10 - 25 juni 2019.

   

Vid den extra bolagsstämman i Mackmyra den 29 maj 2019 godkändes styrelsens beslut från den 10 maj 2019 om nyemission av A-aktier och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den som på avstämningsdagen den 5 juni 2019 är registrerad som aktieägare i Mackmyra äger rätt att med företräde teckna A-aktier och B-aktier i företrädesemissionen. Innehav av två (2) aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. A-aktier ger teckningsrätter som berättigar till teckning av A-aktier (TR A) och B-aktier ger teckningsrätter som berättigar till teckning av B-aktier (TR B). Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Vid fulltecknad företrädeemission tillförs Mackmyra cirka 52,9 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden upp till 85 procent av företrädesemissionen, motsvarande 45 MSEK. Mackmyra har erhållit teckningsåtaganden om cirka 23 MSEK från ett antal större aktieägare samt delar av styrelsen, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 20 procent från Bolagets största aktieägare Lennart Hero och cirka 11 procent från Bolagets näst största aktieägare Håkan Johansson inkl. närstående. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 22 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av Företrädesemissionen.

Prospektet avseende företrädesemissionen finns idag tillgängligt på Bolagets hemsida (www.mackmyra.se), länk: https://mackmyra.se/press/finansiell-information/emissioner/. Prospektet finns även tillgängligt på Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (arctic.com/secse) Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder.

Tryckta informationsbroschyrer informationsfoldrar och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; subscription@arctic.com eller per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Biblioteksgatan 8, 111 46, Stockholm.

Tidplan

10 juni 20 juni 2019  Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North 
10 juni 25 juni 2019  Teckningsperiodför Företrädesemissionen 
Omkring 28 juni 2019   Offentliggörande av utfalli Företrädesemissionen 

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Mackmyra i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Mackmyra är Advokatfirman Westermark Anjou AB.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Om Mackmyra

   

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Mackmyras B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

  

Viktig information

   

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mackmyra. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mackmyra kommer endast att ske genom det prospekt som Mackmyra avser att offentliggöra omkring den 3 juni 2019. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

 

Release (PDF)