|     English / Swedish

Fri, 10 May 2019 11:45:00 +0200

Mackmyra beslutar om en företrädesemission om cirka 52,9 MSEK, säkerställd upp till 85%. Mackmyra offentliggör samtidigt en ambition om att nå positivt EBITDA-resultat för helåret 2019.

Styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av A- och B-aktier som vid full teckning tillför Bolaget cirka 52,9 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Mackmyra har erhållit teckningsåtaganden motsvarande 44 procent och garantiåtaganden motsvarande 41 procent, dvs. sammanlagt upp till 85 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Det säkerställda beloppet om cirka 45 MSEK bedöms, med ett relativt försiktigt antagande om försäljningstillväxt under kommande år, vara tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov åtminstone till och med fjärde kvartalet 2020. Ambitionen är dock, givet att kommande års högre interna försäljningsmål uppnås, att det säkerställda beloppet ska vara tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov fram till positivt kassaflöde. Genomförandet av Företrädesemissionen förutsätter att en extra bolagsstämma, som kommer att avhållas den 29 maj 2019, godkänner styrelsens emissionsbeslut. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs i dag genom separat pressmeddelande.  

Mackmyra uttalar även härmed en ambition om att återigen visa positivt EBITDA-resultat vilket förväntas kunna ske för helåret 2019. Utfallet för det första kvartalet 2019 blir dock, enligt plan, ett omställningskvartal med en högst marginell tillväxt och ett försämrat EBITDA-resultat. Från det andra kvartalet 2019 förväntas dock en ökad tillväxt och att tydliga resultatförbättringar uppnås, främst på grund av en ökad försäljning på exportmarknaderna och minskade relativa omkostnader med anledning av ett tidigare implementerat effektivitetsprogram.

Sammanfattning av Företrädesemissionen 

 • Den som på avstämningsdagen den 5 juni 2019 är aktieägare i Mackmyra har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. För varje A-aktie och B-aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en teckningsrätt av serie A respektive serie B. Två teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en ny A-aktie och två teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en ny B-aktie (dvs. teckningsrelation 1:2) till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie.
 • Teckningsperioden löper från och med den 10 juni till och med den 25 juni 2019.
 • Mackmyra har erhållit teckningsåtaganden motsvarande 44 procent och garantiåtaganden motsvarande 41 procent, dvs. sammanlagt upp till 85 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden har bland annat lämnats av ett antal större aktieägare och delar av styrelsen. Bolagets största ägare Lennart Hero har åtagit sig att teckna aktier för cirka 10,7 MSEK. Av teckningsåtaganden om sammanlagt cirka 23 MSEK, avses 9,5 MSEK att betalas genom kvittning av lån. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 22 MSEK. Den enskilt största garanten är Fårö Capital AB.
 • Bolaget ska primärt använda emissionslikviden för att säkerställa nödvändigt rörelsekapital för ökad kostnadseffektiv organisk tillväxt samt för att uppnå en mer balanserad kapitalstruktur vilket innefattar amorteringar och återbetalning av lån med lägre finansiella kostnader som följd.
 • Det säkerställda beloppet om cirka 45 MSEK bedöms, med ett relativt försiktigt antagande om försäljningstillväxt under kommande år, vara tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov åtminstone till och med fjärde kvartalet 2020. Ambitionen är dock, givet att kommande års högre interna försäljningsmål uppnås, att det säkerställda beloppet ska vara tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov fram till positivt kassaflöde.

Bakgrund och motiv

Fjärde kvartalet 2018 var Mackmyras 16:e raka kvartal med försäljningstillväxt. Försäljningstillväxten fortsatte även under det första kvartalet 2019 om än högst marginellt, vilket är i linje med Bolagets plan då första kvartalet var ett omställningskvartal som ska ligga till grund för framtida tillväxt- och resultatförbättringar. Som ett steg på vägen till att nå en position där verksamheten med eget kassaflöde i framtiden ska kunna finansiera räntor och amorteringar på Bolagets utestående lån till banker och kreditinstitut, samt uppvisa en god lönsamhet, planeras följande milstolpar under 2019: 

 •  Uppnå positivt EBITDA för helåret 2019
 •  Fortsatt tillväxt för varje individuellt kvartal jämfört med föregående år
 •  Fortsatt höjda snittpriser och förbättrade bruttomarginaler i flaskaffären
 •  Genomslag för gin-affären i Sverige och på exportmarknaderna
 •  Lansering av fat-affären på exportmarknaderna
 •  Försäljningsmässigt genombrott i Storbritannien med dubblerad omsättning för 2019 jämfört med 2018.

Befintligt rörelsekapital är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Mackmyras behov under den kommande tolvmånadersperioden. Föreliggande kapitalisering om cirka 52,9 MSEK genomförs i syfte att säkerställa nödvändigt rörelsekapital för ökad kostnadseffektiv organisk tillväxt samt för att uppnå en mer balanserad kapitalstruktur vilket innefattar amorteringar och återbetalning av lån med lägre finansiella kostnader som följd. Företrädesemissionen möjliggör finansiering av fortsatt tillväxt och skapar förutsättningar för ett fortsatt förbättrat finansnetto vilket är en viktig nyckel för att uppnå en god och uthållig lönsamhet i Bolaget. Mackmyra har erhållit tecknings- och garantiåtaganden upp till 85 procent av aktierna i Företrädesemissionen. 

Vid en teckningsgrad om 85 procent tillförs Bolaget netto cirka 29 MSEK (efter kvittning av brygglån om 9,5 MSEK och betalning av emissionskostnader). Netto tillfört kapital planeras att användas till nedanstående ändamål, ordnade efter prioritetsordning med angivelse av uppskattad fördelning;

 •  Återbetalning av de brygglån som ej används för kvittning i Företrädesemissionen, under andra kvartalet 2019 om 4,5 MSEK
 •  Rörelsekapital om cirka13 MSEK, vilket bl.a. möjliggör att reducera nyttjandet av Bolagets checkkredit (beviljad checkkredit uppgår till 10 MSEK och befintligt nyttjande uppgår till ca 8 MSEK)
 •  Löpande amorteringar 2019 (tredje och fjärde kvartalet) samt 2020 om totalt cirka 12 MSEK

Fullteckning i Företrädesemissionen skulle innebära att Mackmyra har möjlighet att säkerställa rörelsekapitalbuffert under en längre tid, dvs. förbi fjärde kvartalet 2020, stärka förutsättningarna ytterligare för att nå fram till positivt kassaflöde, samt ha större möjligheter att skapa en mer balanserad kapitalstruktur vilket är en prioriterad fråga framöver.

Mackmyras rörelsekapitalbehov är beroende av framtida försäljningsutveckling. Efter Företrädesemissionen väntas finansiella kostnader reduceras med 1,5 MSEK på årsbasis (ränta på brygglån och checkkredit). Fortsatt löpande amortering bidrar dessutom på sikt till såväl en lägre räntebärande lånebas samt ger förutsättningar för bättre räntevillkor till följd av en förbättrad riskklassning hos långivarna.

Finansiell information 2019

Mackmyras ambition är att återigen kunna uppvisa ett positivt EBITDA-resultat vilket förväntas kunna ske för helåret 2019. Det första kvartalet 2019 blir enligt plan ett omställningskvartal med en högst marginell tillväxt och ett försämrat EBITDA-resultat. Från andra kvartalet 2019 förväntas dock en ökad tillväxt och att tydliga resultatförbättringar ska kunna ske, främst på grund av en ökad försäljning på exportmarknaderna och minskade relativa omkostnader med anledning av ett tidigare implementerat effektivitetsprogram. Försäljningsutveckling för andra och tredje kvartalet 2019 kommer dessutom att jämföras mot svaga jämförelsesiffror från 2018.

Sammanfattning av lånesituation

Verksamheten har utvecklats positivt på senare år men whiskyproduktion kännetecknas av hög kapitalbindning och kassaflödet belastas årligen med ca 17 MSEK av räntor och amorteringar på lån till bank och kreditinstitut. Den 31 mars 2019 hade Mackmyra följande utestående räntebärande lån (exklusive checkräkningskredit):

       Långfristiga räntebärande skulder om cirka 134 MSEK (SHB, Norrlandsfonden och ALMI)

       Brygglån från styrelseledamöter och större aktieägare om cirka 14 MSEK

       Konvertibler till personal och ägare om cirka 4 MSEK (ingen amortering)

Företrädesemissionen 

I dag den 10 maj 2019 beslutade Mackmyras styrelse om en nyemission av A- och B-aktier varvid Mackmyras aktiekapital kan ökas med högst 7 052 547 SEK genom nyemission av högst 138 000 aktier av serie A och högst 6 914 547 aktier av serie B, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Den som på avstämningsdagen den 5 juni 2019 är aktieägare i Mackmyra har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. För varje A-aktie och B-aktie som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en teckningsrätt av serie A respektive serie B. Två teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en ny A-aktie och två teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en ny B-aktie (dvs. teckningsrelation 1:2).

Teckningskursen för de nya A- och B-aktierna uppgår till 7,50 SEK per ny aktie. Teckningstiden löper under perioden 10 juni – 25 juni 2019.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av A- och B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

 1. I första hand ska aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt erbjudas de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt). Om inte erbjudna aktier sålunda räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 2. I andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
 3. I tredje hand ska tilldelning ske till garanter i enlighet med garantiavtal.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med cirka 33,3 procent av kapitalet och rösterna, men har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja tilldelade teckningsrätter.

Beslutet är villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma den 29 maj 2019, där fullständiga villkor för Företrädesemissionen framgår, offentliggörs i dag genom separat pressmeddelande. Om Företrädesemissionen godkänns och fulltecknas kommer Mackmyra att tillföras en emissionslikvid om cirka 52,9 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden upp till 85 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 45 MSEK. Mackmyra har erhållit teckningsåtaganden om cirka 23 MSEK från ett antal större aktieägare samt delar av styrelsen, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 20 procent från Bolagets största aktieägare Lennart Hero och cirka 11 procent från Bolagets näst största aktieägare Håkan Johansson inkl. närstående. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 22 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av Företrädesemissionen. Den enskilt största garanten är Fårö Capital AB. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Indikativ tidplan 

29 maj 2019 Extra bolagsstämma fattar beslut om att godkänna   styrelsens beslut om Företrädesemission
3 juni 2019 Sista dag för handel i Mackmyra-aktien inklusive rätt att   delta i Företrädesemissionen
4 juni 2019 Första dag för handel i Mackmyra-aktien exklusive rätt att   delta i Företrädesemissionen
Omkring 3 juni 2019 Offentliggörande av Prospekt
5 juni 2019 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt   i Företrädesemissionen
10 juni – 20 juni 2019 Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North
10 juni – 25 juni 2019 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
Omkring 28 juni 2019 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Mackmyra i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Mackmyra är Advokatfirman Westermark Anjou AB.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 11:45 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

PM Företrädesemission 190510 (PDF)