|     English / Swedish

Tue, 22 Apr 2014 14:57:46 +0200

Beslut om nyemission med företrädesrätt i Mackmyra Svensk Whisky AB

Vid extra bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (Publ.) den 22 april 2014 fattades beslut att genomföra nyemission med förträdesrätt i enlighet med styrelsens förslag.

Informationsmemorandum inklusive villkor och anvisningar för emissionen kommer att offentliggöras genom pressrelease torsdagen den 24 april 2014 samt även finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

VILLKOR I SAMMANDRAG

Nyemission med företrädesrätt
Om högst 4 075 396 SEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare

Antal Aktier
Högst 4 075 396 nya B-aktier.

Teckningskurs
Teckningskursen i emissionen är 5,40 SEK per Ny B-aktie.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen
Den 29 april 2014.

Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter 
24 april 2014

Teckningstid
30 april – 14 maj 2014

Handel med Teckningsrätter
30 april – 9 maj 2014

För ytterligare information hänvisas till Bolagets hemsida; https://mackmyra.se/press/finansiell-information/

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mackmyra. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mackmyra kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Mackmyra avser att offentliggöra omkring den 24 april 2014. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

För frågor, intervjuer och anmälan, kontakta:
Ulf Söderlund, CFO, 070-856 20 15,
ulf.soderlund@mackmyra.se
Magnus Dandanell, vd, 070-320 22 00,
magnus.dandanell@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.


BESLUT OM NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT I MACKMYRA SVENSK WHISKY AB 20140422 (PDF)