|     English / Swedish

Fri, 18 May 2018 08:45:00 +0200

FORTSATT TILLVÄXT OCH RESULTATFÖRBÄTTRING I Q1

RESULTATET I KORTHET 2018 2017 2017
   jan-mar  jan-mar  Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 19,1 17,1 80,9
Omsättningstillväxt exklusive   alkoholskatt 12% 18% 10%
Försäljning Flaskor, MSEK 12,4 10,6 50,3
Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 6,7 6,5 30,6
Bruttoresultat, MSEK 9,6 8,7 43,4
Bruttovinstmarginal,   procent 50% 51% 54%
EBITDA, MSEK -0,3 -0,9 2,1
Rörelseresultat, MSEK -0,7 -1,3 0,5
Finansnetto, MSEK -2,9 -3,0 -11,4
Skatt, MSEK 0,0 0,0 -0,1
Resultat efter skatt, MSEK -3,6 -4,3 -11,0
Kassaflöde efter   investeringar, MSEK -7,7 -7,3 -14,2
Resultat per aktie före full   utspädning, SEK -0,29 -0,37 -0,95

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING UNDER Q1

2018 års första kvartal blev Mackmyras trettonde kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten drevs i huvudsak av försäljningen inom flaskor som växte med 17 %. Även försäljningen av fat och upplevelser nådde under kvartalet tillväxt, 4%. Sammantaget blev kvartalets tillväxt 12 %.

 •  Antalet sålda flaskor nådde vid utgången av kvartalet än en gång en ny rekordnivå sedan Mackmyra startades sett över en rullande 12 månaders period. Antalet sålda flaskor för de senaste 12 månaderna uppgår till ca 316 000. Denna siffra exkluderar de volymer som buteljerats från tidigare sålda kundfat.
 •  Försäljningstillväxten till de prioriterade exportmarknaderna; Tyskland, Frankrike och Storbritannien, uppgick till 27 %. Samtliga tre marknader uppvisar en för kvartalet tydlig tillväxt både i termer av volym och värde.
 •  Försäljningen till Systembolaget som är Mackmyras största kund ökade med 15 % under kvartalet. Tillväxten är till stor del driven av försäljningsframgången med MACK by Mackmyra och Kreatör [jin] som från den 1 mars ingår i Systembolagets ordinarie sortiment.
 •  Segmentet Travel Retail fortsätter att växa, tillväxten i Q1 blev 15 %.
 •  Segmentet Private Brand minskar under det första kvartalet med 10 %.
 •  Försäljningen av fat och upplevelser växte med 4 % i kvartalet, dock bör utfallet ses i perspektivet av att den stora öl- och whiskymässan i Göteborg som stod för en betydande andel av försäljningen i Q1 2017 under 2018 istället gick av stapeln i april och intäkterna från denna hamnar under 2018 därmed i Q2.                 
   
   

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE UNDER Q1

Det första kvartalet 2018 innebar en fortsatt positiv resultatutveckling för Mackmyra. Bruttoresultatet uppgick till 9,6 MSEK (8,7), förbättringen är en följd av den ökade nettoomsättningen. EBITDA uppgick till -0,3 MSEK (-0,9) och rörelseresultatet uppgick till -0,7 MSEK (-1,3). Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -3,6 (-4,3) och innebar en resultatförbättring jämfört med föregående år motsvarande 0,7 MSEK.

Kassaflödet efter investeringar uppgick för det första kvartalet till -7,7 MSEK (-7,3). Försämringen påverkas till stor del av den ökande produktionstakten i destilleriet som innebär en ökad investering i framtida tillväxt. Det första kvartalet är överlag ett kassaflödesmässigt svagt kvartal med relativt sett låg försäljning samtidigt som moms och alkoholskatt avseende föregående års mest försäljningsstarka kvartal, det fjärde, betalas ut.   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1

 •  I januari lanserades Svensk rök/Amerikansk ek, en ny rökig specialutgåva i begränsad upplaga i Systembolagets beställ­ningssortiment och på exportmarknaderna exklusive Tyskland där produkten lanserades redan under hösten 2017.
 •  I januari tillkännagavs att MACK by Mackmyra under Q4 2017 blev den näst mest sålda single malt whiskyn (jämfört med single malt whisky från samtliga länder i världen) sett till antal sålda flaskor. MACK såldes i mer än 100 000 exemplar under året och lansering har även påbörjats i Tyskland och Frankrike där produkten bland annat har börjat säljas på utvalda butiker hos butikskedjan Monoprix i Frankrike och på utvalda butiker hos Edeka Nord.
 •  I februari påkallades konvertering av konvertibla skuldebrev (K18 och K19) motsvarande ett värde av 11,2 MSEK. Konver­tibelprogrammen K18 och K19 beslutades ursprungligen I februari 2015 och konverterades därmed i sin helhet. Detta innebär att Mackmyras räntekostnader beräknas minska med nära 1 MSEK på årsbasis.
 •  En kapitalanskaffning om ca 27 MSEK i fyra steg genomfördes under det första kvartalet. 1. Riktad emission 1 om ca 16 MSEK, beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2017, fulltecknades. 2. Riktad emission 2 om ca 5 MSEK, beslutades av extra bolags­stämma i februari 2018, fulltecknades. 3. Företrädesemission om ca 4 MSEK, beslutades av extra bolagsstämma i februari 2018, övertecknades kraftigt. 4. Emission av konvertibler till företagets personal om ca 2 MSEK, beslutades av extra bolagsstämma i februari 2018, fulltecknades.
 •  I slutet av mars lanserades projekt Hällsnäs sjölager, som är ett samarbete mellan Mackmyra och Hällsnäs gård. Projektet innebär en etablering av ett nytt fatägarlager i Mölnlycke utanför Göteborg under vintern 2018/2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV Q1

 •  I april tillkännagavs att Mackmyra startar ett dotterbolag i Storbritannien. Syftet med satsningen är att bygga upp en egen säljkår för att öka tillväxten på den brittiska marknaden.
 •  I april tillkännagavs att Mackmyras inlägg i sociala medier blir pilotfall i domstol. Konsumentombudsmannen vill genom stämnings-ansökan låta Patent- och marknadsdomstolen pröva om sex av de bilder som finns på Mackmyras Facebook- och Instagramkonton är otillbörlig marknadsföring av alkohol. Mackmyra välkomnar att frågan prövas med förhoppningen att domslutet kan fastställa en tydlig praxis för Sveriges pro-ducenter och distributörer av alkoholhaltiga drycker.
 •  I april lanserades vårens säsongsutgåva Gruvguld. Gruvguld är till största delen baserad på whisky som lagrats på mindre ekfat vilket ger whiskyn en snabbare mognad och en unik karaktär och blivit något av Mackmyras signum.
 •  I april kallade styrelsen till Årsstämma som planeras gå av stapeln i samband med Mackmyradagen den 2 juni i Mackmyra Whiskyby. Styrelsen föreslog bland annat för årsstämman att besluta om att införa ett omvandlingsförbehåll i bolagets bolagsordning, innebärande att samtliga aktier av serie A under vissa förutsättningar ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Samt att besluta om bemyndigande för nyemission av aktier eller konvertibler i likhet med bemyndigandet från föregående års årsstämma. Som ny styrelseledamot efter Carl von Schantz, som inte är tillgänglig för omval, föreslås Adéle Robberstad.
 •  I maj tillkännagavs att Mackmyra i samarbete med Swe/Tonic lanserar “Kreatör Tonic”. Kreatör Tonic är en ekologisk och hantverksmässigt framställd drinkingrediens av högsta kvalitet. Lanseringen av denna tonic kompletterar det befintliga ginerbjudandet och innebär en första alkoholfri produkt från LAB Distillery.
 • I maj presenterade Mackmyras nomineringskommitté ett justerat förslag till årsstämman innebärande att Peter Kollberg föreslås för nyval till Mackmyras styrelse. Jörgen Andersson som tidigare föreslagits för omval, har efter att kallelse till årsstämma utsändes den 27 april meddelat att hans arbetssituation har förändrats, vilket innebär att han inte längre är tillgänglig för omval.
 •  

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 08:45 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Delårsrapport Q1 (PDF)
Pressrelease 180518 Q1-rapport slutlig (PDF)