|     English / Swedish

Thu, 01 Mar 2018 10:05:00 +0100

MACKMYRA OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM INFÖR FÖRETRÄDESEMISSION

Ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mackmyra.se/finansiell-information/emissioner

EMISSIONSVILLKOR I SAMMANDRAG 

Nyemission med företrädesrätt 

Ökning av bolagets aktiekapital med högst 275 262 SEK genom nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. 

Antal aktier
Högst 275 262 nya B-aktier.

Företrädesrätt
Varje befintlig aktie i Mackmyra berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyrtiotvå (42) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie med företrädesrätt. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. 

Teckningskurs
Teckningskursen i emissionen är 14,50 SEK per ny B-aktie. Kursen 14,50 SEK innebär en rabatt motsvararande ca 5 % jämfört med ett volymviktat genomsnitt av, den vid varje handelsdag noterade genomsnittliga volymviktade aktiekursen för de senaste 30 handelsdagarna före styrelsens beslut den 1 februari om att kalla till extra bolagsstämma den 21 februari, för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Stockholm. Teckningskursen i företrädesemissionen motsvarar teckningskursen i de båda riktade nyemissioner som under februari 2018 genomförts om 16 resp. 5 MSEK.  

TIDPLAN 

Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen
28 februari 2018 

Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter
26 februari 2018 

Teckningstid
2 – 16 mars 2018

Handel med teckningsrätter
2 – 14 mars 2018

INFORMATIONSMEMORANDUM 

Ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mackmyra.se/finansiell-information/Emissioner
 

VIKTIG INFORMATION 

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mackmyra. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mackmyra kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Mackmyra offentliggör i detta pressmeddelande.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018 kl. 10:05 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Publicering av informationsmemorandum (PDF)