|     English / Swedish

Fri, 19 Aug 2022 08:30:00 +0200

Q2 - Lönsamhet på EBITDA-nivå uppnådd

Årets andra kvartal innebär en negativ tillväxt om 2% motsvarande 0,4 MSEK, men precis som under första kvartalet så ökar bruttomarginalen (från 52 till 54%) vilket kompenserar försäljningsbortfallet fullt ut och bruttovinsten ökar således något. För tredje kvartalet i rad levererar Mackmyra ett positivt EBITDA-resultat på 12-månadersbasis.

  • Nettoomsättningen uppgår under det andra kvartalet till 20,7 MSEK (21,1) en försämring med 2%.
  • Bruttoresultatet uppgår under det andra kvartalet till 11,2 MSEK (11,0), en förbättring med 0,2 MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgår under det andra kvartalet till -0,8 MSEK (-0,9), en förbättring med 0,1 MSEK.
  • Justerat EBITDA uppgår under det andra kvartalet till 0,7 MSEK (0,2), en förbättring  med 0,5 MSEK.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det andra kvartalet till -0,5 MSEK (-5,4) en förbättring med 4,9 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q2

Bolaget genomförde den 11 maj sin årsstämma på Epicenter i Stockholm. Förutom sedvanliga ärenden beslutade stämman att en ny styrelseledamot, Mikael Mossvall, skulle tillsättas.

Med stöd av ett bemyndigande från årsstämman, fattade styrelsen den 2 juni beslut om att en företrädesemission av aktier om ca 62,3 MSEK skulle genomföras.

Den 25 maj lanserades Moment Virvelvind, som är den sista utgåvan i den exklusiva Moment-serien där de unika faten genom åren fått komma till sin rätt i mycket begränsade upplagor. För att knyta ihop säcken har Moment Virvelvind hämtat sin inspiration från den första utgåvan (Moment Medvind).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER Q2

Mackmyra har slutfört den företrädesemission av aktier, som beslutades av styrelsen i Bolaget den 2 juni 2022. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 75 procent där cirka 65,3 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 3,2 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och cirka 6,5 procent tecknades av emissionsgaranter.

Mackmyra deltog den 11 juli i lanseringen av en unik blended whisky till vilken nio svenska whiskydestillerier bidrog. Whiskyn var ett samarbete för att stödja de som drabbats av kriget i Ukraina där allt överskott oavkortat går till UNHCR. 

VD-ORD

Årets andra kvartal innebär en negativ tillväxt om 2% motsvarande 0,4 MSEK, men precis som under första kvartalet så ökar bruttomarginalen (från 52 till 54%) vilket kompenserar försäljningsbortfallet fullt ut och bruttovinsten ökar således något. För tredje kvartalet i rad levererar Mackmyra ett positivt EBITDA-resultat på 12-månadersbasis.

Det andra kvartalet har på makronivå i stor utsträckning påverkats av konsumentoro kring stigande räntor, inflation och naturligtvis den osäkerhet som följer av kriget i Ukraina. Detta har fått till följd att många retail-verksamheter har rapporterat minskande försäljning. Detta har även påverkat Systembolaget som rapporterar en total minskning av försäljningen i andra kvartalet med ca 7% och inom kategorin Övrig sprit (där whisky ingår) en minskning med drygt 9%. Mackmyras försäljning av flaskor till Systembolaget följer i stort sett detta mönster och uppvisar en minskning med 10% på de produkter (Svensk Ek, Svensk Rök, Brukswhisky och Mack) som har en fast hyllplats och därmed är jämförbara.

Under kvartalet minskar flaskförsäljningen med 2,1 MSEK. De största minskningarna avser ovan nämnda försäljning till Systembolaget i Sverige, försäljning i Storbritannien och till Taiwan. Däremot har försäljningen i Tyskland ökat med över 50% under kvartalet.

Fataffären (Reserve) har under kvartalet ökat med cirka 6% som en effekt av att mässor och andra event har kunnat genomföras i större utsträckning än under motsvarande kvartal föregående år. Utan den ovannämnda omvärldsoron hade ökningen sannolikt varit större.

Försäljningen av upplevelser ökar i kvartalet med över 90% motsvarande 1 MSEK.

En bärande del i att göra Mackmyra till ett uthålligt lönsamt bolag är att stärka Mackmyras bruttomarginal. Under det gångna kvartalet ökar bruttomarginalen med cirka 2%-enheter. Till detta bidrar ett antal prishöjningar som gjorts under 2021 och som får full effekt under 2022, men även försäljningsfördelningen mellan flaskor/fat (Reserve)/upplevelser bidrar under kvartalet. Under kvartalet har fortsatt kraftfulla makrofaktorer påverkat bruttomarginalen i negativ riktning. Priser på energi, malt, glas, transporter och förpackningsmaterial har fortsatt stiga.

Rörelsekostnaderna har under kvartalet legat i linje med motsvarande kvartal föregående år. Detta tillsammans med att bruttovinsten ökat något så har rörelseresultatet också ökat marginellt. Efter ett par år med kraftigt förbättrat resultat som en effekt av ökande bruttovinster och kraftigt sänkta rörelsekostnader så är Mackmyra redo att ta nästa steg för att bli ett uthålligt lönsamt företag. Detta steg måste innebära fokus på att växa verksamhetens omsättning. Som en del i en mer tillväxtorienterad inriktning har Mackmyra sedan början av augusti anställt en Head of Sales.

Sammanfattningsvis så levererar Mackmyra fortsatt ett positivt EBITDA-resultat på 12-månadersbasis. Genom kostnadskontroll, bruttomarginalutveckling och nu också ett utökat fokus på lönsam tillväxt kommer Mackmyra fortsätta resan mot lönsamhet även på övriga resultatrader.


Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida.

https://mackmyra.se/press/finansiell-information

Denna information är sådan som Mackmyra Svensk Whisky är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-19 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se

Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel. +46850301550 eller CA@mangold.se

Q2 2022 Mackmyra (PDF)
Q2 2022 PRM (PDF)