|     English / Swedish

Mon, 03 Jul 2017 14:00:00 +0200

SLUTLIGT UTFALL I MACKMYRAS EMISSION AV KONVERTIBLER K-20

19 000 konvertibler, motsvarande ett lånebelopp om 1 900 000 kronor, har tecknats och tilldelats i den emission av konvertibler (K20) som beslutades av årsstämman den 20 maj 2017.

Årsstämman den 20 maj 2017 beslutade att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 1 925 000 kronor genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Lånet representeras av högst 19 250 konvertibler om nominellt 100 kronor vardera som kan konverteras till aktier av serie B i bolaget. Teckningskursen för en konvertibel är 100 kronor vilket motsvarar konvertibelns nominella belopp. Konvertiblerna medför rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona, till en konverteringskurs om 13,72 kronor.

Rätt att teckna konvertiblerna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer konvertibelinnehavare i bolagets konvertibelprogram K14, vilka ska betala för de nya konvertiblerna genom kvittning av fordringar på bolaget enligt konvertibler i konvertibelprogram K14.

Påkallande av konvertering kan äga rum under en tidsperiod om två månader från och med dagen efter att bolaget har offentliggjort respektive kvartalsrapport samt bokslutskommuniké, under perioden från och med dagen för registrering hos Bolagsverket till och med den 15 juni 2020. För det fall bolaget inte har offentliggjort någon kvartalsrapport eller bokslutskommuniké ska konvertibelinnehavaren dock ha rätt att påkalla konvertering mellan den 16 juni 2020 och den 23 juni 2020. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2020, i den mån konvertering inte har ägt rum under konverteringsperioden.

Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 5,5 procent. Räntan utgår från och med betalningsdagen för konvertibellånet. Räntan ska betalas kvartalsvis i efterskott den 31 mars, 30 juni, 30 september respektive 31 december. Upplupen ränta berättigar inte till konvertering.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017 kl. 14:00 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Pressmeddelande PDF (PDF)