|     English / Swedish

Wed, 13 Apr 2016 08:45:00 +0200

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma lördagen den 14 maj 2016 kl. 10.00 i Mackmyra Whiskyby, Kolonnvägen 2 i Gävle. Registrering och inpassering sker från och med kl. 09.00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 9 maj 2016,
 • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast tisdagen den 10 maj 2016.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Mackmyra Svensk Whisky AB, Kolonnvägen 2, 802 67 Gävle eller per e-post: ir@mackmyra.se. Vid anmälan ska namn, personnummer / organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mackmyra.se senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighets-handlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 10 maj 2016.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 9 maj 2016. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015
 8. Beslut om:
  a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015
  b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c)     ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2015
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
 11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
 13. Beslut om arvode till revisorn
 14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
 15. Beslut om emissionsbemyndigande
 16. Stämmans avslutande


FÖRSLAG TILL BESLUT
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)
Till bolagsstämmans förfogande står överkursfond om 156 234 tkr (tusentals kronor), balanserat resultat om -49 461 tkr samt årets förlust om -26 623 tkr. Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2015 lämnas och att i ny räkning överföres 80 150 tkr.
Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, beslut om arvode till styrelseledamöterna, samt val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkterna 9-11)
Bolagets nomineringskommitté var inte klar med sina förslag till beslut avseende punkterna 9 - 11 på den föreslagna dagordningen i sådan tid att dessa kunde inkluderas i kallelsen. Förslagen kommer istället att publiceras på bolagets webbplats www.mackmyra.se i god tid före stämman.
Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter, beslut om arvode till revisorn, samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkterna 12 - 14)
Bolagets nomineringskommitté, bestående av Carl-Johan Kastengren (utsedd av grundarna), Håkan Johansson (utsedd av familjen Rolf Klingberg och grundarna) och Carl Klingberg (utsedd av familjen Rolf Klingberg), har anmält till styrelsen att man avser föreslå att bolagsstämman beslutar enligt följande.
Punkt 12: Antalet revisorer ska vara en revisor utan revisorssuppleant.
Punkt 13: Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 14: Till revisor föreslås revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall nomineringskommitténs förslag också blir bolagsstämmans val, det avser att utse auktoriserade revisorn Annika Wedin som huvudansvarig för revisionen.
Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.
Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.Närmare detaljer beträffande det föreslagna emissionsbemyndigandet kommer framgå av styrelsens fullständiga förslag som kommer finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.mackmyra.se senast från och med två veckor före stämman.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut enligt punkten 15 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.mackmyra.se. Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt på motsvarande sätt senast från och med två veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Gävle i april 2016
Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)
Styrelsen

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 026-541 880, ulf.soderlund@mackmyra.se

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kallelse till Bolagsstämma (PDF)