|     English / Swedish

Mon, 01 Jun 2015 08:50:00 +0200

MACKMYRA SVENSK WHISKY AB - ÅRSSTÄMMA 2015-05-30 OCH FÖRETRÄDESEMISSION

Vid Mackmyra Svensk Whisky AB:s årsstämma som hölls den 30 maj 2015 i Gävle beslutade aktieägarna bl.a. om företrädes-emission av aktier samt, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Årsredovisning: Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition: Det beslutades att godkänna styrelsens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt 97 066 tkr, disponeras enligt följande: 97 066 tkr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet: Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter: Det beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan suppleant.

Styrelse- och revisorsarvode: Det beslutades att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 133 500 kr samt ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med 44 500 kr vardera. Det beslutades vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor: Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Carl Klingberg, Carl-Johan Kastengren, David Hedman och Carl von Schantz, och nyvaldes Annika Berg. Carl Klingberg omvaldes till styrelsens ordförande. Malin Lövemark hade avböjt omval.

Vidare valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, för närvarande med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande: Det beslutades om emissionsbemyndigande, i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler – K 19: Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut om emission av konvertibler – K 19.

Beslut om förträdesemission av aktier: Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om företrädesemission av aktier.

Ordförande informerade på årsstämman om att Bolaget inför företrädesemissionen har sonderat intresset med ett antal ägare och baserat på detta är bedömningen att minst hälften av emissionen kommer att tecknas.

Den beslutade företrädesemissionen innebär den naturliga fortsättningen på både tillväxtarbetet och finansieringen av detsamma. Vinterns fulltecknade konvertibelemissioner om totalt cirka 11 MSEK var riktad till ett fåtal större finansiärer. Samtliga aktieägare erbjuds nu att försvara sin ägarandel till en kurs jämförbar med den som användes vid den riktade konvertibelemissionen.

En bättre finansiell ställning behövs för att säkerställa och accelerera vårt tillväxtarbete. Närmast ska vi permanenta en stark tillväxttakt i våra prioriterade exportländer Tyskland, Frankrike och UK, samt etablera vår whisky på B2B-marknaden i Sverige. Under förutsättning av en fortsatt god försäljningsutveckling är även målsättningen att öka destilleringstakten något under hösten 2015, framför allt för att tillgodose behovet av Mackmyras rökiga produkter.

Detta är motiven till den nu beslutade företrädesemissionen.

Informationsmemorandum inklusive villkor och anvisningar för emissionen kommer att offentliggöras genom pressrelease onsdagen den 10 juni 2015 samt även finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

EMISSIONSVILLKOR I SAMMANDRAG

Nyemission med företrädesrätt
Ökning av Bolagets aktiekapital med högst 1 018 849 SEK genom nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Antal Aktier
Högst 1 018 849 nya B-aktier.

Företrädesrätt
Varje befintlig aktie i Mackmyra berättigar till en (1) Teckningsrätt. Åtta (8) Teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) Ny B-aktie med företrädesrätt. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt.

Teckningskurs
Teckningskursen i emissionen är 11,00 SEK per Ny B-aktie.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen
8 juni 2015

Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter
4 juni 2015

Första dag för handel med aktier exklusive teckningsrätter
5 juni 2015

Teckningstid
11 juni – 25 juni 2015

Handel med Teckningsrätter
11 juni – 22 juni 2015

Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA)
11 juni 2015 – registrering av de nya B-aktierna hos Bolagsverket.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mackmyra. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mackmyra kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Mackmyra avser att offentliggöra omkring den 24 april 2014. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.mackmyra.se

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 026-541 880, ulf.soderlund@mackmyra.se

Om Mackmyra 
Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whisky-expeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Välkommen till Mackmyra Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Pressrelease 150601 (PDF)