|     English / Swedish

Fri, 17 May 2019 08:45:00 +0200

Q1 – Ett omställningskvartal med blygsam tillväxt

2019 2018 2018
RESULTATET I KORTHET jan-mar jan-mar Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 19,4 19,1 86,2
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 1% 12% 6%
Försäljning Flaskor, MSEK 13,6 12,4 53,3
Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 5,8 6,7 32,9
Bruttoresultat, MSEK 9,1 9,6 43,9
Bruttovinstmarginal, procent 47% 50% 51%
EBITDA, MSEK -3,2 -0,3 -6,8
Rörelseresultat, MSEK -3,6 -0,7 -8,4
Finansnetto, MSEK -2,9 -2,9 -10,6
Skatt, MSEK 0,0 0,0 -0,2
Resultat efter skatt, MSEK -6,5 -3,6 -19,2
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -6,7 -2,7 -14,7
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,46 kr -0,29 kr -1,49 kr

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING

2019 års första kvartal blev Mackmyras sjuttonde kvartal i rad med omsättningstillväxt. En svag utveckling under kvartalets första del inom flera segment vägdes upp av en stark avslutning i mars. Nettoomsättningen uppgick till 19,4 MSEK (19,1). 70 % av kvartalets nettoomsättning var hänförligt till affärsområdet flaskor och resterande 30% till affärsområdet Fat & Upplevelser. Kvartalets tillväxt förklaras av en stark omsättningsutveckling på företagets prioriterade exportmarknader avseende flaskor, medan omsättningen av flaskor i Sverige minskar något liksom från Fat & Upplevelser. Den totala nettoomsättningen ökade med 1 %, flaskor ökade med ca 9 % (17) medan försäljningen av Fat och Upplevelser minskade mot föregående års första kvartal -13 % (4).

 •  Tillväxten i försäljning av flaskor drivs under kvartalet framförallt av exportmarknaderna. Mackmyras prioriterade exportmarknader, Tyskland, Frankrike och Storbritannien där samtliga marknader bidrar till tillväxt, växer sammanlagt med 64 % (27) i kvartalet.
 •  Försäljningen via vårt dotterbolag i Tyskland växer i kvartalet med 32 % (10). Under kvartalet har säljstyrkan kompletterats med en säljare i Berlinområdet med en stor och tidigare till stor del outnyttjad försäljningspotential.
 •  Etableringen av eget dotterbolag i Storbritannien har under det första kvartalet fortsatt visa resultat och försäljningen har kommit igång ordentligt. Efter en svag inledning under januari så har slutet av kvartalet visat styrka. Tillväxten i Storbritannien sker från låga nivåer men uppgår för kvartalet till över 300 % jämfört med föregående års första kvartal.
 •  Försäljningen till den franska marknaden växer med 35% (30) under det första kvartalet. Det är en bit kvar till försäljningstopparna under 2017, men året har onekligen börjat bra.
 •  Mackmyras försäljning till företagets största kund, Systembolaget, minskade med ca 14 % under det första kvartalet. Den prishöjning som gjorts av MACK by Mackmyra från 1/3 är en förklaring, där vi får bättre marginal på varje flaska men ett visst tapp i volym. Säsongssortimentet håller samma nivå som Q1 2018, men Moment minskar något. Ginförsäljningen var stark i Q1 2018 och det lever vi inte upp till i år. Under samma period minskade Systembolagets totala försäljning av maltwhisky till konsument med ca 4 %.
 •  Omsättningen från Fat och Upplevelser minskade med 13 % i det första kvartalet. Omsättningen från fat har startat året på ett bra sätt, men omsättningen från upplevelser, som inkluderar restaurangen i Whiskybyn, uppvisar en tydlig försäljningsminskning. Denna minskning förklaras delvis av att restaurangen varit stängd under januari och februari som en del i den större omställning som genomförts på området under Q1.

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

Det första kvartalet 2019 innebar en försvagad resultatutveckling. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -6,5 MSEK (-3,6) och innebar en resultatförsämring jämfört med föregående år motsvarande 2,9 MSEK. Bruttoresultatet uppgick till 9,1 MSEK (9,6), EBITDA uppgick till -3,2 MSEK (-0,3) och rörelseresultatet uppgick till -3,6 MSEK (-0,7). Effektivitetprogrammet som sjösattes under det fjärde kvartalet 2018 har inneburit besparingar under det första kvartalet både avseende kostnader och likviditet, men väntas få full effekt först från och med Q2, bl.a. på grund av vissa engångsposter som belastar kvartalets resultat. Kassaflödet efter investeringar uppgick för det första kvartalet till -6,7 MSEK (-2,7). Försämringen består till viss del av att betala ikapp föregående kvartals leverantörsskulder.

OMSTÄLLNINGSKVARTAL

Under det första kvartalet 2019 har flera förändringar genomförts som väntas innebära långsiktiga förbättringar. Neddragningar inom vissa områden kompletteras med satsningar inom andra. På försäljnings sidan satsar vi på Fat, Export och prishöjningar av bla Mack på Systembolaget. Satsningarna i Storbritannien, Frankrike och Tyskland ligger fast. Vi genomför även kontrollerade neddragningar i destillering, buteljering, administration samt ett nytt tag kring restaurangen i Gävle. Kvartalets resultat har belastats med vissa engångs kostnader och intäkterna i Restaurangen har under kvartalet till viss del varit reducerade under en period med mycket begränsat öppethållande. Åtgärderna förväntas att förbättra kassaflöde och resultat från Q2.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1 

 •  I februari tillkännagavs att Mackmyra trots försäljnings-tillväxt inte nått den försäljningsnivå som planerats och som verksamheten organiserats utifrån för 2018, varför den ökning som varit i årets omkostnader tynger årets resultat och kassaflöde i större utsträckning än planerat. Vidare tillkännagavs att en ny operativ och finansiell plan var under slutförande samt att ytterligare kapitaltillskott kommer att krävas för att ge utrymme och kraft att verkställa denna bl.a. genom att minska belastningen på kassaflödet av amorteringar och räntor. Form och storlek på kommande kapitalanskaffning avsågs att fastställas och kommuniceras under Q1 2019 med ett planerat genomförande från Q2 2019.  
 • Vidare tillkännagavs att, för att täcka Mackmyras kortsiktiga kapitalbehov, brygglån om 2,5 MSEK tagits upp under september 2018 (som tidigare meddelats i delårsrapporten för Q3 2018), samt att bolaget tagit upp ytterligare brygglån om 2,0 MSEK i oktober 2018 samt 6,5 MSEK under februari 2019. Lånen har upptagits till marknadsmässiga villkor och långivare är ett antal styrelseledamöter och större aktieägare i företaget.
 • 2019 fyller Mackmyra 20 år, både som företag och som Sveriges första destilleri för single malt whisky. ”The Swedish Original since 1999” är företagets tag line och visionen om att ligga i framkant och skapa en innovativ och klimatsmart maltwhisky världsklass är idag densamma som i starten. Jubileumsåret kommer att fyllas med överraskningar i form av aktiviteter, kampanjer och spännande produktlanseringar och events. Jubileumsåret startar med invigningen av whiskylagret i Hällsnäs 9 mars.
 • Mackmyra har under 2018 genomfört ett projekt tillsammans med Hällsnäs Holding AB och etablerat ett whiskylager för kunders egna 30 litersfat (Mackmyra Reserve) vid stranden av Landvettersjön, i Mölnlycke mellan Göteborg och Landvetter. Hällsnäs står för investeringen och bygget, Mackmyra tillför kompetens för whiskylagring och Reserve-verksamheten, samt hyr lagerlokalen av Hällsnäs. Mackmyra och Hällsnäs stärker genom projektet sina positioner i Göteborgsregionen betydligt. Inte minst för företag och organisationer som vill konferera i härlig miljö, har ett intresse av livsnjutning och kan tänka sig samla teamet över tiden kring ett whiskyfat. Projektet är en stor framgång, samtliga 330 fatlagerplatser blev i princip redan reserverade innan invigningen i mars 2019. Kundfaten flyttade i slutet av februari in i lagret. Speciellt för projektet är att det också står modell för ett koncept som enkelt kan reproduceras på andra platser, både inom landet och i andra länder.
 • Mackmyra tillkännagav i februari att man byter Certified Adviser från 1 mars 2019 till FNCA Sweden AB. 
 • I slutet av mars lanseras Mackmyras säsongswhisky Äppelblom – en whisky som för tankarna till våren med friska gröna äpplen i både smak och design. Den eleganta säsongsutgåvan har mognat på mättade ekfat som innehållit calvados från den välrenommerade calvadostillverkaren Christian Drouin. Äppelblom är resultatet av samarbetet och finns tillgänglig i begränsad upplaga på Systembolaget.
 • Angela D’Orazio, Master Blender på Mackmyra, blev under mars invald i Whisky Magazine Hall of Fame. Utmärkelsen är en av whiskybranschens mest prestigefyllda hyllningar och hedrar betydelsefulla personer som har gjort bestående avtryck i whiskyindustrin. Utöver den hedersamma utmärkelsen Whisky Legend fick även Mackmyras Brukswhisky och Svensk Rök/Amerikansk Ek mottaga fina utmärkelser. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV Q1

 •  I maj meddelades att Styrelsen i Mackmyra har beslutat om en företrädesemission av A- och B-aktier som vid full teckning tillför Bolaget cirka 52,9 MSEK före emissionskostnader (”Företrädes-emissionen”). Mackmyra har erhållit teckningsåtaganden motsvarande 44 procent och garantiåtaganden motsvarande 41 procent, dvs. sammanlagt upp till 85 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Det säkerställda beloppet om cirka 45 MSEK bedöms, med ett relativt försiktigt antagande om försäljningstillväxt under kommande år, vara tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov åtminstone till och med fjärde kvartalet 2020. Ambitionen är dock, givet att kommande års högre interna försäljningsmål uppnås, att det säkerställda beloppet ska vara tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov fram till positivt kassaflöde. I samband med detta uttalade Mackmyra även en ambition om att återigen visa positivt EBITDA-resultat vilket förväntas kunna ske för helåret 2019. Genomförandet av Företrädesemissionen förutsätter att en extra bolagsstämma, som kommer att avhållas den 29 maj 2019, godkänner styrelsens emissions beslut. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggjordes 10 maj 2019 genom separat pressmeddelande.
 •  I maj meddelades vidare att årsstämma samt publicering av årsredovisning senareläggs, nytt datum för årsstämma är 18 juni (tidigare 14 juni) och för publicering av årsredovisning är 27 maj (23 maj).
 •  Mackmyra har tillsammans med Microsoft och den finska teknikkonsulten Fourkind skapat världens första whisky framtagen med artificiell intelligens (AI) som Master Blender. Whiskyn presenterades den 9 maj på den stora tech-konferensen TNW i Amsterdam. Intresset är enormt globalt och whiskyn har uppmärksammats både av Forbes och New York Post. Under maj kommer förhandsbokningar att kunna tas emot och själva whiskyn släpps sedan i början av hösten .

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019 kl. 08:45 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

Q1-rapport (PDF)
PM Q1 190517 (PDF)