|     English / Swedish

Wed, 05 Apr 2023 12:30:00 +0200

Kallelse till Årsstämma 2023

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 16.00 Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm. Registrering och inpassering sker från och med kl. 15.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 maj 2023,
 • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast torsdagen den 4 maj 2023.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till ir@mackmyra.se och i andra hand per post till Mackmyra Svensk Whisky AB, Kolonnvägen 2, 802 67 Gävle. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 4 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mackmyra.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 2. Beslut om arvode till styrelsen
 3. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 4. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
 5. Beslut om arvode till revisorn
 6. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
 7. Beslut om valberedningens sammansättning
 8. Beslut om emissionsbemyndigande
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Till stämmans förfogande står överkursfond om 266 446 tkr (tusentals kronor), balanserat resultat om ‑201 620 tkr samt årets förlust om -18 705 tkr. Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 lämnas och att i ny räkning överföres 46 121 tkr.

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; beslut om arvode till styrelsen; val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter; beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter; beslut om arvode till revisorn; samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkterna 9­−14)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande.

Punkt 9-11: Valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelsen samt val av styrelse var inte färdigställt i sådan tid att det kunde inkluderas i kallelsen till stämman. Valberedningen avser att återkomma med dessa förslag senast i samband med årsstämman.

Punkt 12: Antalet revisorer föreslås vara en revisor utan revisorssuppleant för tiden till och med nästa årsstämma.

Punkt 13: Föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Till revisor, för tiden till och med nästa årsstämma, föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, auktoriserade revisorn Lars Kylberg kommer vara huvudansvarig för revisionen.

Beslut om valberedningens sammansättning (punkt 15)

Valberedningen föreslår att stämman väljer följande ledamöter till valberedningen.

Valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå utav Lennart Hero, utsedd av Lennart Hero, Håkan Johansson, utsedd av familjen Håkan Johansson, Carl-Johan Kastengren, utsedd av Carl-Johan Kastengren och Carl Klingberg, utsedd av Carl Klingberg med närstående, med Carl-Johan Kastengren som valberedningens ordförande.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier av serie B kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 16 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.mackmyra.se senast från och med tre veckor före stämman. Styrelsens fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängliga på motsvarande sätt senast från och med två veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________

Gävle i april 2023

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)

Styrelsen

För mer inforamtion kontakta:

Johan Larsson, VD, 0705-59 00 69, johan.larsson@mackmyra.se 

Thérèse Brandt, CFO, 070-852 10 54, therese.brandt@mackmyra.se

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Kallelse till årsstämma 2023 (PDF)