|     English / Swedish

Thu, 20 Jun 2019 13:48:34 +0200

Info om sista teckningsdag i Mackmyras företrädesemission

I enlighet med tidigare kommunikation är tisdagen den 25 juni 2019 sista dagen för teckning i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sista dag för handel med teckningsrätter är idag, den 20 juni 2019. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

Fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Bolaget framgår av det prospekt som upprättats i samband med företrädesemissionen. Prospekt, informationsfolder och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.mackmyra.se) och på Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse).

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Mackmyra i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Mackmyra är Advokatfirman Westermark Anjou AB

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Om Mackmyra.

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Mackmyras B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.  

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mackmyra. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mackmyra kommer endast att ske genom det prospekt som Mackmyra publicerat den 5 juni 2019. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

PRM Sista teckningsdag (PDF)