|     English / Swedish

Fri, 28 Jun 2019 16:42:00 +0200

Mackmyras företrädesemission tecknades till cirka 95 procent

Den 25 juni 2019 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("Mackmyra" eller "Bolaget") som offentliggjordes den 10 maj 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 95 procent och tillför Bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare utställda brygglån.

  

Resultatet visar att 138 000 A-aktier motsvarande 100 procent av de erbjudna A-aktierna och 4 616 609 B-aktier motsvarande 66,8 procent av de erbjudna B-aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 5 550 A-aktier och 1 909 209 B-aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen tecknades således till 94,6 procent och Bolaget tillförs cirka 50,0 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare utställda brygglån och cirka 33,9 MSEK efter emissionskostnader och kvittning av tidigare utställda brygglån om 9,5 MSEK. Detta innebär att inga aktier tilldelas de parter som ingått garantiavtal med Bolaget.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare eller förvaltare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de parter som erhållit tilldelning.

De som tecknat aktier inom ramen för företrädesemissionen kommer erhålla BTA (betalda tecknade aktier). Efter att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket kommer BTA att bokas om till aktier. De nya B-aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North omkring vecka 29, 2019. Fram till dess pågår handel med BTA B på Nasdaq First North.

Genom företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 6 663 817 SEK till 20 768 912 SEK. Antalet aktier kommer att öka med 6 663 817 aktier varav 138 000 A-aktier och 6 525 817 B-aktier till 20 768 912 aktier.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Mackmyra i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Mackmyra är Advokatfirman Westermark Anjou AB.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Om Mackmyra

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Mackmyras B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.  

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mackmyra. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mackmyra kommer endast att ske genom det prospekt som Mackmyra offentliggjorde den 5 juni 2019. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

PRM Utfall Företrädesemission 190628 (PDF)