|     English / Swedish

Fri, 03 Jun 2022 15:50:21 +0200

Mackmyra offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Mackmyra Svensk Whisky (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), vilken beslutades av styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget som hölls den 11 maj 2022, och offentliggjordes den 2 juni 2022. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mackmyra.se, och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 10 juni 2022. Teckningsperioden löper från och med den 14 juni 2022 till och med den 28 juni 2022.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Mackmyra i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se

Om Mackmyra Svensk Whisky AB

Mackmyra grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare. Bolaget har framgångsrikt lanserat den första svenska single maltwhiskyn i form av personliga 30-litersfat och single maltwhisky på flaska. Verksamheten bedrivs i Mackmyra Whiskyby utanför Gävle, med vissa funktioner lokaliserade i Stockholm och även genom dotterbolaget Mackmyra Swedish Whisky GmbH med säte i Lübeck samt Mackmyra Swedish Whisky Ltd med säte i Birmingham.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Mackmyra i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB

+46 8 5277 5020

ca@mangold.se

www.mangold.se

Mackmyra Svensk Whisky AB - Offentliggörande av prospekt (PDF)