|     English / Swedish

Sat, 20 May 2017 17:15:00 +0200

MACKMYRA – Kommuniké från årsstämma 2017-05-20 med bl.a. beslut om riktad emission av konvertibler

Vid Mackmyra Svensk Whisky AB:s årsstämma som hölls den 
20 maj 2017 i Mackmyra Whiskyby utanför Gävle beslutade aktieägarna följande enhälligt:

Årsredovisning: Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition: Det beslutades att godkänna styrelsens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt 70 055 tkr, disponeras enligt följande: 70 055 tkr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet: Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter: Det beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan suppleant.

Styrelse- och revisorsarvode: Det beslutades att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 134 400 kr samt ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med 44 800 kr vardera. Det beslutades vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor: Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Carl Klingberg, Carl-Johan Kastengren, David Hedman, Annika Berg, Jörgen Andersson och Carl von Schantz samt nyvaldes Emma Heimonen. Carl Klingberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, för närvarande med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande: I likhet med tidigare år fattades ett emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om emission av konvertibler – K20: Det beslutades att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 1 925 000 kronor genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Lånet ska representeras av högst 19 250 konvertibler om nominellt 100 kronor vardera som ska kunna konverteras till aktier av serie B i bolaget. Teckningskursen för en konvertibel ska vara 100 kronor vilket motsvarar konvertibelns nominella belopp. Konvertiblerna ska medföra rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona, till en konverteringskurs om 13,72 kronor. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma konvertibelinnehavare i bolagets konvertibelprogram K14.

Påkallande av konvertering kan äga rum under en tidsperiod om två månader från och med dagen efter att bolaget har offentliggjort respektive kvartalsrapport samt bokslutskommuniké, under perioden från och med dagen för registrering hos Bolagsverket till och med den 15 juni 2020. För det fall bolaget inte har offentliggjort någon kvartalsrapport eller bokslutskommuniké ska konvertibelinnehavaren dock ha rätt att påkalla konvertering mellan den 16 juni 2020 och den 23 juni 2020. Lånet ska förfalla till betalning den 30 juni 2020, i den mån konvertering inte har ägt rum under konverteringsperioden.

Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om 5,5 procent. Räntan ska utgå från och med betalningsdagen för konvertibellånet. Räntan ska betalas kvartalsvis i efterskott den 31 mars, 30 juni, 30 september respektive 31 december. Upplupen ränta berättigar inte till konvertering.

Skälen för styrelsens förslag till beslutet är att konvertibler i konvertibelprogram K14, motsvarande ett belopp om 1 925 000 kronor, inom den närmaste tiden kommer att förfalla till betalning, i den mån konvertering inte har skett under konverteringsperioden. Konvertibelinnehavarna i K14 erbjuds att - istället för att kräva kontant betalning av fordringar enligt K14 - teckna nya konvertibler med en löptid till och med den 30 juni 2020, och erlägga betalning för de nya konvertiblerna genom kvittning av fordringar på bolaget enligt konvertibler i konvertibelprogram K14. Styrelsens bedömning är att det är mer fördelaktigt för bolaget att emittera nya konvertibler än att erlägga kontant återbetalning enligt konvertibelprogram K14.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.mackmyra.se

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-54 18 80, magnus.dandanell@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2017 kl. 17:15 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Kommunike bolagsstämma 20170520 (PDF)