|     English / Swedish

Mon, 19 Feb 2018 08:45:00 +0100

POSITIVT RESULTAT EFTER SKATT OCH FORTSATT TILLVÄXT I Q4

2017 års fjärde kvartal blev Mackmyras tolfte kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten drevs av försäljningen inom fat & upplevelser (13 %), medan försäljningen av flaskor under kvartalet hamnar på i princip oförändrad nivå jämfört med Q4 2016. Det fjärde kvartalet 2017 blev med ett positivt resultat efter skatt om 1,8 MSEK (-4,5) det resultatmässigt starkaste sedan Q4 2012, vilket utöver den kontinuerliga försäljningstillväxten de senaste 12 kvartalen är ett viktigt kvitto på den tydligt positiva utvecklingen i företaget.

RESULTATET I KORTHET 2017 2016 2017 2016
  okt-dec okt-dec Helår Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 27,3 26,2 80,9 73,4
Omsättningstillväxt exklusive   alkoholskatt 4% 32% 10% 18%
Försäljning Flaskor, MSEK 16,6 16,8 50,3 47,1
Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 10,7 9,5 30,6 26,3
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 16,5 12,6 43,4 36,2
Bruttoresultat före   underabsorption, % 61% 48% 54% 49%
Bruttoresultat, MSEK 16,5 12,6 43,4 29,5
Bruttovinstmarginal,   procent 61% 48% 54% 40%
EBITDA, MSEK 4,6 -1,2 2,1 -13
Rörelseresultat, MSEK 4,3 -1,3 0,5 -13,6
Finansiella kostnader, MSEK -2,4 -3,1 -11,4 -12,4
Skatt, MSEK -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Resultat efter skatt, MSEK 1,8 -4,5 -11 -26,1
Kassaflöde efter   investeringar, MSEK -4,2 4,5 -14,2 -9,5
Resultat per aktie före full   utspädning, SEK 0,15 -0,39 -0,95 -2,70

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING UNDER Q4 OCH HELÅRET 2017

2017 års fjärde kvartal blev Mackmyras tolfte kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten drevs av försäljningen inom fat & upplevelser (13 %), medan försäljningen av flaskor under kvartalet hamnar på i princip oförändrad nivå jämfört med Q4 2016. Kvartalets försäljningsutfall för flaskor bör dock ses i ljuset av att Q4 2016 var mycket försäljningsstarkt och att tillväxttakten i ett lite större perspektiv fortsatt uppvisar en stadigt positiv trend. Sammantaget blev kvartalets tillväxt 4 %.

För helåret 2017 uppgår försäljningstillväxten till 10 % med en tydlig tillväxt för såväl produktområdet flaskor (7 %) som för fat & upplevelser (17 %). Årets försäljningsframgångar är ett resultat av att Mackmyra tagit viktiga steg framåt på ett antal parallella och viktiga områden, samtidigt uppvisar ett fåtal områden minskad försäljning vilket i dessa fall kan ge anledning att planera delvis nya angreppssätt för att vända även dessa tillbaks till tillväxt.

 •  2017 blev ett mycket starkt år för försäljningen av fat. Den största orsaken är de framgångsrika fatkampanjerna tillsammans med den välkända producenten av amarone-vin, MASI (lansering hösten 2017), samt med den välkända romproducenten Plantation (lansering hösten 2016, men pågick en bit in i 2017). Kombinationen av de innovativa produkterna som dessa samarbeten inneburit och kraften i att det redan starka varumärket Mackmyra kompletterats av ytterligare starka varumärken har varit ett tydligt framgångsrecept. Vid sidan av de framgångsrika kampanjerna har efterfrågan under året ökat för Mackmyras kontinuerliga fat-produkter vilket även det bidragit till ökad försäljning.
 •  Även för upplevelser uppnås en tydlig tillväxt under 2017. Denna är till stor del, direkt och indirekt, driven av den nystart som gjordes i Mackmyra bar & bistro under början av året.
 •  Försäljningstillväxten till de prioriterade exportmarknaderna; Tyskland, Frankrike och Storbritannien, uppgick för helåret 2017 till 19 procent. Utvecklingen i Tyskland och Frankrike har varit tillfredsställande medan utvecklingen i Storbritannien lämnat mer att önska.
 •  Försäljningen till Systembolaget som är Mackmyras största kund ökade med 6 % under året. Tillväxten är till stor del driven av försäljningsframgången med MACK by Mackmyra som under det fjärde kvartalet blev den näst mest sålda single malt whiskyn på Systembolaget sett till antalet sålda flaskor.
 •  Segmentet Travel Retail blev en stor framgång under året med mer än fördubblad försäljning.
 •  Segmentet Private Brand står under 2017 för en tydlig försäljningsminskning till största del till följd av minskad efterfrågan på Motörhead Whisky.
 •  Antalet sålda flaskor nådde vid utgången av kvartalet än en gång en ny rekordnivå sedan Mackmyra startades sett över en rullande 12 månaders period. Antalet sålda flaskor för de senaste 12 månaderna uppgår till ca 305 000. Denna siffra exkluderar de volymer som buteljerats från tidigare sålda kundfat.

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE UNDER Q4 OCH HELÅRET 2017

Det fjärde kvartalet 2017 blev med ett positivt resultat efter skatt om 1,8 MSEK (-4,5) det resultatmässigt starkaste sedan Q4 2012, vilket utöver den kontinuerliga försäljningstillväxten de senaste 12 kvartalen är ett viktigt kvitto på den tydligt positiva utvecklingen i företaget. Den starka avslutningen på året innebär att Mackmyra under 2017 förbättrat EBITDA med hela 15 MSEK och därmed fullbordat en turn around till positivt EBITDA liksom positivt rörelseresultat för helåret. Detta är två mycket viktiga milstolpar för företaget.

EBITDA för det fjärde kvartalet uppgick till 4,6 MSEK (-1,2). Den stora resultatförbättringen förklaras av högre omsättning, tydligt förbättrad bruttovinstmarginal samt att föregående års fjärde kvartal bland annat belastats med en engångspost om 1,4 MSEK avseende utrangering av anläggningstillgångar. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 4,3 MSEK (-1,3) och resultat efter skatt blev även det positivt och uppgick till 1,8 MSEK (-4,5).

EBITDA för helåret 2017 uppgick till 2,1 MSEK (-13,0) vilket, som redan tidigare konstaterats, innebär en förbättring med hela 15 MSEK. Den stora förbättringen är till största delen en effekt av en starkare underliggande verksamhet med högre omsättning och bättre bruttovinstmarginaler med en endast marginellt ökad bas av omkostnader, men även av att föregående år belastades med kostnad för underabsorption motsvarande 6,7 MSEK. Helårets rörelseresultat uppgick till 0,5 MSEK (-13,6) och innebär således en förbättring om ca 14 MSEK under 2017. Resultat efter skatt uppgick till -11,0 MSEK (-26,1), en förbättring om ca 15 MSEK.

Kassaflödet efter investeringar uppgick för det fjärde kvartalet till -4,2 MSEK (4,5). Kassaflödet sett över ett enstaka kvartal påverkas mycket av huruvida enstaka inbetalningar från större kunder, liksom utbetalningar till större leverantörer hamnar på ena eller andra sidan kvartalsskiftena. Utöver effekter likt dessa investerades i kvartalet väsentligt mycket mer i varulagret såväl i form av nydestillat som i färdigbuteljerade produkter jämfört med föregående år.

Helårets kassaflöde efter investeringar uppgick till -14,2 (-9,5). Denna utveckling i kassaflödet bör ses i perspektivet av att årets destilleringstakt tredubblats jämfört med föregående år. Den ökade destilleringstakten har inneburit att drygt 4 MSEK ytterligare investerats i nydestillerad råsprit i jämförelse med föregående år. Utöver detta påverkas jämförelsen av periodiciteten i in- och utbetalningar avseende alkoholskatter och moms med drygt 3 MSEK. En ytterligare orsak är att viktiga investeringar prioriterats, exempelvis för uppstarten av LAB Distillery by Mackmyra. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q4

 •  Mackmyra tillkännagav i oktober att företagets produkter belönats med hela 10 medaljer, varav 3 guld, i 2017 års tävlingar på Stockholm Beer & Whisky Festival.
 •  Den nya ginprodukten Kreatör [Jin] har under det fjärde kvartalet snabbt väckt ett stort intresse och Systembolaget hade bara en dryg månad efter lansering i beställningssortimentet valt att ta in produkten på hyllan i 60 av sina butiker.
 •  Takten i produktionen är fortsatt högre vilket innebär att antal destillerade volymer under kvartalet nära på fördubblades i jämförelse med föregående år. En hög produktionstakt är en förutsättning för att långsiktigt kunna möta den fortsatt ökande efterfrågan av Mackmyras produkter.
 •  Under november släppte Plantation Rum två romprodukter på Systembolaget som båda lagrats i Mackmyras whiskyfat. Släppen är en fortsättning på det samarbete som under 2016 inleddes mellan Mackmyra och Plantation då Mackmyras säsongswhisky Vinterdröm finishlagrades i Plantations romfat och då Plantations karibiska rom användes för att möjliggöra försäljningen av romfatsmättade 30-liters whiskyfat till Mackmyras kunder. Plantations lansering av sin egen rom med Mackmyra-finish väckte stort intresse, och produkterna som släpptes i en begränsad upplaga sålde snabbt slut.
 •  Mackmyra tillkännagav i december att en ny whisky i den exklusiva Moment-serien lanseras senare samma månad. Moment Prestige är en elvaårig whisky som lagrats på fat från champagnehuset Philliponnat.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV Q4

 •  Mackmyra tillkännagav i januari att en ny rökig specialutgåva lanseras i Sverige. Produkten baseras på företagets unika egenrökta malt och har lagrats på nya amerikanska ekfat. Svensk rök/Amerikansk Ek som produkten heter släpptes i Systembolagets beställningssortiment den 31/1.
 •  Mackmyra tillkännagav i januari att försäljningsframgångarna med MACK by Mackmyra fortsatt. Produkten blev under Q4 2017 den näst mest sålda single malt whiskyn sett till antalet sålda flaskor på Systembolaget. Lansering av MACK by Mackmyra har under 2017 påbörjats även i Frankrike och Tyskland. Utvecklingen är lovande och produkten har bland annat börjat säljas på utvalda butiker hos butikskedjan Monoprix i Frankrike (butikskedja med totalt ca 500 premiumbutiker över hela Frankrike) och på utvalda butiker hos Edeka Nord (butikskedja med totalt ca 720 premiumbutiker i norra Tyskland).
 •  Mackmyra tillkännagav i februari att en kapitalanskaffning om upp till 27 MSEK med teckningsförbindelser om 21 MSEK planeras. Som ett första steg fattade styrelsen beslut om en riktad nyemission om upp till 16 MSEK med stöd av bemyndigande från årsstämman.

             Vidare kallade styrelsen till extra bolagsstämma planerad till den 21 februari på vilken förslag om ytterligare en riktad nyemission (upp till 5 MSEK, teckningsförbindelser finns på hela Beloppet), en företrädesemission (upp till 4 MSEK) och en emission av konvertibler/incitamentsprogram (upp till 2 MSEK) till personalen kommer att vara föremål för beslut.

             Vidare meddelade styrelsen att ägare av konvertibla skuldebrev i bolaget förklarat sin avsikt om att konvertera lån motsvarande drygt 11 MSEK till aktier under det första kvartalet 2018.

 •  Mackmyra tillkännagav vidare i februari att den riktade nyemission som beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande om upp till 16 MSEK fulltecknats. Detta innebär att Mackmyra tillförs cirka 16 MSEK, varav ca 15 MSEK kontant och ca 1 MSEK kvittas mot befintligt lån till bolaget.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018 kl. 08:45 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Bokslutskommuniké 2017 Mackmyra (PDF)
P R 180219 bokslutskommuniké Final (PDF)