|     English / Swedish

Wed, 03 Apr 2013 09:00:00 +0200

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma  lördagen den 4 maj 2013 kl. 10.00 i Stadshuset, Drottninggatan 22 i Gävle. Registrering och inpassering sker från och med kl. 9.30.

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB
Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda
MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL) HÅLLER ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 4 MAJ 2013 KL. 10.00 I STADSHUSET, DROTTNINGGATAN 22 I GÄVLE. REGISTRERING OCH INPASSERING SKER FRÅN OCH MED KL. 9.30.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Den som önskar delta i stämman ska
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2013 (avstämningsdag lördagen den 27 april 2013),

• dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast måndagen den 29 april 2013.
Anmälan ska göras skriftligen till Mackmyra Svensk Whisky AB, Wallingatan 2, 111 60 Stockholm, per e-post: info@mackmyra.se, per telefon: 08-55 60 25 80 eller per fax: 08-55 60 25 81. Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.
Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt ska sådan vara daterad och bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mackmyra.se senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 26 april 2013 då sådan omregistrering ska vara verkställd.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorn
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella suppleanter
14. Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (incitamentsprogram)
15. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler - K15
16. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler - K16
17. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler - K17
18. Beslut om emissionsbemyndigande
19. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)
Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat i förvaltningsberättelsen fastställs och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012 inte lämnas.
Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter, beslut om arvoden till styrelsen och revisorn, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella suppleanter (punkterna 11 - 13)
Bolagets nomineringskommitté, bestående av Carl-Johan Kastengren (utsedd av grundarna), Clas Eriksson (utsedd av Lantmännen) och Carl Klingberg (utsedd av familjen Rolf Klingberg), har anmält till styrelsen att man avser föreslå att bolagsstämman beslutar enligt följande.

Punkt 11: Styrelsen föreslås bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12: Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 356 000 kronor (motsvarande åtta prisbasbelopp) till styrelseledamöterna, varav 133 500 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och 44 500 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp) ska utgå till envar av övriga ledamöter.

Vidare föreslås att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Ulf Mattsson, Clas Eriksson, David Hedman, Carl-Johan Kastengren, Carl Klingberg och Malin Lövemark. Ulf Mattsson föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (incitamentsprogram) (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt i huvudsak följande.
1. Bolaget ska emittera 132 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget av serie B, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 132 000 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Mat & Upplevelser i Kungsbäck AB, org. nr. 556891-5242 (”Dotterbolaget”).
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 28 maj 2013. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
5. Styrelsen i bolaget äger rätt att anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till nuvarande och framtida anställda i Mackmyra (”Deltagarna”) inom följande ramar. Ett villkor för förvärv är att Deltagarna vid tidpunkten för förvärvet har en anställning i bolaget och vid nämnda tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning. Som anställd räknas även person som senast vid tidpunkten för förvärvet har ingått avtal om kommande anställning i bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter vidare att Deltagaren vid tidpunkten för förvärvet ingått avtal angående hembudskyldighet m.m. med bolaget.
Styrelsen ska dela in Deltagarna i två grupper.
Grupp 1 omfattar ledande befattningshavare och nyckelpersoner som tillsammans ska kunna förvärva maximalt 48 000 teckningsoptioner. Var och en ska dock kunna förvärva maximalt 4 000 teckningsoptioner
Grupp 2 omfattar övriga anställda som tillsammans ska kunna förvärva maximalt 84 000 teckningsoptioner. Var och en ska dock kunna förvärva maximalt 2 000 teckningsoptioner.
Om någon Deltagare önskar förvärva ett mindre antal teckningsoptioner än det ovan angivna maximala antalet får ovan nämnda gränser för övriga Deltagare överskridas, dock aldrig så att (i) Deltagare i grupp 1 får förvärva fler än 8 000 teckningsoptioner och (ii) Deltagare i grupp 2 får förvärva fler än 4 000 teckningsoptioner.
Vid styrelsens indelning av Deltagarna i grupp 1 och 2 enligt ovan ska den anställdes prestation, liksom dennes position inom och betydelse för bolaget beaktas.
6. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget till Deltagarna ska ske med ett marknadsmässigt belopp som fastställs av MAZARS SET Revisionsbyrå AB med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes. MAZARS SET Revisionsbyrå AB är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget.
7. Teckningsoptionerna får förvärvas av nuvarande anställda under en period om tio handelsdagar, med början den första handelsdagen efter att bolagets kvartalsrapport för Q1 2013 har offentliggjorts, dock senast den 12 juni 2013.
8. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst cirka 3,14 procent baserat på antalet aktier i bolaget och cirka 1,97 procent baserat på antalet röster i bolaget, efter det att incitamentsprogrammet genomförts.
9. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning och tilldelning verkställts.
10. Av de fullständiga optionsvillkoren framgår bl.a. följande.
(a) För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B mot kontant betalning till en teckningskurs om 70 kronor.
(b) Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering.
(c) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 1 juni 2016 till och med den 31 juli 2016.
(d) Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande. Styrelsen har bedömt att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Deltagarna förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget.
Teckningsoptionerna, som överlåts till marknadsvärde, betraktas som överlåtbara värdepapper och är inte knutna till anställningen på ett sådant sätt att sociala avgifter ska utgå, varför några kostnader för sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Med anledning därav saknas behov av att säkra (hedge) programmet. Utspädningen förväntas ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal.
Enligt 16 kap. aktiebolagslagen gäller för bolagsstämmans beslut särskilda majoritetskrav. Beslut om förslaget är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler - K15 (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 27 november 2012, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av konvertibler K15 enligt i huvudsak följande.
1. Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om 3 000 000 kronor genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Lånet ska representeras av 60 000 konvertibler om nominellt 50 kronor vardera som ska kunna konverteras till aktier av serie B i bolaget.
3. Konvertiblerna ska medföra rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona, till en konverteringskurs om 50 kronor.
4. Konvertiblerna ska löpa utan ränta och förfaller till betalning den 31 januari 2018, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.
5. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Stiftelsen Norrlandsfonden org. nr. 897000-3003.
6. Teckningskursen för en konvertibel är 50 kronor vilket motsvarar konvertibelns nominella belopp.
7. Teckning ska ske på separat teckningslista under tiden från och med emissionsbeslutet till och med den 15 januari 2013. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teckningstiden.
8. Tiden för påkallande av konvertering löper från och med dagen för registrering hos Bolagsverket till och med den 28 januari 2018. Lånet ska förfalla till betalning den 31 januari 2018 i den mån konvertering inte har ägt rum under konverteringsperioden.
9. Aktie som tillkommit på grund av konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering har verkställts.
10. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att konvertibel K11 om 3 000 000 kronor förfaller till betalning den 31 januari 2013. Konvertibelinnehavaren, Stiftelsen Norrlandsfonden, har godtagit att istället för att kräva kontant betalning av fordringen K11 teckna nya konvertibler på motsvarande villkor, dock med en löptid fram till och med den 31 januari 2018, och erlägga betalning för de nya konvertiblerna genom kvittning av fordran på bolaget för konvertibel K11. Styrelsens bedömning är att det är mer fördelaktigt för bolaget att emittera nya konvertibler på motsvarande villkor än att återbetala konvertibel K11 kontant. Teckningskursen har bestämts till den kurs som gäller för konvertibeln K11, vilken denna konvertibel ersätter.
11. Överteckning kan ej ske.
12. Betalning av konvertiblerna ska göras senast den 3 februari 2013, genom kvittning av Stiftelsen Norrlandsfondens fordran på bolaget med anledning av konvertibel K11 som beslutades av styrelsen den 28 november 2011. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
13. Vid full konvertering och vid en konverteringskurs om 50 kronor per aktie av serie B kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med 60 000 kronor.
14. Styrelsens beslut förutsätter och är villkorat av att Stiftelsen Norrlandsfonden avstår från att påkalla konvertering av konvertibel K11 under konvertibelns löptid och att Stiftelsen Norrlandsfonden erlägger betalning för konvertiblerna genom kvittning av fordran på grund av konvertibel K11.
För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler - K16 (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 27 november 2012, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av konvertibler K16 enligt i huvudsak följande.
1. Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om 371 000 kronor genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Lånet ska representeras av 5 300 konvertibler om nominellt 70 kronor vardera som ska kunna konverteras till aktier av serie B i bolaget.
3. Konvertiblerna ska medföra rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona, till en konverteringskurs om 70 kronor.
4. Konvertiblerna ska löpa utan ränta och förfaller till betalning den 31 januari 2018, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.
5. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Stiftelsen Norrlandsfonden org. nr. 897000-3003.
6. Teckningskursen för en konvertibel är 70 kronor vilket motsvarar konvertibelns nominella belopp.
7. Teckning ska ske på separat teckningslista under tiden från och med emissionsbeslutet till och med den 15 januari 2013. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teckningstiden.
8. Tiden för påkallande av konvertering löper från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 28 januari 2018. Lånet ska förfalla till betalning den 31 januari 2018 i den mån konvertering inte har ägt rum under konverteringsperioden.
9. Aktie som tillkommit på grund av konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering har verkställts.
10. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att konvertibel K12 om 371 000 kronor förfaller till betalning den 31 januari 2013. Konvertibelinnehavaren, Stiftelsen Norrlandsfonden, har godtagit att istället för att kräva kontant betalning av fordringen K12 teckna nya konvertibler på motsvarande villkor, dock med en löptid fram till och med den 31 januari 2018, och erlägga betalning för de nya konvertiblerna genom kvittning av fordran på bolaget för konvertibel K12. Styrelsens bedömning är att det är mer fördelaktigt för bolaget att emittera nya konvertibler på motsvarande villkor än att återbetala konvertibel K12 kontant. Teckningskursen har bestämts till den kurs som gäller för konvertibeln K12, vilken denna konvertibel ersätter.
11. Överteckning kan ej ske.
12. Betalning av konvertiblerna ska göras senast den 3 februari 2013, genom kvittning av Stiftelsen Norrlandsfondens fordran på bolaget med anledning av konvertibel K12 som beslutades av styrelsen den 28 november 2011. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
13. Vid full konvertering och vid en konverteringskurs om 70 kronor per aktie av serie B kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med 5 300 kronor.
14. Styrelsens beslut förutsätter och är villkorat av att Stiftelsen Norrlandsfonden avstår från att påkalla konvertering av konvertibel K12 under konvertibelns löptid och att Stiftelsen Norrlandsfonden erlägger betalning för konvertiblerna genom kvittning av fordran på grund av konvertibel K12.
För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler - K17 (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 27 november 2012, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av konvertibler K17 enligt i huvudsak följande.
1. Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om 1 008 000 kronor genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Lånet ska representeras av 12 000 konvertibler om nominellt 84 kronor vardera som ska kunna konverteras till aktier av serie B i bolaget.
3. Konvertiblerna ska medföra rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona, till en konverteringskurs om 84 kronor.
4. Konvertiblerna ska löpa utan ränta och förfaller till betalning den 31 januari 2018, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.
5. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Stiftelsen Norrlandsfonden org. nr. 897000-3003.
6. Teckningskursen för en konvertibel är 84 kronor vilket motsvarar konvertibelns nominella belopp.
7. Teckning ska ske på separat teckningslista under tiden från och med emissionsbeslutet till och med den 15 januari 2013. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teckningstiden.
8. Tiden för påkallande av konvertering löper från och med dagen för registrering hos Bolagsverket till och med den 28 januari 2018. Lånet ska förfalla till betalning den 31 januari 2018 i den mån konvertering inte har ägt rum under konverteringsperioden.
9. Aktie som tillkommit på grund av konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering har verkställts.
10. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att konvertibel K13 om 1 008 000 kronor förfaller till betalning den 31 januari 2013. Konvertibelinnehavaren, Stiftelsen Norrlandsfonden, har godtagit att istället för att kräva kontant betalning av fordringen K13 teckna nya konvertibler på motsvarande villkor, dock med en löptid fram till och med den 31 januari 2018, och erlägga betalning för de nya konvertiblerna genom kvittning av fordran på bolaget för konvertibel K13. Styrelsens bedömning är att det är mer fördelaktigt för bolaget att emittera nya konvertibler på motsvarande villkor än att återbetala konvertibel K13 kontant. Teckningskursen har bestämts till den kurs som gäller för konvertibeln K13, vilken denna konvertibel ersätter.
11. Överteckning kan ej ske.
12. Betalning av konvertiblerna ska göras senast den 3 februari 2013, genom kvittning av Stiftelsen Norrlandsfondens fordran på bolaget med anledning av konvertibel K13 som beslutades av styrelsen den 28 november 2011. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
13. Vid full konvertering och vid en konverteringskurs om 84 kronor per aktie av serie B kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med 12 000 kronor.
14. Styrelsens beslut förutsätter och är villkorat av att Stiftelsen Norrlandsfonden avstår från att påkalla konvertering av konvertibel K13 under konvertibelns löptid och att Stiftelsen Norrlandsfonden erlägger betalning för konvertiblerna genom kvittning av fordran på grund av konvertibel K13.
För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 18)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.
Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler enligt följande.
Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst 407 500 aktier av serie B kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), vilket motsvarar cirka 10 procent av antalet idag utestående aktier och cirka 6,2 procent av antalet idag utestående röster före utnyttjande av bemyndigandet. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning.
AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman hållas tillgängliga hos bolaget, samt på bolagets webbplats www.mackmyra.se. Styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 14 – 18 samt redogörelse och yttrande enligt 15 kap. 9-10 §§ aktiebolagslagen kommer senast från och med två veckor före stämman och dagen för stämman hållas tillgängliga hos bolaget, samt på bolagets webbplats www.mackmyra.se. Kopia av handlingarna kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Gävle i april 2013
Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 070- 856 20 15, ulf.soderlund@mackmyra.se
Lars Lindberger, pressansvarig, 070-364 40 54, lars.lindberger@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Mackmyra Svensk Whisky AB
Wallingatan 2
111 60 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 55 60 25 80
Fax: 08 55 60 25 81 
info@mackmyra.se
www.mackmyra.se

Kallelse till årsstämma 2013 (PDF)