|     English / Swedish

Fri, 20 Aug 2021 08:30:00 +0200

Q2 – Fortsatta resultatförbättringar

Årets andra kvartal fortsätter att bidra till Mackmyras positiva resultatutveckling. Försäljningsmässigt blev våren något mer avvaktande än vad vintern var men med bättre bruttomarginaler. Detta tillsammans med att vårt kostnadsbesparingsprogram, som levererar betydligt lägre operationella kostnader än föregående år, gör att Mackmyra når en EBIT-förbättring om 3,7 MSEK i kvartalet och ackumulerat under de första sex månaderna har EBIT-resultatet förbättrats med 8,3 MSEK jämfört med 2020.

 • Nettoomsättningen uppgår under det andra kvartalet till 21,1 MSEK (21,7), en minskning med 3% (+5).

 • Bruttoresultatet uppgår under det andra kvartalet till 11,0 MSEK (9,0), en ökning med 22% (-18%).
   
 • Rörelseresultatet uppgår under det andra kvartalet till -0,9 MSEK (-4,6).
   
 • Justerat EBITDA uppgår under det andra kvartalet till 0,2 MSEK (-2,9).
   
 • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det andra kvartalet till -5,4 MSEK (0,4).
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q2

Den 11 maj hölls Mackmyras årsstämma på Epicenter i Stockholm. Stämman beslutade bl.a. att ersätta David Hedman som efter 10 år valt att lämna styrelsen, med Mikael Dugge Engström. Övriga ledamöter omvaldes. Vidare fattades beslut om ett sedvanligt emissionsbemyndigande för styrelsen.

Mackmyra introducerade en ny utgåva i den exklusiva serien Moment, en hyllning till originaldestilleriet på Mackmyra Bruk men också ett avstamp mot framtiden. Moment Brukswhisky DLX är en single malt whisky som sedan destilleringen på Mackmyra Bruk fått mogna i Bodås Gruva. Utgåvan har samma grundrecept, men är betydligt äldre och en extra lyxig version av Mackmyras klassiska Brukswhisky och finns tillgänglig i begränsad upplaga från den 9 juni i Systembolagets beställningssortiment.

 

VD-ORD

Årets andra kvartal fortsätter att bidra till Mackmyras positiva resultatutveckling. Försäljningsmässigt blev våren något mer avvaktande än vad vintern var men med bättre bruttomarginaler. Detta tillsammans med att vårt kostnadsbesparingsprogram, som levererar betydligt lägre operationella kostnader än föregående år, gör att Mackmyra når en EBIT-förbättring om 3,7 MSEK i kvartalet och ackumulerat under de första sex månaderna har EBIT-resultatet förbättrats med 8,3 MSEK jämfört med 2020.

Under Q2 minskar Mackmyras omsättning med 3%. Men om man rensar för det tillskott som handspritsaffären gav under Q2 2020 så ökar dock omsättningen med 10%. Under första halvåret är tillväxten 9% men exkluderat förra årets handspritsaffär så är tillväxten 16%. Till den med 15% ökande flaskförsäljningen bidrar fortsatt framförallt den viktiga asiatiska tillväxtmarknaden Taiwan men även Storbritannien. Den tyska marknaden har under kvartalet minskat något. Sverige och försäljningen genom Systembolaget är fortsatt stabil och ökar marginellt. Fatförsäljningen var under början av kvartalet trevande men i takt med att pandemirestriktionerna lättades så ökade också möjligheterna till kundmöten och provningar och sammantaget växte försäljningen under kvartalet med 6% avseende fat/Reserve. Bruttovinsten ökar under kvartalet med 21% som en effekt av 10%-enheter högre bruttomarginal (52%) än motsvarande period föregående år (42%). Bakom ökningen av bruttomarginalen ligger ett flertal faktorer såsom en större andel exportförsäljning, en medveten prishöjningsstrategi men också att fjolårets handspritsaffär hade mycket låg marginal. Framöver kommer fortsatt stort fokus ligga på en målstyrd försäljning med väl avvägd produkt- och marknadsmix samtidigt som vi vidtar åtgärder för att sänka våra produktionskostnader generellt.

Omstruktureringsarbetet har under perioden fortsatt och har under kvartalet inneburit cirka 1,8 MSEK lägre operationella kostnader än motsvarande period föregående år. Under första halvåret uppgår de ackumulerade besparingarna till knappt 4 MSEK. Detta är helt enligt plan och besparingarna förväntas nå ungefär motsvarande nivå under de kommande kvartalen. De besparingar som görs avser bland annat neddragning av kostnader för konsulter, marknadsföring och viss administration. Därutöver leder också rationalisering av system och processer indirekt till minskade kostnader.

Den av Konsumentombudsmannen (KO) till Högsta domstolen (HD) överklagade domen avseende bilder som Mackmyra publicerat på sociala medier har av HD beviljats prövningstillstånd. Mackmyra har lämnat in sitt svarsyttrande på KO:s överklagan och nu tar processen i HD vid. Domen från Patent- och marknadsöverdomstolen som KO överklagat var en framgång för Mackmyra då domstolen avslog samtliga av KO:s sex förstahandsyrkanden samt två av sex andrahandsyrkanden.

Avslutningsvis så vill jag tacka mitt team som fortsätter att bidra till att Mackmyra varje dag utvecklas och blir starkare. Det är dock viktigt att komma ihåg att stora förändringsprocesser tar tid och man rår inte över alla parametrar själv. Men med ett fortsatt fokus på målet och konstanta förbättringar så har jag stor tilltro till att vi kommer lyckas!


Informationen är sådan som Mackmyra Svensk Whisky är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-20 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se
 

https://mackmyra.se/press/finansiell-information/

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Stockholm.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel. +46850301550 eller CA@mangold.se

Q2 2021 Mackmyra (PDF)
Q2 2021 press (PDF)