|     English / Swedish

Fri, 10 May 2019 11:46:00 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har beslutat kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 29 maj 2019. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. 

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller extra bolagsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 14.00 i Epicenters lokaler på Mäster Samuelsgatan 36, 5 tr, i Stockholm. Registrering och inpassering sker från och med kl. 13.30.

DEN SOM ÖNSKAR DELTA I STÄMMAN SKA

  •  dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 maj 2019,
  •  dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast torsdagen den 23 maj 2019.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post ir@mackmyra.se och i andra hand per post till Mackmyra Svensk Whisky AB, Kolonnvägen 2, 802 67 Gävle. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Se nedan för information om behandling av personuppgifter.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mackmyra.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 maj 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut 

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier (punkten 7)

Styrelsen i bolaget fattade den 10 maj 2019 ett beslut om en företrädesemission av aktier av serie A och serie B, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 7 052 547 kronor genom nyemission av högst
138 000 aktier av serie A och högst 6 914 547 aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona per aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya A-aktierna och B-aktierna pro rata i förhållande till det antal aktier de äger. För varje A-aktie och B-aktie som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en teckningsrätt av serie A respektive serie B. Två teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en ny A-aktie och två teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en ny B-aktie.

3. Teckningskursen för de nya A- och B-aktierna ska vara 7,50 kronor per aktie.

4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 5 juni 2019.

5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 10 juni 2019 till och med den 25 juni 2019.

6. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning, eller, för det fall betalning sker genom kvittning, på teckningslista. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

7. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av A- och B aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

a)       I första hand ska aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt erbjudas de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

b)       I andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

c)       I tredje hand ska tilldelning ske till garanter i enlighet med garantiavtal.

8. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

9. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning.

10. De nyemitterade A-aktierna omfattas av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen

11. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya A- och B-aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

12. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.mackmyra.se senast från och med två veckor före stämman och dagen för stämman. Kopia av handlingarna kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

PR 190510 Extra bolagsstämma (PDF)