|     English / Swedish

Fri, 15 Nov 2019 08:45:00 +0100

Q3 – Ett kvartal med stark tillväxt och väsentligt förbättrat resultat

  2019 2018 2019 2018 2018
RESULTATET I KORTHET jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 21,5 18,4 61,5 57,8 86,2
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 17% 4% 7% 8% 6%
  Försäljning Flaskor, MSEK 13,4 10,7 39,5 34,5 53,3
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 8,1 7,7 22,0 23,3 32,9
Bruttoresultat, MSEK 9,9 7,0 29,9 28,7 43,9
Bruttovinstmarginal, procent  46% 38% 49% 50% 51%
EBITDA, MSEK -2,6 -5,1 -6,6 -7,0 -6,8
Rörelseresultat, MSEK -3,0 -5,5 -7,8 -8,2 -8,4
Finansnetto, MSEK -2,5 -2,8 -8,2 -8,2 -10,6
Skatt, MSEK 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
Resultat efter skatt, MSEK -5,5 -8,3 -16,1 -16,3 -19,2
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -10,6 -6,5 -18,3 -15,4 -14,7
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,29 kr -0,64 kr -1,02 kr -1,33 kr -1,49 kr

2019 års tredje kvartal blev Mackmyras nittonde kvartal i rad med försäljningstillväxt. Första halvårets försiktiga tillväxt accelererade under det tredje kvartalet. Mackmyra hade en, i jämförelse med tredje kvartalet 2018, bra whiskysommar där vi bättre än tidigare lyckades med våra satsningar på i stort sett alla segment. Nettoomsättningen uppgick till 21,5 MSEK (18,4), en ökning med 17 % (4%). 

Omsättningen av flaskor växte kraftigt ca 25% (11%) till en följd av ökat fokus på våra exportmarknader. Under 2019 passerar vi en milstolpe i och med att våra prioriterade marknader, Tyskland, Storbritannien och Frankrike, inte bara visar tillväxt, utan också, under både första och tredje kvartalet, visade större omsättning än Systembolaget. Detta ligger helt i linje med planen att minska beroendet av den svenska marknaden och att utveckla en Europeisk hemmamarknad. På Systembolaget uppnådde vi för kvartalet en försiktig försäljningstillväxt trots det förväntade volymtappet på Mack by Mackmyra när priset höjdes 1 mars. Prisökningen gjordes för öka snittpriset samtidigt som uttagen ur mognadslagret hålls nere till förmån för framtida exklusivare produkter med bättre marginal.

 Fat & Upplevelser växte i kvartalet med 5% (-4%). Försäljningen av fat i Sverige visade, liksom provningar och upplevelser, goda resultat under kvartalet. Bilden på rapportens framsida är den vägg av fat som presenterades på Stockholm Beer & Whisky i slutet av september.

 Under kvartalet lyckades Mackmyra kombinera en ökad försäljning med en förbättrad bruttomarginalprocent och en nära oförändrad nivå på försäljnings- och administrationskostnader, trots satsningen i Storbritannien som tillkommit jämfört med motsvarande period 2018. Försäljningspriset per flaska har i jämförelse med Q3 2018 ökat med ca 14 kr och för 12 månader rullande med ca 25 kr. Övriga delar av effektiviseringsprogrammet fortlöper, med besparingar, bland annat för restaurangen som under kvartalet sparat ca 0,6 MSEK mot föregående år. Destilleringen i vårt Gravitationsdestilleri pågår i två skift, för att komma ikapp vårens tillfälliga reduktion, med målet att nå balansdestillering om ca 400.000 flaskor under 2019.

 UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

Det tredje kvartalet 2019 innebar en kraftig resultatförbättring i jämförelse med föregående år. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -5,5 MSEK (-8,3) och innebar en förbättring med 2,8 MSEK. Bruttoresultatet uppgick till 9,9 MSEK (7,0). EBITDA uppgick till -2,6 MSEK (-5,1) och rörelseresultatet uppgick till -3,0 MSEK (-5,5).  Kassaflödet efter investeringar uppgick för det tredje kvartalet till -10,6 MSEK (-6,5). Orsakerna till det svaga kassaflödet var mestadels historiska eftersom en del av de medel som kom in från emissionen bl.a. användes till att återbetala kortfristiga skulder i form av tillfälliga bygglån samt förfallna leverantörsskulder.  Dessutom påverkades kassaflödet av den ökande destilleringen under kvartalets senare del.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q3

Under juli avslutades den företrädesemissionen som genomförts under juni där bolaget tillfördes totalt ca 50 MSEK före emissionskostnader och kvittning av vissa tidigare utställda brygg lån.

Mackmyra lanserade i september den globalt uppmärksammade produkten ”Intelligens” som är resultatet av ett samarbete mellan Mackmyra, Microsoft och Fourkind. Mackmyra har försett Fourkind med rådata i form av 75 olika whiskyrecept som genom åren byggts upp med hjälp av Mackmyras ambassadörer och sedan kompletterat detta med kundomdömen, recensioner, ratings, medaljer, utvärderingar och betyg. Fourkind har därefter byggt an AI-modell som med hjälp av Microsoft Azure har genererat nya receptförslag utifrån vilka Mackmyras master blender slutligen välsignade ett som sedan buteljerades . Inför lanseringen satte Mackmyra upp en Webshop, baserad i Storbritannien – för att kunna nå kunder utanför våra befintliga marknader.

  

VÄSentliga HÄNDELSER efter Q3

Mackmyra har i oktober tillsammans med den klassiska portugisiska portvinsproducenten Quinta Do Vallado tagit fram årets säsongsutgåva, Vintersol, en whisky som slutlagrats på ekfat mättade med portvin.

Konsumentverket har stämt Mackmyra för användandet av sex bilder i sociala medier. Domen avkunnades den 17 oktober och innebär att Mackmyra blir förbjudna att använda bilderna på internet samt att ersätta motpartens rättegångskostnader om ca 138.000 kr. Mackmyra har överklagat domen till Patent- och marknadsöverdomstolen

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida.

https://mackmyra.se/press/finansiell-information/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08:45 CET.

 Om Mackmyra. Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB  är bolagets Certified Adviser. Telefon: 08 – 528 00 399 . E-post: info@fnca.se

Release (PDF)
Q3 2019 Mack press (PDF)