|     English / Swedish

Tue, 15 Apr 2014 15:13:36 +0200

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma lördagen den 17 maj 2014 kl. 10.00 på Läkerol Arena, Idrottsvägen 7 i Gävle. Registrering och inpassering sker från och med kl. 09.00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 12 maj 2014,
 • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast tisdagen den 13 maj 2014.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Mackmyra Svensk Whisky AB, Maria Bangata 4A, 118 63 Stockholm, per e-post: ir@mackmyra.se, per telefon: 08-55 60 25 80 eller per fax: 08‑55 60 25 81. Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mackmyra.se senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 13 maj 2014.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 12 maj 2014. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013
 8. Beslut om:
  a)     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013
  b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c)     ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2013
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
 11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
 13. Beslut om arvode till revisorn
 14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
 15. Beslut om emissionsbemyndigande
 16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Till bolagsstämmans förfogande står överkursfond om 132 130 tkr (tusentals kronor), balanserad vinst om 2 185 tkr samt årets förlust om 22 802 tkr. Bolagsstämman kan således förfoga över ett fritt eget kapital om 111 513 tkr.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2013 lämnas och att i ny räkning överföres 111 513 tkr.

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, beslut om arvode till styrelseledamöterna samt val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkterna 9 - 11)

Bolagets nomineringskommitté var inte klara med sina förslag till beslut avseende punkterna 9 - 11 på den föreslagna dagordningen i sådan tid att dessa kunde inkluderas i kallelsen. Förslagen kommer istället att offentliggöras i god tid före stämman.

Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter, beslut om arvode till revisorn och val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkterna 12 - 14)

Bolagets nomineringskommitté, bestående av Carl-Johan Kastengren (utsedd av grundarna), Clas Eriksson (utsedd av Lantmännen) och Carl Klingberg (utsedd av familjen Rolf Klingberg), har anmält till styrelsen att man avser föreslå att bolagsstämman beslutar enligt följande.

Punkt 12: Antalet revisorer ska vara en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 13: Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Till revisor föreslås revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall nomineringskommitténs förslag också blir bolagsstämmans val, det avser att utse auktoriserade revisorn Annika Wedin som huvudansvarig för revisionen.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier av serie B kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkten 15 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.mackmyra.se. Styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkten 15 kommer att hållas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats www.mackmyra.se senast från och med två veckor före stämman. Kopia av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Gävle i april 2014

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)

Styrelsen

För frågor, intervjuer och anmälan, kontakta:
Ulf Söderlund, CFO, 
ulf.soderlund@mackmyra.se
Magnus Dandanell, vd, 
magnus.dandanell@mackmyra.se

Release (PDF)