|     English / Swedish

Wed, 10 May 2023 18:19:21 +0200

Kommuniké från Mackmyra Svensk Whisky AB (publ):s årsstämma den 10 maj 2023

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) höll under onsdagen den 10 maj 2023 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.mackmyra.se.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2022.

Styrelse

Stämman beslutade att punkterna 9-11 på dagordningen rörande beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, beslut om arvode till styrelsen samt val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter ajourneras och fattas vid en fortsatt bolagsstämma att hållas den 2 juni 2023, kl 10.00 på Sandelsgatan 26 i Stockholm.

Revisorer

Stämman beslutade att bolaget ska ha en revisor för tiden till och med nästa årsstämma.

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att punkt 15 på dagordningen gällande beslut om valberedningens sammansättning ajourneras och fattas vid en fortsatt bolagsstämma att hållas den 2 juni 2023, kl 10.00 på Sandelsgatan 26 i Stockholm.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Stämman ajournerades

Ordförande förklarade att stämman var ajournerad och att punkterna 9-11 och 15 på dagordningen kommer att behandlas på en fortsatt bolagsstämma som kommer att hållas den 2 juni 2023, kl 10.00 på Sandelsgatan 26.

Bolaget ber er som har för avsikt att närvara på den fortsatta bolagsstämman att anmäla er via ir@mackmyra.se

För mer inforamtion kontakta:

Johan Larsson, VD, 0705-59 00 69, johan.larsson@mackmyra.se 

Thérèse Brandt, CFO, 070-852 10 54, therese.brandt@mackmyra.se

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Stämmokommuniké - Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (PDF)