|     English / Swedish

Wed, 10 Jun 2015 08:50:00 +0200

MACKMYRA OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM INFÖR FÖRETRÄDESEMISSION SAMT FÖRSÄLJNING UNDER APRIL - MAJ 2015

Ett Informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mackmyra.se/finansiell-information/Emissioner

Nyemissionen, om totalt cirka 11,2 MSEK, sker med företräde för befintliga aktieägare.

Informationsmemorandumet innehåller även information om försäljningen under april - maj 2015 som inte tidigare rapporterats. Nettoomsättningen exklusive alkoholskatt uppgick för perioden april-maj 2015 till 10,6 MSEK (10,4 MSEK) vilket var en ökning med 2% jämfört med motsvarande period föregående år. För perioden januari-maj 2015 ökade därmed nettoomsättningen exklusive alkoholskatt med 30% till 24,3 MSEK (18,7).

EMISSIONSVILLKOR I SAMMANDRAG
Nyemission med företrädesrätt
Ökning av Bolagets aktiekapital med högst 1 018 849 SEK genom nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Antal Aktier
Högst 1 018 849 nya B-aktier.

Företrädesrätt
Varje befintlig aktie i Mackmyra berättigar till en (1) Teckningsrätt. Åtta (8) Teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) Ny B-aktie med företrädesrätt. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt.

Teckningskurs
Teckningskursen i emissionen är 11,00 SEK per Ny B-aktie.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen
8 juni 2015

Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter
4 juni 2015

Första dag för handel med aktier exklusive teckningsrätter
5 juni 2015

Teckningstid
11 juni – 25 juni 2015

Handel med Teckningsrätter
11 juni – 23 juni 2015

Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA)
11 juni 2015 – registrering av de nya B-aktierna hos Bolagsverket.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mackmyra. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mackmyra kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Mackmyra nu har offentliggjort.  Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

För ytterligare information hänvisas till Mackmyras hemsida: www.mackmyra.se

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 026-541 880, ulf.soderlund@mackmyra.se


Om Mackmyra 
Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Välkommen till Mackmyra Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.Pressrelease 150610 (PDF)