|     English / Swedish

Fri, 07 May 2021 08:30:00 +0200

Q1 – Stark försäljning och avsevärd resultatförbättring


  • Nettoomsättningen uppgår under det första kvartalet till 22,1 MSEK (18,0), en ökning med 23% (-7).
  • Bruttoresultatet uppgår under det första kvartalet till 10,3 MSEK (7,8).
  • Rörelseresultatet uppgår under det första kvartalet till -1,1 MSEK (-5,7).
  • Justerat EBITDA uppgår under det första kvartalet till 0,1 MSEK (-3,9).
  • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det första kvartalet till -7,6 MSEK (-10,0).
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1

Mackmyra etablerar samarbete med Maison Ferrand  i Paris kring mognadslager och upplevelsecenter för whisky.

Mackmyra Svensk Whisky AB har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs.

Mackmyra lanserar årets vårutgåva Björksav. Björksav är en limiterad single malt som lanserades på Systembolaget den 10 mars 2021.

Mackmyra vinner framgång mot Konsumentombudsmannen (KO) i Patent- och marknadsöverdomstolen i det för hela branschen viktiga målet om den så kallade bildregeln i alkohollagen. Kortfattat så har domstolen underkänt bildregeln då det anses att den strider mot EU-rätten. Patent- och marknadsöverdomstolens dom är överklagad till Högsta domstolen av KO.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 kl. 16.00 på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm samt att bolaget den 16 april publicerade Årsredovisning för 2020.

 

VD-ORD

Det är med stor glädje jag kan konstatera att året inleds med bolagets försäljningsmässigt starkaste första kvartal någonsin! Detta i kombination med en stabil bruttomarginal och ett kostnadsbesparingsprogram som levererar betydligt lägre operationella kostnader gör att Mackmyra når en EBIT-förbättring om 4,6 MSEK.

Mackmyra uppvisar i Q1 en tillväxt om 23% och till denna bidrar i princip samtliga marknader och affärsområden. Till den ökade flaskförsäljningen (+41%) bidrar våra internationella marknader och jag vill främst framhålla vår viktiga asiatiska tillväxtmarknad Taiwan men också ökad försäljning i Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Därtill bidrar en stabil utveckling av vår försäljning genom Systembolaget i Sverige. Även vår digitala affär genom Mackmyra.com växer kraftigt, dock från låga nivåer. Fatförsäljningen ökar med ca 10% och ökningen drivs främst av etableringen av upplevelselagret i Paris som vi under kvartalet lanserat och påbörjat införsäljningen av.

Bruttovinsten ökar med 32% dels som en följd av högre försäljning men också som en effekt av högre bruttomarginal (47%) än motsvarande period föregående år (43%). Bakom ökningen av bruttomarginalen ligger en större andel exportförsäljning men också en medveten prishöjningsstrategi. Framöver kommer fortsatt stort fokus ligga på en målstyrd försäljning med väl avvägd produkt- och marknadsmix samtidigt som vi vidtar åtgärder för att sänka våra produktionskostnader generellt.

Det omstruktureringsarbete som implementerats under hösten och som jag beskrev i vår bokslutskommuniké för 2020 har under kvartalet inneburit cirka 2,1 MSEK lägre operationella kostnader än motsvarande period föregående år. Detta är helt enligt plan och besparingarna förväntas nå ungefär motsvarande nivå under de kommande kvartalen.

I slutet på mars meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen sin dom i målet mellan Mackmyra och Konsumentombudsmannen (KO). Målet handlar om sex bilder som Mackmyra publicerat på sociala medier och som KO menar strider mot bildregeln i alkohollagen. Domstolen avslog samtliga av KO:s sex förstahandsyrkanden samt två av sex andrahandsyrkanden. Domen var därmed en framgång för Mackmyra. Domstolen underkänner helt bildregelns tillämplighet med motivationen att den strider mot EU-rätten. KO har överklagat domen till Högsta domstolen som nu har att avgöra om den beviljar prövningstillstånd eller inte.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare som dagligen bidrar till den stora förändringsresa som Mackmyra har slagit in på. Den resultatförbättring som vi har uppnått under kvartalet är ett litet, men mycket viktigt, steg på vägen mot att bli ett lönsamt bolag igen. Att under fortsatt inverkan av yttre faktorer (pandemin) prestera ett försäljningsmässigt mycket starkt kvartal med bruttomarginalförbättring och substantiellt sänkta kostnader är ett styrkebesked som bådar gott för framtiden!

För mer information kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se
 

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida.

https://mackmyra.se/press/finansiell-information/

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021 kl. 08:30 CEST.
 

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel. +46850301550 eller CA@mangold.se

Q1 2021 (PDF)
Q1 2021 press (PDF)