|     English / Swedish

Fri, 20 Feb 2015 08:45:00 +0100

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

RESULTAT I KORTHET

2014 2013 2014 2013
RESULTATSAMMANDRAG okt-dec okt-dec Helår Helår
Nettoomsättning, MSEK 23,3 28,2 68,1 82,4
Omsättningstillväxt -17% -6% -17% 0%
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 17,4 21,6 52,1 64,3
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt, MSEK -20% -8% -19% 1%
  Försäljning Flaskor, MSEK 11,1 11,9 30,0 36,1
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 6,3 9,7 21,9 28,2
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 8,4 15,2 31,3 44,2
Bruttovinstmarginal, procent 48% 70% 60% 69%
Avgår: underabsorption -1,8 - -11,4 -
Bruttoresultat, MSEK 6,6 15,2 19,9 44,2
Bruttovinstmarginal, procent 38% 70% 38% 69%
Rörelseresultat, MSEK -4,4 -8,6 -22,4 -17,3
   Varav omstruktureringskostnader, MSEK - - - -9,1
Resultat efter skatt, MSEK -8,0 -10,6 -32,4 -24,1
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -2,4 -3,0 -27,0 -48,4
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,98 kr -2,60 kr -3,98 kr -5,90 kr

Årets kassaflöde efter investeringar förbättrades med 21,4 MSEK och uppgick därmed till -27,0 MSEK. Årets kassaflödespåverkande besparingar uppgår till 28,7 MSEK och hänförs till lägre destilleringstakt och lägre investeringar, vilket är i nivå med de tidigare bedömningar bolaget gjort. Förbättringen är en följd av det åtgärdsprogram som inleddes i februari 2014 och som vid utgången av tredje kvartalet 2014 hade nått full takt vad gäller kassaflödespåverkande besparingar. Sett över hela 2014 har även övriga rörelsekostnader minskats med 10,1 MSEK.

Åtgärdsprogrammet har även inneburit åtgärder för att vända försäljningen. Den negativa försäljningsutvecklingen av flaskor bromsades upp under fjärde kvartalet och försäljningen av flaskor minskade med 7 procent i kvartalet. Sett till hela 2014 minskade försäljningen med 17 procent och den lägre försäljningen under året var hänförlig till hemmamarknaden. En viktig orsak till de lägre försäljningsvolymerna är att Mackmyra under 2014 tillfört den svenska marknaden motsvarande cirka 75 000 reserveflaskor (50 000) genom leverans av flaskor från tidigare sålda kundfat. Försäljningen till Mackmyras utvalda exportmarknader fördubblades under 2014 jämfört med föregående år och utgör idag cirka 15 procent av försäljningen av flaskor. Försäljningen av fat och upplevelser minskade med 35 procent i kvartalet. Den lägre försäljningen i kvartalet förklaras av att 2013 års försäljningskampanj Mackmyra TIO inte hade en motsvarighet under fjärde kvartalet 2014. Mackmyras totala försäljning minskade under fjärde kvartalet med 20 procent.

Bruttovinstmarginalen före underabsorption uppgick till 48 procent för fjärde kvartalet och till 60 procent för 2014.  Den lägre bruttovinstmarginalen i kvartalet förklaras av lägre andel fatförsäljning samt kostnader av engångskaraktär. Den underliggande bruttovinstmarginalen före underabsorption bedöms i kvartalet uppgå till cirka 60 procent. Den låga destilleringsvolymen, som är en del i åtgärdsprogrammet, medför fortsatt så kallad underabsorption som belastat bruttovinsten med fasta kostnader som inte skäligen kan påföras värdet för mognadslagret med hänsyn till den låga destilleringsvolymen, se även sidan 6.

ÖKAT INTRESSE FÖR MACKMYRAS PRODUKTER

Mackmyra arbetar hårt för att vända försäljningsutvecklingen på hemmamarknaden.  Detta sker genom en ökad kommunikation, ökad närvaro på fältet, arbete med uppgradering av bolagets flaskprodukter och nya samarbeten för såväl flask- som fatförsäljning. Exempel på insatser är uppdatering av Mackmyra Brukswhisky och Den Första Utgåvan, ny samarbetspartner i Danmark för leverans av kundfatens flaskor samt det samarbete som pågår i Lofsdalen avseende fatförsäljning.

En ny affärsmöjlighet har utarbetats för limiterade buteljeringar med egen etikett/design, så kallad private label. En första affär har genomförts med leverans av cirka 6 000 flaskor under andra kvartalet 2015. Whiskyn lanseras av en partner i Systembolagets beställningssortiment den 1 april 2015 och produkten riktar sig till en utvald, ny målgrupp. Faller denna försäljning väl ut kommer liknade buteljeringar att kunna erbjudas till andra företag, organisationer eller grupper som har behov av en unik egen whisky med egen design.

Sedan hösten 2014 har kunderna på hemmamarknaden visat ett ökat intresse för Mackmyras produkter. Detta har inneburit en positiv försäljningsutveckling i december 2014 och i inledningen
av 2015. Mackmyras försäljning på de prioriterade utlandsmarknaderna fördubblades under 2014 och fortsätter att utvecklas positivt i inledningen av 2015. Mackmyra har i januari 2015 erhållit den prestigefulla utmärkelsen ”World Distiller of The Year” av Wizard of Whisky vilket ytterligare förstärker Mackmyras position inom New World Whisky.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Som ett led i åtgärdsprogrammet uppdaterades Mackmyra Brukswhisky i november 2014 med en ny förpackning vilket innebar en försäljning till rekordnivåer på Systembolaget i december 2014.
 • Mackmyra vinterutgåva Iskristall lanserades på Systembolaget den 5 december. Den har fått stor uppskattning för sin smak och har sålts bra.
 • Mackmyras första 10-åriga whisky, som har kunnat förbeställas sedan hösten 2013, levererades inför julen 2014.
 • En ny partner för leverans av kundfatens flaskor i Köpenhamn etablerades genom HJ Hansen som även säljer Mackmyras flaskor i Danmark via 53 egna butiker.
 • Mackmyra levererade ett mycket stort antal förbeställda flaskor från kundfat under hösten 2014. Detta mättade svenska marknaden på kort sikt.
 • Mackmyra inledde ett samarbete med Lofsdalen Fjällanläggningar AB med syfte att etablera ett whiskylager i Lofsdalen.
 • Mackmyra vann sju medaljer och priset för ”Bästa destilleri” på Stockholm Beer & Whisky Festival 2014. Bland medaljerna märks särskilt guldmedalj för Reserve Rök Bourbon samt bronsmedalj för Svensk Rök, båda i internationell konkurrens i kategorin ”Peaty malt upp till 8 år.

HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

 • Mackmyra Brukswhisky kommer under andra kvartalet 2015 att lanseras i ny förpackning även på Mackmyras utlandsmarknader.
 • Mackmyra Den Första Utgåvan kommer, som ett led i åtgärdsprogrammet, att uppdateras under första kvartalet 2015, både vad gäller förpackning och produktnamn.
 • Systembolaget har har beställt 10 000 flaskor av nästa utgåva av säsongswhiskyn som lanseras i maj 2015.
 • Mackmyra har träffat avtal med en distributör om försäljning av cirka 6 000 flaskor för en private label-buteljering. Lansering kommer att ske under andra kvartalet 2015.
 • Mackmyra har i januari 2015 utsetts till World Distiller of The Year av Wizard of Whisky och även tilldelats utmärkelsen World´s best singel malt för Mackmyra Midnattssol samt guldmedaljer för Svensk Rök, Moment Vintage och Mackmyra Reserve.

MACKMYRA GENOMFÖR GARANTERAD KONVERTIBELEMISSION OM 11,2 MSEK OCH SÖKER EN TRADE PARTNER

2014 års försäljning nådde inte upp till 2013 års nivå, men försäljningsminskningen av flaskor bromsades upp under fjärde kvartalet 2014. December månads Systembolagsförsäljning visade på en tydlig ökning jämfört med föregående år. Samtidigt dubblerades försäljningen på de prioriterade exportmarknaderna under 2014.

För att förstärka likviditeten, som påverkats negativt av den lägre försäljningen 2014, genomförs nu två riktade och garanterade emissioner av konvertibler som kommer tillföra bolaget totalt 11,2 MSEK under första kvartalet 2015.

Styrelse och ledning är av uppfattningen att vägen fram till positivt kassaflöde och resultat kan kortas av med hjälp av en trade partner som kan accelerera försäljningstillväxten utomlands. Bolaget arbetar därför aktivt med att hitta en trade partner som också kan gå in som delägare för att förstärka bolagets finansiella ställning.

För emissionsvillkor, se pressrelease och bolagets hemsida.

Läs mer i bokslutskommunikén som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB. 

För mer information, kontakta:
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 80, ulf.soderlund@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Mackmyra Bokslutskommuniké 2014 (PDF)
Pressmeddelande bokslutskommunike 2014 (PDF)