|     English / Swedish

Mon, 19 May 2014 14:43:11 +0200

MACKMYRA SVENSK WHISKY AB - ÅRSSTÄMMA 2014-05-17

Vid Mackmyra Svensk Whisky AB:s årsstämma som hölls den 17 maj 2014 i Gävle beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Årsredovisning: Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition: Det beslutades att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt 111 513 tkr, disponeras enligt följande: 111 513 tkr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet: Det beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Det noterades att röstberättigade styrelseledamöter inte deltog i beslutet.

Antal ledamöter och suppleanter: Det beslutades att antalet ledamöter i styrelsen ska vara fem utan suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en utan suppleant.

Arvode: Ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 133 200 kr samt ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med 44 400 kr vardera. Det beslutades vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av ledamöter och revisor: Det beslutades att omval sker av styrelseledamöterna Carl Klingberg, Carl-Johan Kastengren, David Hedman och Malin Lövemark; att nyval sker av Carl von Schantz; samt att till styrelsens ordförande utses Carl Klingberg. Det beslutades vidare att till revisor utses Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för närvarande med Annika Wedin som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Bemyndigande om nyemission: Det beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, samt mot kontant betalning eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier av serie B kunna ges ut att det motsvarar tio (10) procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.mackmyra.se

För frågor och intervjuer, kontakta:
Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 80,
ulf.soderlund@mackmyra.se
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80,
magnus.dandanell@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Release (PDF)